Bài giảng Tiết 26 – Bài 18: Mol (tiết 12)

Ông sinh tại Turin, Ý trong một gia đình luật gia Italia. Nǎm 1806 ông được mời giảng dạy vật lý ở trường Đại học Turin và bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học. Là người đầu tiên xác định thành phần định tính, định lượng của các hợp chất, phát minh ra định luật Avogađro xác định về lượng của các chất thể khí, dẫn đến sự phát triển rõ ràng khái niệm quan trọng nhất của hoá học: nguyên tử, phân tử,

 

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 26 – Bài 18: Mol (tiết 12), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tr­êng THCS Minh Hoµchµo m­õng c¸c thÇy c« vÒ dù giê th¨m lípGi¸o viªn thùc hiÖn: §ç ThÞ LµnhTiÕt 26 – Bµi 18MOLI . Mol lµ g× ?Ch­¬ng 3: Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häc6 .1023 nguyªn tö s¾t1 mol nguyªn tö s¾t1 mol ph©n tö n­íc6 .1023 ph©n tö n­íc? Mét mol nguyªn tö s¾t lµ g× ?? Mét mol ph©n tö n­íc lµ g× ? Mol lµ l­îng chÊt cã chøa N (6.1023) nguyªn tö hoÆc ph©n tö chÊt ®ã.(N = 6.1023 : lµ sè Avogadro)TiÕt 26 – Bµi 18MOLCh­¬ng 3: Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häcI . Mol lµ g× ?Bµi 1 : Chän c©u tr¶ lêi thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèngC©u 1: 1,5 mol nguyªn tö Al cã chøa . . . . . . . . . . . . . . . . AlA) 6.1023 nguyªn töB) 6.1023 ph©n töC) 9.1023 nguyªn töD) 7,5.1023 nguyªn tö9.1023 nguyªn tö0,3.1023 ph©n töBµi 1: Chän c©u tr¶ lêi thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèngC©u 2: 0,05 mol ph©n tö H2O cã chøa . . . . . . . . . . . . . . . .  . H2OA) 6.1023 nguyªn töC) 6.1023 ph©n töB) 0,3.1023 Ph©n töD) 9.1023 nguyªn töAvogadro, nhà Vật lý, Hóa học người Ý Sinh ngày 09 / 08 / 1776 Mất ngày 09 / 07 / 1856 Ông sinh tại Turin, Ý trong một gia đình luật gia Italia. Nǎm 1806 ông được mời giảng dạy vật lý ở trường Đại học Turin và bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học. Là người đầu tiên xác định thành phần định tính, định lượng của các hợp chất, phát minh ra định luật Avogađro xác định về lượng của các chất thể khí, dẫn đến sự phát triển rõ ràng khái niệm quan trọng nhất của hoá học: nguyên tử, phân tử,  H·y ph©n biÖt hai c©u sau? A . 1 mol H B . 1 mol H2(1 mol nguyªn tö hidro)(1 mol ph©n tö hidro)1 mol Fe1 mol CuII . Khèi l­îng mol (M) lµ g×?TiÕt 26 – Bµi 18MOLCh­¬ng 3: Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häcI . Mol lµ g× ?Ai nh×n kü, hiÓu nhanh? 18 g56 g2 gM H2O = 18 gM Fe = 56 gM H2 = 2 g KÕt luËn g× vÒ mèi liªn hÖ gi÷a khèi l­îng mol M vµ sè N?N­ícFeH2N ph©n töN ph©n töN nguyªn tö MMM NhËn xÐt g× vÒ nguyªn tö khèi (NTK); ph©n tö khèi (PTK) cña mét chÊt vµ khèi l­îng mol nguyªn tö hay ph©n tö cña chÊt ®ã?NTK Fe = 56M Fe =56PTK H2O = 18M H2O =18Ai nh×n kÜ, hiÓu nhanh:gg Khèi l­îng mol cña mét chÊt lµ khèi l­îng cña N nguyªn tö hoÆc ph©n tö chÊt ®ã, tÝnh b»ng gam, cã sè trÞ b»ng nguyªn tö khèi hoÆc ph©n tö khèi.VÝ dô:M H2O = 18 gM H2 = 2 gII . Khèi l­îng mol (M) lµ g×?TiÕt 26 – Bµi 18MOLCh­¬ng 3: Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häcI . Mol lµ g× ?  H·y ph©n biÖt hai c¸ch viÕt sau: A . B . (Khèi l­îng mol nguyªn tö hidro)(Khèi l­îng mol ph©n tö hidro)II . Khèi l­îng mol (M) lµ g×?TiÕt 26 – Bµi 18MOLCh­¬ng 3: Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häcI . Mol lµ g× ?III . ThÓ tÝch mol cña chÊt khÝ ?TiÕt 26 – Bµi 18MOLCh­¬ng 3: Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häcII . Khèi l­îng mol (M) lµ g× ?I . Mol lµ g× ?N ph©n tö H2N ph©n tö CO2N ph©n tö N2Th¶o luËn nhãm:NhËn xÐt g× vÒ thÓ tÝch cña c¸c chÊt khÝ trªnTrong cïng ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt, 1 mol chÊt khÝ bÊt k× còng cã thÓ tÝch nh­ thÕ nµo?ë cïng nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt, thÓ tÝch mol cña c¸c chÊt khÝ:111210164258973 ThÓ tÝch mol cña chÊt khÝ lµ thÓ tÝch chiÕm bëi N ph©n tö chÊt ®ã ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn(®ktc) (00C vµ ¸p suÊt 1 atm), thÓ tÝch mol cña c¸c chÊt khÝ ®Òu b»ng 22,4 lÝt.III . ThÓ tÝch mol cña chÊt khÝ ?TiÕt 26 – Bµi 18MOLCh­¬ng 3: Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häcII . Khèi l­îng mol (M) lµ g× ?I . Mol lµ g× ? ë ®iÒu kiÖn th­êng (200C vµ ¸p suÊt 1atm), thÓ tÝch mol cña c¸c chÊt khÝ ®Òu b»ng 24 lÝt.Nhãm nµo nhanh h¬n?A . 1 mol ph©n tö CO2B . 0,25 mol ph©n tö O2C . 1,5 mol ph©n tö N2D . 1,75 mol ph©n tö H2TÝnh thÓ tÝch ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn cña:V = 1 . 22,4 = 22,4 (l)V = 0,25 . 22,4 = 5,6 (l)V = 1,5 . 22,4 = 33,6 (l)V = 1,75 . 22,4 = 39,2 (l)Bµi 3: Mol lµ l­îng chÊt cã chøa N (6.1023) nguyªn tö hoÆc ph©n tö chÊt ®ã.(N = 6.1023 : lµ sè Avogadro)I . Mol lµ g× ? Khèi l­îng mol cña mét chÊt lµ khèi l­îng cña N nguyªn tö hoÆc ph©n tö chÊt ®ã, tÝnh b»ng gam, cã sè trÞ b»ng nguyªn tö khèi hoÆc ph©n tö khèi.II . Khèi l­îng mol (M) lµ g×?TiÕt 26 – Bµi 18MOLCh­¬ng 3: Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häc ThÓ tÝch mol cña chÊt khÝ lµ thÓ tÝch chiÕm bëi N ph©n tö chÊt ®ã ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (®ktc) V= 22,4 lÝt.III . ThÓ tÝch mol cña chÊt khÝ ? ë ®iÒu kiÖn th­êng V = 24 lÝt.Cho 1 mol H2 vµo 1 mol O2. H·y cho biÕtA. Sè ph©n tö mçi chÊt lµ bao nhiªu ?B . Khèi l­îng mol cu¶ mçi chÊt lµ bao nhiªu ?C. ThÓ tÝch cña chÊt ®ã ë (O0C, 1 atm) lµ bao nhiªu?Mçi chÊt cã 6 .1023 ph©n töë ®ktc , 1 mol mçi chÊt khÝ cã thÓ tÝch 22,4 lDÆn dß Häc bµi. Lµm bµi tËp trang 65 - SGK Bµi tËp trong s¸ch bµi tËp 19: §äc tr­íc bµi CHUyÓn ®æi gi÷a khèi l­îng, thÓ tÝch vµ l­îng chÊtC¶m ¬n quý thÇy c«Chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái

File đính kèm:

  • pptBai_18_mol.ppt
Bài giảng liên quan