Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 72)

(Antoine Laurent de Lavoisier; 1743 - 1794), nhà hoá học Pháp. Dùng phương pháp định lượng để nghiên cứu các phản ứng hoá học; nghiên cứu sự cháy và vai trò của oxi, góp phần tổng quát hoá thuyết bảo toàn vật chất và đặt cơ sở cho danh pháp hoá học. Lavoisier là người sáng lập ra môn hoá học hiện đại; có cả công trình nghiên cứu về địa chất học. Vì là quan thu thuế dưới thời quân chủ nên Lavoisier bị toà án cách mạng Pháp xử tử năm 1794.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 72), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜGV : Võ thị HằngTiết 21 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG I. Thí nghiệmQua nhiều năm nghiên cứu khoa học tới năm 1760 ông đưa ra một nhận định tổng quát về “Định luật bảo toàn chất và chuyển động”: “Tất cả những sự biến đổi xẩy ra trong thiên nhiên đều có bản chất là vật thể này mất đi một lượng bao nhiêu thì vật thể kia được thêm một lượng bấy nhiêu” Định luật tổng quát này của tự nhiên áp dụng được ngay vào các quy tắc của chuyển động.M.V. Lomonoxop (1711 – 1765 )(Antoine Laurent de Lavoisier; 1743 - 1794), nhà hoá học Pháp. Dùng phương pháp định lượng để nghiên cứu các phản ứng hoá học; nghiên cứu sự cháy và vai trò của oxi, góp phần tổng quát hoá thuyết bảo toàn vật chất và đặt cơ sở cho danh pháp hoá học. Lavoisier là người sáng lập ra môn hoá học hiện đại; có cả công trình nghiên cứu về địa chất học. Vì là quan thu thuế dưới thời quân chủ nên Lavoisier bị toà án cách mạng Pháp xử tử năm 1794. Hai nhµ khoa häc L«-m«-n«-x«p (ng­êi Nga, 1711 -1765) vµ La-voa-die (ng­êi Ph¸p, 1743 -1794) ®· tiÕn hµnh ®éc lËp víi những thÝ nghiÖm ®­îc c©n ®o chÝnh x¸c, tõ ®ã ph¸t hiÖn ra ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng cßn ®­îc gäi lµ ®Þnh luËt Lomonoxop - Lavoadie Dung dÞch bari clorua (BaCl2)Dung dÞch axit sunfuric ( H2SO4 ) ®ã lµ khèi l­îng cña c¸c chÊt tham gia ph¶n øng ®ã lµ khèi l­îng cña c¸c chÊt t¹o thµnh sau ph¶n øng So s¸nh khèi l­îng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng vµ khçi l­îng c¸c chÊt t¹o thµnh sau ph¶n øng ? .I – ThÝ nghiÖm II. Định luậtIII. Vận dụngBµi tËp 1 : Đèt ch¸y hoµn toµn 168 gam s¾t cÇn dïng 64 gam khÝ oxi. BiÕt s¶n phÈm cña ph¶n øng lµ s¾t tõ oxita)ViÕt ph­¬ng trình chữ cña ph¶n øng.b)TÝnh khèi l­îng cña s¾t tõ oxit thu ®­îc. ms¾t = 168gmoxi = 64gb/moxit s¾t tõ = ?Tãm t¾t Bµi gi¶i Ph¶n øng hãa häc lµ : S¾t + Oxi S¾t tõ oxit¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng cho ph¶n øng nµy ? m s¾t + Oxi = m s¾t tõ oxit VËy m S¾t tõ oxit ®­îc tÝnh thÕ nµo ? => m S¾t tõ oxit = m s¾t + m Oxi KÕt qu¶ : m S¾t tõ oxit = 168 + 64 = 232 ( gam ) Bài tập 2. Nung 84 kg magie cacbonat, thu được magie oxit và 44 kg khí cacbonic. Tính khối lượng magie oxit được tạo thành Bài tập 3. Khi cho 2,4 gam mage tác dụng đủ với dung dịch chứa 7,3 gam axitclohiđric thu được magie clorua và 0,2 gam khí hiđo. Khối lượng magie clorua tạo thành sau phản ứng làA 5,1 gam B 4,7 gam C 9,5 gam D 9,9 gam Bài tập 4. Cho 10,6 g natricacbonat tác dụng với dung dịch axit clo hidric thu được 11,7g natri clorua 1,8 g nước và 4,4g cacbonic. Khối lượng axit tham gia phản ứng là:A. 20,6gB. 7,3gC. 15gD. 14,6gBBµi tËp 5 : Khi ®èt ch¸y hÕt 5,4 gam nh«m b»ng khÝ oxi thu ®­îc 10,2 gam nh«m oxit. Khèi l­îng khÝ oxi tham gia ph¶n øng lµ : A – 3,2 gam B – 4,8 gam C – 6,4 gam D – 1,6 gam Bµi tËp vÒ nhµ : Bµi 2 ; 3 trang 54 ( s¸ch gi¸o khoa ) 

File đính kèm:

  • pptTiet_21_dinh_luat_bao_toan_khoi_luong.ppt
Bài giảng liên quan