Bài giảng Tiết 22 - Tuần 11: Phương trình hoá học

Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy magie trong khí oxi thì thu được magie oxit.

Phương trình chữ:

Viết CTHH các chất

Phương trình hoá học được viết như sau:

So sánh cách viết phương trình hoá học với phản ứng hoá học?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 22 - Tuần 11: Phương trình hoá học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tập thể lớp 8A9GV: Trần Minh HồngTrường THCS Long Hoà - Cần Đước Long AnKIEÅM TRA BAØI CUÛBCI. LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC.II. YÙ NGHÓA CUÛA PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏCPHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌCTiết 22Tuần 11Khí hiñro + khí oxi  NöôùcH2+O2H2O--- >Ñoát chaùy khí hiñro trong khí oxi thì thu ñöôïc nöôùc ( H2O ). Haõy ghi phöông trình chöõ töø phaûn öùng treân.Hãy viết công thức hoá học của các chấtHaõy chæ ra ñaâu laø chaát tham gia, ñaâu laø san phaåm?Chaát tham giaSaûn phaåmHHOOH2 + 02H2 02HOHHOHABTại sao cán cân không thăng bằng?Làm sao để cân bằng?Bây giờ bên phải có 2H2O. Tại sao?Sơ đồ phản ứngHHOOH2 + 02H2 02HOHHOH2HHABCân vẫn chưa thăng bằng, ta phải làm sao?Nhận xét số nguyên tử H và O ở 2 vế?Sơ đồ phản ứngPhương trình hoá học được viết như sau:Phương trình hoá học được viết như sau:Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy magie trong khí oxi thì thu được magie oxit.Magie + khí oxi  magie oxit Phương trình chữ: Mg + O2 --- > MgO2Mg + O2 2 MgO2 Mg + O2 --- > MgO2Viết CTHH các chấtSo sánh cách viết phương trình hoá học với phản ứng hoá học? Mg + O2 --- > MgO 2 Mg + O2 --- > 2 MgO 2 Mg + O2  2 MgO H2 + O2 --- > H2O 2 H2O + O2 --- > 2 H2O 2 H2O + O2  2 H2O Dựa vào hai ví dụ trên, hãy thảo luận nhóm: tìm ra cácbước lập phương trình hoá học.bằng cách thay  bằng Bài tậpCho sô ñoà phaûn öùng, haõy laäp phöông trình hoùa hoïc: P + O2 P2O5Zn + HCl ZnCl2 + H22452Löu yù:** Khoâng ñöôïc thay ñoåi chæ soá trong caùc CTHH khi caân baèng.** Heä soá phaûi vieát cao baèng kí hieäu.** Khi caân baèng neáu coù nhoùm nguyeân töû, thì coi caû nhoùm nguyeân töû nhö moät ñôn vò ñeå caân baèng. Cho sô ñoà phaûn öùng, haõy laäp phöông trình hoùa hoïc:N2 + O2  N2O5CaCl2 + AgNO3  Ca(NO3)2 + AgCl Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O2522322Bài tậpbằng cách thay  bằng Cho sô ñoà phaûn öùng, haõy laäp phöông trình hoùa hoïc:K + O2  K2ONa + H2O  NaOH + H2 Fe + Cl2  FeCl3422322 22Bài tập Laøm baøi taäp 4a, 5A, 6a SGK Tìm hieåu yù nghóa cuûa PTHHHướng dẫn về nhàThực hiện tháng 10 năm 2012GV thực hiện: Trần Minh HồngKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔBaøi hoïc ñaõ 

File đính kèm:

  • pptHoa 8_Phuong trinh hoa hoc.ppt
Bài giảng liên quan