Bài giảng Tiết 26 - Bài 18: Mol (tiết 41)

Ông sinh tại Turin, Ý trong một gia đình luật gia Italia. Nǎm 1806 ông được mời giảng dạy vật lý ở trường Đại học Turin và bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học. Là người đầu tiên xác định thành phần định tính, định lượng của các hợp chất, phát minh ra định luật Avogadro xác định về lượng của các chất thể khí, dẫn đến sự phát triển rõ ràng khái niệm quan trọng nhất của hoá học: nguyên tử, phân tử,

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 26 - Bài 18: Mol (tiết 41), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày 01 tháng 11 năm 2008Tiết 26 _ Bài 18MOLI . Mol là gì?Chương 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC6 .1023 nguyên tử sắt1 mol nguyên tử sắt1 mol phân tử nước6 .1023 phân tử nướcMột mol nguyên tử sắt là gì?Một mol phân tử nước là gì?Ngày 31 tháng 10 năm 2008Tiết 26 _ Bài 18MOLI . Mol là gì? - Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.(N = 6.1023 : là số Avogađro)Baøi taäp 1 : Choïn caâu thích hôïp ñieàn vaøo choã troángCaâu 1: 1,5 mol nguyeân töû Al coù chöùa . . . . . . . . . . . . . . . . AlA) 6.1023 nguyeân töûB) 6.1023 phaân töûC) 9.1023 nguyeân töûD) 7,5.1023 nguyeân töû9.1023 nguyeân töû0,3.1023 phaân töûBaøi taäp 2 : choïn caâu thích hôïp ñieàn vaøo choã troángCaâu 2: 0,05 mol phaân töû H2O coù chöùa . . . . . . . . . . . . . . . . H2OA) 6.1023 nguyeân töûC) 6.1023 phaân töûB) 0,3.1023 phaân töûD) 9.1023 nguyeân töûAvogadro, nhà Vật lý, Hóa học người Ý Sinh ngày 09 / 08 / 1776 Mất ngày 09 / 07 / 1856 Ông sinh tại Turin, Ý trong một gia đình luật gia Italia. Nǎm 1806 ông được mời giảng dạy vật lý ở trường Đại học Turin và bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học. Là người đầu tiên xác định thành phần định tính, định lượng của các hợp chất, phát minh ra định luật Avogadro xác định về lượng của các chất thể khí, dẫn đến sự phát triển rõ ràng khái niệm quan trọng nhất của hoá học: nguyên tử, phân tử,  Haõy phaân bieät 2 caùch vieát sau: A . 1 mol H B . 1 mol H2(1 mol nguyeân töû hiñro)(1 mol phaân töû hiñro)1 mol Fe1 mol CuTieát 26 _ Baøi 18MOLI . Mol laø gì?II . Khoái löôïng mol (M) laø gì?Ai nhìn kĩ, hiểu nhanh:18 g56 g2 gM H2O = 18 gM Fe = 56 gM H2 = 2 g Keát luaän gì veà moái lieân heä giöõa khoái löôïng mol M vaø soá N?nöôùcFeH2N phaân töû N phaân töû N nguyeân töû MMMNhaän xeùt gì veà nguyeân töû khoái (NTK), phaân töû khoái (PTK) cuûa moät chaát vôùi khoái löôïng mol nguyeân töû hay phaân töû chaát ñoù?NTK Fe = 56M Fe =56PTK H2O = 18M H2O =18Ai nhìn kĩ, hiểu nhanh:ggTieát 26 _ Baøi 18MOLI . Mol laø gì?II . Khoái löôïng mol (M) laø gì? - Khoái löôïng mol cuûa moät chaát laø khoái löôïng cuûa N nguyeân töû hoaëc phaân töû chaát ñoù, tính baèng gam, coù soá trò baèng nguyeân töû khoái hoaëc phaân töû khoái.Ví duï:M H2O = 18 gM H2 = 2 gTieát 26 _ Baøi 18MOL  Haõy phaân bieät 2 caùch vieát sau: A . B . (khoái löôïng mol nguyeân töû hiñro)(khoái löôïng mol phaân töû hiñro)Tiết 26 _ Bài 18I . Mol là gì?II . Khối lượng mol (M) là gì?III . Thể tích mol của chất khí là gì?MOLN phân tử H2N phân tử CO2N phân tửN2Thảo luận nhóm:Nhận xét gì về thể tích của các khí trên?Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, 1 mol chất khí bất kì có thể tích như thế nào?Ở cùng nhiệt độ và áp suất, thể tích mol của các chất khí:111210164258973Tiết 26 _ Bài 18MOLI . Mol là gì?II . Khối lượng mol (M) là gì?III . Thể tích mol của chất khí là gì? -Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó. - Ở điều kiện tiêu chuẩn (00C và áp suất 1 atm), thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít.A . 1 mol phân tử CO2B . 0,25 mol phân tử O2C . 1,5 mol phân tử N2D . 1,75 mol phân tử H2Tìm thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của:V = 1 . 22,4 = 22,4 (l)V = 0,25 . 22,4 = 5,6 (l)V = 1,5 . 22,4 = 33,6 (l)V = 1,75 . 22,4 = 39,2 (l)Bài tập 3:Tieát 26 _ Baøi 18MOLI . Mol laø gì? Mol laø löôïng chaát coù chöùa N (6.1023) nguyeân töû hoaëc phaân töû chaát ñoù.(N = 6.1023 : laø soá Avogañro)II . Khoái löôïng mol (M) laø gì? Khoái löôïng mol cuûa moät chaát laø khoái löôïng cuûa N nguyeân töû hoaëc phaân töû chaát ñoù, tính baèng gam, coù soá trò baèng nguyeân töû khoái hoaëc phaân töû khoái.III . Theå tích mol cuûa chaát khí laø gì? Theå tích mol cuûa chaát khí laø theå tích chieám bôûi N phaân töû chaát ñoù. ÔÛ ñieàu kieän tieâu chuaån (00C vaø aùp suaát 1 atm), theå tích mol cuûa caùc chaát khí ñeàu baèng 22,4 lít.Coù 1 mol H2 vaø 1 mol O2. Haõy cho bieát:A . Soá phaân töû cuûa moãi chaát laø bao nhieâu?B . Khoái löôïng mol cuûa moãi chaát laø bao nhieâu?C . ÔÛ cuøng ñieàu kieän tieâu chuaån (O0C, 1 atm), chuùng coù theå tích laø bao nhieâu?Ñaùp aùn: Moãi chaát coù 6 .1023 phaân töûÑaùp aùn:Ñaùp aùn: ôû ñktc, 1 mol moãi chaát khí coù theå tích laø 22,4 lDAËN DOØ: Hoïc baøiLaøm baøi taäp 1 ñeán 4 trang 65 _ SGKÑoïc tröôùc baøi 19: CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁT

File đính kèm:

  • pptMOL.ppt
Bài giảng liên quan