Bài giảng Tiết 22: Phương trình hóa học (tiết 47)

Hãy viết phương trình chữ của phản ứng Magiê tác dụng với khí Oxi tạo thành Magiê Oxit.

Magiê + Khí Oxi Magiê Oxit

Viết CTHH của các chất.

Nhận xét số nguyên tử O ở 2 vế của sơ đồ phản ứng trên.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 22: Phương trình hóa học (tiết 47), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TIEÁT 22 :PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCGiáo viên: Nguyễn Hữu Tổ: Hóa SinhCâu 1 : Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng :Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm BẰNG tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.Câu 2 : Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất được bảo toàn ? :Vì số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng vẫn giữ nguyên, khối lượng của các nguyên tử không đổi tổng khối lượng các chất được bảo toàn.Câu 3 : Làm BT số 3 trang 54 / SGKa/.mMagie+mOxi=mMagie Oxitb/.mOxi=15 - 9=6 (g)Tiết 22 :Bài 16 :PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌCI/.LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC :1/. Phương trình hóa học :Khí hidro + Khí oxi  nước Sơ đồ phản ứng trên có đúng như ĐLBTKL đã học chưa ?Xem tiếp hình vẽ sau :Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi :- Tại sao cán cân không thăng bằng ?- Làm sao để cân thăng bằng ?H + O - - - > H O222Thêm nguyên tử Oxi vào bên phảiBây giờ bên phải ta lại có 2H O. Tại sao chưa cân bằng? 2Vì mỗi nguyên tử O liên kết với 2 nguyên tử H để tạo thành phân tử H O2Sơ đồ phản ứng :H + O - - - > 2H O222Cân vẫn chưa thăng bằng. Hãy cho biết lí do và làm sao để cân thăng bằng ?HĐặt hệ số 2 trước để được 4H ( bốn nguyễn tử hydro):22H + O - - - > 2H O222Nêu nhận xét về số nguyên tử của nguyên tố Hidro và Oxi ở 2 vế.Bằng nhauPTHH của phản ứng giữa khí Hidro và khí Oxi tạo ra nước được viết như sau :2H + O 2H O222Trở lại BT 3 trang 54 / SGKHãy viết phương trình chữ của phản ứng Magiê tác dụng với khí Oxi tạo thành Magiê Oxit.Magiê + Khí Oxi Magiê OxitViết CTHH của các chất.Mg+O2MgO- - - >Nhận xét số nguyên tử O ở 2 vế của sơ đồ phản ứng trên.Bên trái có 2 nguyên tử O phải có 1 nguyên tử O Phải làm sao để nguyên tử O ở 2 vế bằng nhau ?Đặt số 2 trước MgO để bên phải cũng có 2 ng tử O như bên trái.Bây giờ số ng tử Mg ở mỗi bên của sơ đồ phản ứng là bao nhiêu ?Số ng tử Mg ở bên phải lại nhiều hơn. Vậy bên trái cần có 2Mg.Ta có : Mg+O22MgO- - - >2Mg+O22MgOSơ đồ phản ứng trên bây giờ gọi là gì ?Phương trình Hóa học.Quan sát 2 PTHH:2H + O 2H O2222Mg+O22MgOCác nhóm thảo luận và cho biết các số 2 trong 2 phương trình trên được gọi như thế nào ?Số 2 đặt dưới chân KHHH gọi là chỉ số, còn số 2 đặt trước CTHH gọi là hệ số.2/. Các bước lập phương trình hóa học :Qua 2 vd trên, em hãy rút ra các bước để lập 1 PTHH.Viết sơ đồ của phản ứng gồm CTHH của các chất phản ứng và sản phẩm.Tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức để cân bằng số ngtử của mỗi ngtố ở 2 vế.Viết phương trình hóa học.Chú ý : + Hệ số phải viết cao bằng kí hiệu hóa học Vd : 4Zn ; 2CO2 + Trong phản ứng hóa học, khí oxi, khí hidro, khí nitơ, khí clo ở dạng phân tử nên không được viết 4O, 6H, 2N  mà phải viết 2O ; 3H ; N222Quan sát phương trình sau : Na CO 23+Ca(OH)2- - - >CaCO3+NaOHTa coi cả nhóm như 1 đơn vị để cân bằng.Na CO 23+Ca(OH)2CaCO3+2 NaOHBµi tËp 1: H·y ®¸nh ch÷ § vµo ph­¬ng tr×nh ®óng, ch÷ S vµo ph­¬ng tr×nh sai vµ gi¶i thÝch ?a) 4Al + 3O2 2Al2O3 b) 4Al + 6O 2Al2O3 c) 4Al + 3O2 2Al2O3 d) 4Al + 3O2 2Al2O3 e) 2Al + O2 Al2O3 §SSSS BAØI TAÄP 2Cho caùc coâng thöùc hoaù hoïc sau : Al2O3 , AlCl3 , O2 , Al2S3 , Al2(SO4)3 . Vaø caùc heä soá 2, 3, 4, 5 . Haõy ñieàn caùc coâng thöùc hoaù hoïc vaø caùc heä soá vaøo caùc sô ñoà sau cho thích hôïp . Al + 3 Cl2  Al +  Al2O3 Al (OH)3  + H2OAlCl3 2?43O2 ? 3 2 ?Al2O3 2 tototo2NỘI DUNG BÀI HỌC :Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.Ba bước lập phương trình hóa học : _ Viết sơ đồ của phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm. _ Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố : tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức. _ Viết phương trình hóa học.BAØI VÖØA HOÏC : - Laøm baøi taäp 1 -a,b ; 2 – a,b ; 3 – a,b . ( Chæ laäp phöông trình khoâng vieát tæ leä )BAØI SAÉP HOÏC : - Nghieân cöùu phaàn yù nghóa cuûa phöông trình hoaù hoïc . - Bieát caùch laäp tæ leä soá nguyeân töû, phaân töû trong caùc chaát ? Vaø giaûi thích vì sao caàn xaùc ñònh tyû leä nguyeân töû vaø phaân töû PHÖÔNG TRÌNH HOAÙ HOÏC (TT)

File đính kèm:

  • pptTiet_22_Phuong_trinh_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan