Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hoá học (tiết 42)

1. Phương trình hoá học:

2. Các bước lập phương trình hoá học: Gồm có 3 bước

- Bước 1:Viết sơ đồ của phản ứng ( Viết công thức hoá học của các chất tham gia và chất sản phẩm ).

- Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố ( Tìm hệ số thích hợp đặt trước CTHH sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau ).

- Bước 3: Viết phương trình hoá học

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hoá học (tiết 42), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜThø b¶y, ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2009 Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh HuyÒnKieåm tra baøi cuõ 1. Trình baøy noäi dung ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng ?2. Tính khoái löôïng khí hiñroâ thu ñöôïc sau phaûn öùng, bieát sô ñoà phaûn öùng vaø khoái löôïng caùc chaát tham gia phaûn öùng nhö sau: Traû lôøi 1. Noäi dung ñònh luaät: Trong moät phaûn öùng hoaù hoïc toång khoái löôïng caùc chaát saûn phaåm baèng toång khoái löôïng caùc chaát tham gia phaûn öùng.7,3g2,4g9,5gxgVaäy khoái löôïng khí hiñroâ thu ñöôïc laø 0,2 gam.7,3g2,4g9,5gxg2.1. Choïn cuïm töø thích hôïp ( lieân keát ; nguyeân töû; phaân töû; nhoû hôn; baèng; lôùn hôn ) ñieàn vaøo caùc choã troáng Theo phaûn öùng hoaù hoïc thì .( 1 ) giöõa caùc nguyeân töû thay ñoåi, laøm cho phaân töû chaát naøy bieán thaønh phaân töû chaát khaùc. Coøn soá ( 2 )cuûa moãi nguyeân toá tröôùc vaø sau phaûn öùng( 3 ) nhau ( ñöôïc baûo toaøn ) .lieân keátnguyeân töûbaèng Vd: S + O2 SO2 Noäi dung Phaûn öùng hoaù hoïc Soá nguyeân töû löu huyønh Soá nguyeân töû oxi Tröôùc khi phaûn öùng Sau khi phaûn öùng1 2 1 2 2. Cho sô phaûn öùng hoaù hoïc sau Mg + O2MgO Ñieàn chöõ soá thích hôïp vaøo caùc oâ troáng trong baûng döôùi ñaây: Noäi dung Soá nguyeân töû magieâ Soá nguyeân töû Oxi Tröôùc khi phaûn öùng Sau khi phaûn öùng1 2 1 1 Soá nguyeân töû cuûa moãi nguyeân toá tröùôc vaø sau khi phaûn öùng coù ñöôïc baûo toaøn hay khoâng ?Ñònh luaät coù ñuùng cho moïi phaûn öùng hoaù hoïc khoâng ?ÑÒNH LUAÄT LUOÂN LUOÂN ÑUÙNG Tieát 22 Baøi 16: PHÖÔNG TRÌNH HOAÙ HOÏC ( T1 )I. Laäp phöông trình hoaù hoïc .II. YÙ nghóa cuûa phöông trình hoaù hoïc. Vaän duïng 1.Cho phöông trình chöõ cuûa moät phaûn öùng nhö sau: 2Laäp phöông trình hoaù hoïc: 2Magie + Oxi Magie oxit ( MgO)Haõy laäp phöông trình hoaù hoïc cuûa phaûn öùng treân ? 2MgOOOMgMg + O2 MgO MgOOOMgOMgMg + O2 2MgO OOMgMgMgOMgO2Mg + O2 2MgO 1- PHÖÔNG TRÌNH HOAÙ HOÏC22Magie + Oxi Magie oxit(MgO)21. Haõy cho bieát khi laäp phöông trình hoaù hoïc phaûi tieán haønh theo maáy böôùc ? 2. Moãi böôùc phaûi laøm nhöõng gì ?Böôùc 1:Vieát sô ñoà cuûa phaûn öùng. Vieát CTHH cuûa caùc chaát tham gia vaø chaát saûn phaåm. Böôùc 2: Caân baèng soá nguyeân töû moãi nguyeân toá: Tìm heä soá thích hôïp ñaët tröôùc CTHH sao cho soá nguyeân töû moãi nguyeân toá tröôùc vaø sau phaûn öùng baèng nhau. Böôùc 3: Vieát phöông trình hoaù hoïc Laäp phöông trình hoaù hoïc goàm coù 3 böôùc Traû lôøi Tieát 22 Baøi 16: PHÖÔNG TRÌNH HOAÙ HOÏC ( Tieát 1 )I. Laäp phöông trình hoaù hoïc .1. Phöông trình hoaù hoïc: 2. Caùc böôùc laäp phöông trình hoaù hoïc: Goàm coù 3 böôùc 222- Böôùc 1:Vieát sô ñoà cuûa phaûn öùng ( Vieát coâng thöùc hoaù hoïc cuûa caùc chaát tham gia vaø chaát saûn phaåm ).- Böôùc 2: Caân baèng soá nguyeân töû moãi nguyeân toá ( Tìm heä soá thích hôïp ñaët tröôùc CTHH sao cho soá nguyeân töû moãi nguyeân toá tröôùc vaø sau phaûn öùng baèng nhau ).- Böôùc 3: Vieát phöông trình hoaù hoïc Chú ý:Không viết 6O trong PT HH vì khí Oxi ở dạng phân tử O2.Viết hệ số cao bằng ký hiệu.Nếu trong CTHH có nhóm nguyên tử (VD: Nhóm OH; nhóm SO4) thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau. VD: Na2CO3 + Ca(OH)2 ----> CaCO3 + NaOH Na2CO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + 2NaOHHOAÏT ÑOÄNG THEO NHOÙM ( 7 phuùt )Thaûo luaän nhoùm ñeå laäp phöông trình hoaù hoïc caùc phaûn öùng sau: a. H2SO4 + Al ---> Al2(SO4)3 + H2b. Nhoâm + Clo Nhoâm clorua ( AlCl3 )c. Cacbon + Oxi Cacbonic ( CO2 )223223Laäp phöông trình hoaù hoïc Laäp phöông trình hoaù hoïc Laäp phöông trình hoaù hoïc 1234567H2SO4 + Al ---> Al2(SO4)3 + H2H2SO4 + Al ---> Al2(SO4)3+ H2H2SO4 + Al  Al2(SO4)3 + H2323323VAÄN DUÏNG Caân baèng caùc phöông trình hoaù hoïc sau 242462222222b.a.c.d.e.f.g.2632MgCl2 + NaOH  Mg(OH)2 + NaClK3PO4 + CaCl2 --->Ca3(PO4)2 + KCl 3DAËN DOØ Hoïc baøi: Caùc böôùc laäp phöông trình hoaù hoïc.Baøi taäp: Baøi taäp 2,3,5/ SGK trang 57,58.Hoïc baøi vaø xem tröôùc phaàn coøn laïi ( phaàn II/ SGK trang 57)OÂn laïi Hoaù trò caùc nguyeân toá.Nguyeân töû khoái, phaân töû khoái. 

File đính kèm:

  • pptTiet_22_PHUONG_TRINH_HOA_HOC.ppt
Bài giảng liên quan