Bài giảng Tiết 26 - Bài 18: Mol (tiết 25)

 Nếu có N (6.1023) hạt gạo thì sẽ nuôi sống được loài người trên Trái Đất này trong thời gian bao lâu?

 - Ước tính có khoảng 6 tỉ người trên Thế Giới - Biết rằng mỗi người ăn 3 bữa 1 ngày và mỗi bữa ăn 5000 hạt gạo.

Đáp án : Còn khoảng 20 triệu năm nữa thì loài người mới ăn hết 1mol gạo .

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 26 - Bài 18: Mol (tiết 25), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giaùo vieân : Nguyeãn Hoaøng Phöông Thaûo Ñôn vò : THCS Taân NghóaChào mừng quý thầy côTieát 26 . Baøi 18Chöông 3.MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOAÙ HOÏCMOLChöông 3.Tieát 25. Baøi 18MOLI. MOL LAØ GÌ ?MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOÙA HOÏC1 chục quyển tập gồm có 10 quyển tập1 tá bút chì gồm có 12 bút chì gồm hạt nguyên tử (phân tử) 	 của chất đó . Vậy trong Hoá Học 1 mol chấtMol là gì ?6.1023NChöông 3.MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOAÙ HOÏCTieát 25. Baøi 18MOLI. MOL LAØ GÌ ? -Mol là lượng chất có chứa N (6.1023 ) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Số 6.1023 : gọi là số Avogađro và có kí hiệu là N Ví dụ 1 mol nguyên tử sắt 1 mol phân tử NaCl  Có 6.1023 phân tử NaClNếu có 2 mol phân tử NaCl Có..phân tử NaCl 2  6.1023 = 12.1023NN? Có nguyên tử Fe 6.1023?n mol phân tử NaCl  Có n  6.1023 phân tử NaCl?Em có biết ... Nếu có N (6.1023) hạt gạo thì sẽ nuôi sống được loài người trên Trái Đất này trong thời gian bao lâu? - Ước tính có khoảng 6 tỉ người trên Thế Giới 	- Biết rằng mỗi người ăn 3 bữa 1 ngày và mỗi bữa ăn 5000 hạt gạo.Đáp án : Còn khoảng 20 triệu năm nữa thì loài người 	 	 mới ăn hết 1mol gạo .Avogadro ( nhà Vật lý, Hóa học người Ý) Sinh ngày 09 / 08 / 1776 Mất ngày 09 / 07 / 1856 Ông là người đầu tiên xác định thành phần định tính, định lượng của các hợp chất, phát minh ra định luật Avogađro xác định về lượng của các chất thể khí, dẫn đến sự phát triển khái niệm quan trọng nhất của hoá học: nguyên tử, phân tử, Bài tập 1 :1/ Hãy tính số phân tử SO2 có trong 1,5 mol SO2 ..2/ Hãy tính số mol của 18.1023 nguyên tử Zn..Số phân tử SO2 : 1,5 x 6.1023 = 9.1023 (phân tử)Số mol nguyên tử Zn : 18.1023 : 6.1023 = 3 (mol)Vaän duïng5”1mol Fe1mol NaCl6.10236.1023Khối lượng mol nguyên tử FeMFe = 56gKhối lượng mol phân tử NaClMNaCl = 58,5gChöông 3.Tieát 26. Baøi 18MOLI . MOL LAØ GÌ ?II .KHỐI LƯỢNG MOL LAØ GÌ? (M)MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOÙA HOÏC - Khối lượng mol ( kí hiệu là M ) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó .Ví dụ : = = H2SO4M23.2 + 16 = 62g 1.2 + 32 + 16.4 = 98gNa2OMNguyên tử khối ( hoặc phân tử khối) của một chấtKhối lượng mol nguyên tử ( hoặc phân tử) của một chấtNTK .Fe = NTK .Cu = PTK .H2O = H2OM Em có nhận xét gì về các giá trị NTK hoặc PTK của một chất với khối lượng mol (M) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.?56 g64 g = 18 gNhìn kĩ , hiểu nhanh !56 đvC64 đvC18 đvCMFe = MCu =Bài tập 2: Hãy tính khối lượng mol của các chất sau ChấtKhối lượng mol (M) của chất.Canxi ( Ca) MCa = Đồng(II) oxit ( CuO) MCuO = Canxi cacbonat( CaCO3) = CaCO3M 40 g 80 g 100 gThaûo Luaän5”Cho biết: Ca = 40 , Cu = 64, O = 16, C = 12Thể tích mol của chất khí.1 mol O21 mol CO21 mol H2CO2MH2MO2M= 2g= 32g= 44gH2VO2V==CO2V*Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) là 00C và 1atm : =22,4 lit*Ở điều kiện thường 200C và 1atm : 24 lit * Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất thể tích mol của các chất khíChöông 3.Tieát 26. Baøi 18MOLI . MOL LAØ GÌ ?II .KHỐI LƯỢNG MOL LAØ GÌ? (M)MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOÙA HOÏCVí dụ : Thể tích mol khí (ở đktc) = 22,4 lit.N2OVIII .THỂ TÍCH MOL CHẤT KHÍ LAØ GÌ? (V)Vậy:2 mol khí N2O (ở đktc): = 2 x 22,4 = 44,8 litN2OV - Thể tích mol ( kí hiệu là V ) của một chất khí là thể tích của N phân tử chất khí đó .AI THOÂNG MINH HÔN ?Phieáu hoïc taäp: Hoàn thành bảng sau.Số mol phân tử của chất khíThể tích (V) của chất khí (ở đktc).a/1 mol phân tử Cl2 = b/0,5 mol phân tử N2 =c/ 2 mol phân tử CO = d/phân tử SO2 = 6,72 litCOVCl2VN2VSO2V2”Höôùng daãn chia nhoùmH2O2N2CO2H2O2N2CO2NHÓM 3H2O2N2CO2H2O2N2CO2NHÓM 4H2O2N2CO2H2O2N2CO2NHÓM 1H2O2N2CO2H2O2N2CO2NHÓM 2N2N2N2N2N2N2N2N2CO2CO2CO2CO2CO2CO2CO2CO2H2H2H2H2H2H2H2H2O2O2O2O2O2O2O2O2AI THOÂNG MINH HÔN ?Phieáu hoïc taäp: Hoàn thành bảng sau.Số mol phân tử của chất khíThể tích (V) của chất khí (ở đktc).a/1 mol phân tử Cl2 = b/0,5 mol phân tử N2 =c/ 2 mol phân tử CO = d/phân tử SO2 = 6,72 litCOV 22,4 lit2 x 22,4 = 44,8 lit 0,5 x 22,4 = 11,4 litCl2VN2VSO2V 0,3mol2” Hoïc baøiLaøm baøi taäp 1 ,2,3, 4 trang 65 _ SGKÑoïc tröôùc baøi 19 : CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁTDặn dò

File đính kèm:

  • pptbai_Mol.ppt
Bài giảng liên quan