Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 67)

1. Có phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ?

2. Viết phương trình chữ của phản ứng ?

3. Nhận xét vị trí của kim cân trước và sau phản ứng ?.

4. Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 67), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các thầy cô giáo đến dự tiết học học tốtHÓA HỌC 8GV: LƯƠNG TẤN ĐẠTKIỂM TRA BÀI CŨ Nêu kết luận về diễn biến của phản ứng hóa học ? Ñieàu kieän naøo ñeå phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra ? Làm thế nào để nhận biết có phản ứng học học xảy ra ?1/ Trong phaûn öùng hoùa hoïc chæ coù lieân keát giöõa caùc nguyeân töû thay ñoåi laøm cho phaân töû naøy bieán ñoåi thaønh phaân töû khaùc. Keát quaû laø chaát naøy bieán thaønh chaát khaùc.2/ Phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra ñöôïc khi caùc chaát tham gia tieáp xuùc vôùi nhau, coù tröôøng hôïp caàn ñun noùng, coù tröôøng hôïp caàn chaát xuùc taùc3/ Nhaän bieát coù phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra döïa vaøo daáu hieäu coù chaát môùi taïo thaønh coù tính chaát khaùc vôùi chaát phaûn öùng nhö maøu saéc traïng thaùi Ngoaøi ra söï toûa nhieät vaø phaùt saùng cuõng laø daáu hieäu ñeå nhaän bieát coù phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra.1, THÍ NGHIỆMTRƯỚC PHẢN ỨNGDd Bari clorua (BaCl2)Dd natri sunfat (Na2SO4)0ABtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 1, THÍ NGHIỆM0Dung dịch natri sunfat : Na2SO4SAU PHẢN ỨNGtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng 1. Có phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ?............2. Viết phương trình chữ của phản ứng ?..........3. Nhận xét vị trí của kim cân trước và sau phản ứng ?........4. Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ?........Có phản ứng hóa học xảy ra. Dựa vào hiện tượng: Có kết tủa trắng tạo thànhTrước và sau phản ứng kim cân vẫn ở vị trí chính giữaKhối lượng các chất tham gia bằng khối lượng các chất sản phẩmPhương trình chữ của phản ứng:Bari clorua + Natri sunfat -> Bari sunfat + Natri clorua tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Hai nhµ khoa häc L«-m«-n«-x«p (ng­êi Nga, 1711 -1765) vµ La-voa-die (ng­êi Ph¸p, 1743 -1794) ®· tiÕn hµnh ®éc lËp víi nh÷ng thÝ nghiÖm ®­îc c©n ®o chÝnh x¸c, tõ ®ã ph¸t hiÖn ra ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.Kiểm chứng định luật bảo toàn khối lượng 	 Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.GIẢI THÍCHHHOOOHHtiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Gi¶i thÝch: Trong ph¶n øng ho¸ häc, chØ cã liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö thay ®æi. Sù thay ®æi nµy chØ liªn quan tíi c¸c electron, cßn sè l­îng nguyªn tö vµ khèi l­îng mçi nguyªn tö kh«ng thay ®æi, v× vËy tæng khèi l­îng c¸c chÊt ®­îc b¶o toµn. Nếu gọi m là khối lượng các chất ở phương trình chữ cho trên thì nội dung định luật được cụ thể hóa như thế nào ?Phương trình chữ :Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri cloruaTheo §LBTKL ta cã: mBari clorua + m Natri sunfat = mBari sunfat + mNatri cloruatiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Gi¶ sö cã ph¶n øng gi÷a A vµ B t¹o ra C vµ D PT : A + B  C + D mA + mB = mC + mD ViÕt coâng thöùc veà khèi l­îng cho ph¶n øng trªn ? Trong phản ứng hóa học có n chất, cần biết khối lượng của bao nhiêu chất để tính được khối lượng của chất còn lại ? Cần biết khối lượng của (n - 1) chất tiÕt 21: ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng Bµi tËp: §èt ch¸y hoµn toµn 168 gam s¾t cÇn dïng 64 gam khÝ oxi. BiÕt s¶n phÈm cña ph¶n øng lµ oxit s¾t tõa)ViÕt ph­¬ng tr×nh ch÷ cña ph¶n øng.b)TÝnh khèi l­îng cña oxit s¾t tõ thu ®­îc.a) PT ch÷: s¾t + khÝ oxi oxit s¾t tõBµi gi¶i:b) Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã: ms¾t + moxi = moxit s¾t tõTãm t¾t:BiÕt:ms¾t = 168gmoxi = 64ga/ViÕt PT ch÷ cña P¦b/moxit s¾t tõ = ?VËy khèi l­îng cña oxit s¾t tõ t¹o thµnh lµ 232 gammoxit s¾t tõ =168 + 64 = 232 (g)Chọn câu trả lời đúng :1. Nung 5 tấn đá vôi ( canxi cacbonat ), thu được 2,8 tấn vôi sống ( canxi oxit ). Hỏi có bao nhiêu tấn khí cacbonic thoát vào không khí ?A. 2,5 tấnB. 2,2 tấnC. 2 tấn2. Nung nóng 12g CaCO3 thu được 5,6g CaO và 4,4g CO2 . Khối lượng CaCO3 bị phân hủy là :A. 10gB. 2gC. 7,6g3. Một bình cầu đựng bột magie và đậy nút kín. Đun nóng bình cầu một thời gian, mở nút để nguội rồi đậy nút và cân lại. Hỏi khối lượng bình thay đổi thế nào so với khối lượng bình trước khi nung ?A. GiảmB. Không đổiC. Tăng

File đính kèm:

  • pptCopy of DINH LUAT BAO TOAN KL.ppt
Bài giảng liên quan