Bài giảng Tiết 26: Mol (tiết 23)

Điền vào chỗ trống các ý thích hợp:

1,5 mol nguyên tử Al có chứa nguyên tử Al

b) 0,05 mol phân tử H2O có chứa phân tử H2O

c) phân tử NaCl có chứa 3N (18.1023 ) phân tử NaCl

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 26: Mol (tiết 23), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các thầy cô và các emTham dự tiết học hôm nay Kính chúc các thầy cô sức khỏeChúc các em học tốt !Chào mừng các thầy cô và các emTham dự tiết học hôm nay Kính chúc các thầy cô sức khỏeChúc các em học tốt !Tổ :Sinh –Hóa Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Hoa Kiểm tra bài cũ:Hãy xác định công thức hóa học , nguyên tử khối, phân tử khối của các chất sau đây? OOCHHHHOFeH2OH2OC2Fe=56đvC=2đvC=18đvC=44đvCMOLChương III :Tiết 26MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌCI. Mol là gì?Một tá bút chì ::10 quả cam 6.1023 nguyên tử C 6.1023 nguyên tử Fe 6.1023 phân tử H2O Mol là lượng chất có chứa bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử chất đó?1 mol C : 1 mol Fe :1 mol H2O :6.1023 : Số Avogadro (N) Mol là lượng chất có chứa nguyên tử hoặc phân tử chất đó.N6.1023(Một mol nguyên tử cacbon)(Một mol nguyên tử sắt)(Một mol phân tử nước)12 cái Một chục camEm h·y gi¶i bµi to¸n sau:NÕu chĩng ta cã N h¹t g¹o th× sÏ nu«i sèng ®­ỵc loµi ng­êi trªn tr¸i ®Êt nµy trong thêi gian bao l©u? BiÕt r»ng mçi ng­êi ¨n 3 b÷a mét ngµy vµ mçi b÷a ¨n 5000 h¹t g¹o. Mçi ng­êi mét ngµy ¨n hÕt 5000 x 3 = 15000 h¹t g¹o.Sè d©n trªn thÕ giíi hiƯn nay vµo kho¶ng 6 tØ ng­êi (6.109). Mét ngµy ¨n hÕt: 6.109 x 1,5.104 = 9.1013 h¹t g¹oTrong mét n¨m ¨n hÕt: 9.1013 x 365 = 3000.1013 = 3.1016 h¹t g¹o.Sè n¨m ®Ĩ loµi ng­êi trªn tr¸i ®Êt ¨n hÕt N h¹t g¹o (1 mol h¹t g¹o): 6.1023/3.1016 = 2.107(n¨m) = 20 000 000 n¨m Nh­ vËy cßn nhiỊu triƯu n¨m n÷a loµi ng­êi míi ¨n hÕt “1mol h¹t g¹o”! Tính số phân tử có trong 0,5 mol phân tử H2 ?Cứ 1 mol phân tử H2 có 6.1023 phân tử H2 Vậy 0,5 mol phân tử H2 có x =? phân tử H2Đáp án0,5x6.1023=3.1023=x1(phân tử H2)Ví dụ: THẢO LUẬN: nhóm trong vòng 3’ hòan thành phiếu học tập Điền vào chỗ trống các ý thích hợp:1,5 mol nguyên tử Al có chứa  nguyên tử Alb) 0,05 mol phân tử H2O có chứa  phân tử H2Oc)  phân tử NaCl có chứa 3N (18.1023 ) phân tử NaCl6.1023 ; ; ; 4mol ; ; 5 mol0,3.10239.1023 3mol II/ Khối lượng mol là gì ?Nguyên tử khối (1)Phân tử khối (2)Khối lượng mol (3)Fe56 đvCH22 đvCCu64 đvCH2O18 đvCCO244đvC56g64g18g44 g2gHãy cho biết khối lượng mol là gì? So sánh nguyên tử khối (phân tử khối) với khốilượng mol nguyên tử (phân tử) của 1 chất?Thảo luận nhóm trong vòng 2’ và hòan thành bảng câu 2 phiếu học tập :Tính khối lượng mol của1 mol nguyên tử Clo (Cl)1mol phân tử Clo (Cl2) 1 mol nguyên tử Cu 1 mol phân tử NaCl MCl = 35.5 gM Cl2 = 2*35.5 = 71 gM Cu = 64 gMNaCl = 23+35.5= 58.5 g (Biết: Cu = 64 ; C = 12 ; Cl = 35,5; Na = 23 III/ Thể tích mol của chất khí :Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suấtHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOSOOSOOSOOSOOSO1 Mol H21 Mol O21 Mol SO2MH2=MO2=M SO2===???2 g32 g64 g==VH2VO2V SO2(1)(2)1mol Cl21mol CO2Khí cloKhí CO2 Nếu ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) : t° = 0°C, p = 1 atm	VCl2V CO2== 22,4 lítQuan sát quá trình sau: Tính thể tích (ở đktc) của 1,5 mol phân tử O2 ?Cứ 1 mol phân tử O2 chiếm thể tích là 22,4lít Vậy 1,5 mol phân tử O2 chiếm thể tích là x? lít Đáp án1,5x22,4=33,6 lít=x1Ví dụ:Củng cố – đánh giá:Câu 1 : Mol là :Lượng chất chứa 1 số nguyên tử Lượng chất chứa N nguyên tửLượng chất chứa N phân tử Lượng chất chứa N nguyên tử hoặc phân tử chất đó Củng cố – đánh giá:Câu 2 : Hằng số AVOGADRO (N) bằng : 6. 10 236. 10 246. 10 256. 10 26Câu 3 : Em hãy ghép đôi từng cặp sao cho đúng với khối lượng mol của các chất sau đây : CO2 CH4 SO3 HCl 80 g 36,5 g 16 g 44 g1-d	2-c	3-a	4-b(Biết: H = 1 ; C = 12 ; Cl = 35,5, S= 32; O = 16) BÀI TẬP THẢO LUẬN trong vòng 3’ Có 1 mol phân tử khí hidro H2 và 1 mol phân tử khí metan CH4Hãy cho biết:a) Số phân tử của mỗi chất là bao nhiêu?b) Khối lượng mol của mỗi chất là bao nhiêu?c) So sánh thể tích mol các khí trên ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất? Ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích mol mỗi khí là bao nhiêu?(Biết: H = 1 ; C = 12 ; Cl = 35,5) ĐÁP ÁNa) Số phân tử của mỗi khí đều là 6.1023 phân tử.b) Khối lượng mol của mỗi khí:MH2 = 2 . 1 = 2g MCH4 = 12 + 4.1 = 16 gc) Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, thể tích mol các khí trên bằng nhau.Ở đktc, thể tích mol các khí trên đều bằng 22,4 lítDặn dò:Học bài Làm bài tập 1 4 sgk trang 65 Chuẩn bị bài tiếp theo: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất + Xem lại bài ca nguyên tử khối + Kí hiệu và đơn vị của mol.khối lượng, khối lượng mol, thể tích + tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng 

File đính kèm:

  • pptmol.ppt
Bài giảng liên quan