Bài giảng Tiết 22: Bài 16: Phương trình hóa học (tiết 43)

? Phương trình hóa học biểu diễn gì

Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn, phản ứng hóa học

Ví dụ: 2H2 + O2 ? 2H2O

2. Các bước lập phương trình hóa học

 

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 22: Bài 16: Phương trình hóa học (tiết 43), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 22: Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC1Nguyễn Văn Minh THCS Bản Sen? Phát biểu định luật bảo tồn khối lượng áp dụng làm bài tập 3 SGK trang 54Phương trình phản ứngmBariclorua+ mNatrisunfat → mBarisufat + mNatricloruaÁp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta cĩ= 23,3g + 11,7g – 14,2g = 20,8 g2Nguyễn Văn Minh THCS Bản Sen1. Phương trình hóa học? Em hãy viết phương trình chữ khi cho khí hidro tác dụng oxi tạo thành nướcTiết 22: Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC? Em hãy thay bằng các cơng thức hĩa học đểđược sơ đồ của phản ứngKhí hidro + khí oxi → Nước H2 + O2 → H2O3Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenOOHHHOHH2 + O2 H2O ? Dựa vào số nguyên tử có ở 2 đĩa cân, em hãy cho biết cân sẽ lệch về bên nàoTiết 22: Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC1. Phương trình hóa học4Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenOOHHHOHH2 + O2 H2O ? Vì sao bên trái nặng hơn bên phảiDo số nguyên tử O bên trái nhiều hơn bên phải. ? Như vậy không đúng với định luật bảo toàn khối lượng. Vì sao ? Trong một phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế bằng nhau.5Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenOOHHHOHHOHH2 + O2 H2O 2? Phải làm thế nào để số nguyên tử 0 ở hai vế bằng nhau.Thêm bên phải một phân tử nước H2O H2 + O2 → H2O26Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenOOHHHOHHOH2 H2O H2 + O2 	Nhận xét hình sau khi thêm một phân tử H2O ? Giải thích. 	Bên phải nặng hơn bên trái do số nguyên tử H nhiều hơn. 2H2 + O2 → H2O7Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenHOHHOHOOHHHH2 H2O H2 + O2 2? Làm thế nào để cân bằng 2 vế	Bên trái cần có 4 nguyên tử H. Thêm 2 nguyên tử H tức 1 phân tử H2 H2 + O2 → H2O228Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenOOHHHOHHOHHH2 H2 + O2 2 H2O 2H2 + O2 → 2H2O9Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenPhương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn, phản ứng hóa họcVí dụ: 2H2 + O2  2H2O? Phương trình hóa học biểu diễn gì2. Các bước lập phương trình hóa học1. Phương trình hóa học? Cĩ mấy bước lập phương trình hĩa học đĩ là những bước nào- Gồm 2 bước:1. Viết sơ đồ phản ứng2. Cân bằng số nguyên tử nguyên tố ở 2 vế10Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenBiết nhôm tác dụng với khí oxi tạo ra nhôm oxit Al2O3. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứngVí dụ:ïBước 1: Viết sơ đồ của phản ứngAl + O2 → Al2O3? Nhận xét số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế - Đặt hệ số 2 trước Al2O3? Số nguyên tử O ở mỗi bên của phương trình Đặt hệ số 2 trước Al2O3, 4 trước Al và 3 trước O2. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố 2 vế đều bằng nhau Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố11Nguyễn Văn Minh THCS Bản Sen4Al + 3O2 → 2Al2O3* Lưu ý- Khơng được thay đổi chỉ số- Hệ số viết cao bằng ký hiệu hóa học- Nếu cơng thức cĩ nhĩm nguyên tử thì coi nhĩm nguyên tử như một nguyên tố để cân bằng- Số nhĩm nguyên tử trước và sau phản ứng phải bằng nhau12Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenBài 1: Nhôm tác dụng với Clo tạo ra nhôm Clorua (AlCl3). Hãy lập phương trình hóa học. 2Al + 3Cl2 → AlCl3Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:a. K + O2 → K2Ob. Na2CO3 + Ca(OH)2 → NaOH + CaCO3c. P + O2 → P2O5Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:a. 4K + 2O2 → 2K2Ob. Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3c. 4P + 5O2 → 2P2O513Nguyễn Văn Minh THCS Bản Sen1. Phương trình hóa họcTiết 22: Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌCPhương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn, phản ứng hóa học2. Các bước lập phương trình hóa học- Gồm 2 bước:1. Viết sơ đồ phản ứng2. Cân bằng số nguyên tử nguyên tố ở 2 vế14Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenKIỂM TRA ĐÁNH GIÁChọn hệ số và cơng thức hĩa học thích hợp điền vào những chỗ cĩ dấu hỏi trong các phương trình hĩa học sau:a. ?Cu + ? → 2CuOb. Zn + ?HCl → ZnCl2 + H2c. CaO + ? HNO3 → Ca(NO3)2 + ?15Nguyễn Văn Minh THCS Bản SenLàm bài tập 2a, 3a, trang 57- 58Bài 2a: Ta có sơ đồ phản ứng sau:	Na + O2 ----> Na2O	Ta cân bằng số nguyên tử O trước, sau đó mới cân bằng số nguyên tử Na.Bài 3a: Ta có sơ đồ phản ứng sau:	HgO ----> Hg + O2 	HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ	Ta cân bằng số nguyên tử O trước, sau đó mới cân bằng số nguyên tử Hg.16Nguyễn Văn Minh THCS Bản Sen

File đính kèm:

  • pptTiết 22 Phương trình hóa học.ppt
Bài giảng liên quan