Bài giảng Tiết 24 - Bài 47: Bài luyện tập 3

2. Khẳng định sau gồm 2 ý: “ trong phản ứng hoá học, chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng của các chất được bảo toàn”

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. ý 1 đúng, ý 2 sai

B. ý 1 sai, ý 2 đúng

C. cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2

D. cả 2 ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2

E. cả 2 ý đều sai

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 24 - Bài 47: Bài luyện tập 3, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
THAÂN CHAØO QUÍ THAÀY COÂÑEÁN VÔÙITRÖÔØNG Chaøo Möøng Quí Thaày Coâ Veà Tröôøng Naêm hoïc: 2008 - 2009Gi¸o viªn : Leâ Thò Kim HoaCHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN TRAÕI VEÀ TRÖÔØNG DÖÏ CHUYEÂN ÑEÀ CAÁP THÒ XAÕBAØI 17BAØI LUYEÄN TAÄP 3Tieát 24 I/- KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1/- Hieän töôïng vaät lí; hieän töôïng hoaù hoïc; phaûn öùng hoaù hoïca. Thế nào là hiện tượng vật lí ? b. Thế nào là hiện tượng hoá học ?c. Thế nào là phản ứng hoá học ?+ Cho biết diễn biến của phản ứng hoá học ?+ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phàn ứng thế nào ?d. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng?mA + mB = mC + mD mA = mC + mD - mBC + DA + B2/- Lập phương trình hoá họcNhắc lại các bước lập phương trình hoá học ?Vd: Lập phương trình hoá học của phản ứng nhôm (Al) tác dụng với axit clohidric (HCl) tạo thành nhôm clorua (AlCl3) và khí hidro (H2)Học sinh thảo luận nhóm ?* Giải: Bước 1: Al + HCl - - -> AlCl3 + H2 Bước 2: Al + HCl - - -> AlCl3 + H22Al + 6 HCl - - -> 2 AlCl3 + H262Al + HCl - - -> AlCl3 + H232Bước 3: 2 Al + 6 HCl 2 AlCl3 + 3 H2 - - ->Từ PTHH trên hãy rút ra tỉ lệ số nguyên tử phân tử của các chấtSố nguyên tử Al: số phân tử HCl: số phân tử AlCl3 : số phân tử H2 = 2:6:2:3Trong phương trình hoá học gồm có những gì? PTHH gồm CTHH của các chất và hệ sốII. Bài tập:1. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3HHNHHHNHHHHHHHNNa. b.Chất tham gia: khí ni tơ, khí hiđrôTên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng? Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra? Trước phản ứng 2 nguyên tử H liên kết nhau, 2 nguyên tử N cũng vậy:+Sau phản ứng 3 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử N+Phân tử Nitơ và phân tử Hiđrô biến đổi thành phân tử AmoniacSaûn phaåm: khí Amoniacc.Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên không ?Số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản ứng là 6H và 2N2. Khẳng định sau gồm 2 ý: “ trong phản ứng hoá học, chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng của các chất được bảo toàn”Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:A. ý 1 đúng, ý 2 saiB. ý 1 sai, ý 2 đúngC. cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2D. cả 2 ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2E. cả 2 ý đều saiD3. Khi nung canxicacbonat (CaCO3) thu được Canxioxit (CaO) và khí Cacbonđioxit (CO2)a.Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng ?b. Tính khối lượng khí CO2 sinh ra khi nung 5 tấn CaCO3 và thu được 2.8 tấn CaO ?Giảia. Công thức về khối lượng :b. Khối lượng khi CO2 sinh ra là : mCO2 = mCaCO3 - mCaO = 5 – 2,8 = 2,2 (tấn)mCaCO3 = mCaO + mCO24. Biết rằng khí Etilen (C2H4) cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi (O2), sinh ra khí cacbonñioxit(CO2) và nước a. Lập phương trình hoá học của phản ứngLập phương trình hoá học: b. + Cứ 1 phân tử C2H4 tác dụng với 3 phân tử O2 3 2 b. Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử Etilen lần lượt với số phân tử oxi và số phân tử cacbonñioxitGiảiC2H4 + O2 CO2 + H2O2+ Cứ 1 phân tử C2H4 phản ứng tạo 2 phân tử CO2- - ->5. Cho sơ đồ của phản ứng như sau: Al + CuSO4 Alx(SO4)y + CuAlx(SO4)y IIIIIb. Lập PTHH Al + CuSO4 - - -> Al2(SO4)3 + Cu2 3 3 Cứ 2 nguyên tử Al phản ứng tạo được 3 nguyên tử Cua. Xác định các chỉ số x và y b. Lập PTHH. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại và tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chấtGiảiAl (SO4)2xy3- Cứ 3 phân tử CuSO4 tạo ra 1 phân tử Al2(SO4)3Dặn dò:Về nhà học bài (học hết các bài chương II)Học bảng 1,2 trang 42,43 SGKXem lại bài luyện tập 2Tiết sau kiểm tra 1 tiếtBaøi hoïc ñaõ KEÁT THUÙCThaân AÙi Chaøo Caùc EmTröôøng THCS Nguyeãn Traõi - CÑToå Hoaù HoïcCaûm ôn caùc ñoàng nghieäp ñaõ theo doõi

File đính kèm:

  • pptChuyen_de_Hoa_hoc_8.ppt