Bài giảng Tiết 26: Mol (tiết 31)

Ông sinh tại Turin, Ý trong một gia đình luật gia Italia. Nǎm 1806 ông được mời giảng dạy vật lý ở trường Đại học Turin và bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học. Là người đầu tiên xác định thành phần định tính, định lượng của các hợp chất, phát minh ra định luật Avogađro xác định về lượng của các chất thể khí, dẫn đến sự phát triển rõ ràng khái niệm quan trọng nhất của hoá học: nguyên tử, phân tử,

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 26: Mol (tiết 31), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIÖT LIÖT CHµO MõNG HéI THIgi¸o viªn giái cÊp tr­êngM«n: Hãa häc 8Tr­êng: THCS chiÒng c«ngTieát 26: MOLI . Mol laø gì?Chöông 3: MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOÙA HOÏC6 .1023 nguyeân töû saét1 mol nguyeân töû saét1 mol phaân töû nöôùc6 .1023 phaân töû nöôùcMoät mol nguyeân töû saét laø gì?Moät mol phaân töû nöôùc laø gì?Tieát 26: MOLI . Mol laø gì ? Mol laø löôïng chaát coù chöùa N (6.1023) nguyeân töû hoaëc phaân töû chaát ñoù.(N = 6.1023 : laø soá Avogañro)Baøi taäp 1 : Choïn caâu thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng1,5 mol nguyeân töû Al coù chöùa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AlA) 6.1023 nguyeân töûB) 6.1023 phaân töûC) 9.1023 nguyeân töûD) 7,5.1023 nguyeân töû9.1023 nguyeân töû0,3.1023 phaân töûBaøi taäp 2 : choïn caâu thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng 0,05 mol phaân töû H2O coù chöùa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H2OA) 6.1023 nguyeân töûC) 6.1023 phaân töûB) 0,3.1023 phaân töûD) 9.1023 nguyeân töûAvogadro, nhà Vật lý, Hóa học người Ý Sinh ngày 09 / 08 / 1776 Mất ngày 09 / 07 / 1856 Ông sinh tại Turin, Ý trong một gia đình luật gia Italia. Nǎm 1806 ông được mời giảng dạy vật lý ở trường Đại học Turin và bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học. Là người đầu tiên xác định thành phần định tính, định lượng của các hợp chất, phát minh ra định luật Avogađro xác định về lượng của các chất thể khí, dẫn đến sự phát triển rõ ràng khái niệm quan trọng nhất của hoá học: nguyên tử, phân tử,  Haõy phaân bieät 2 caùch vieát sau: A . 1 mol H B . 1 mol H2(1 mol nguyeân töû hiñro)(1 mol phaân töû hiñro)1 mol Fe1 mol CuTieát 26: MOLI . Mol laø gì?II . Khoái löôïng mol (M) laø gì?Ai nhìn kĩ, hiểu nhanh:18 g56 g2 gM H2O = 18 gM Fe = 56 gM H2 = 2 g Keát luaän gì veà moái lieân heä giöõa khoái löôïng mol M vaø soá N?nöôùcFeH2N phaân töû N phaân töû N nguyeân töû MMMNhaän xeùt gì veà nguyeân töû khoái (NTK), phaân töû khoái (PTK) cuûa moät chaát vôùi khoái löôïng mol nguyeân töû hay phaân töû chaát ñoù?NTK Fe = 56M Fe =56PTK H2O = 18M H2O =18Ai nhìn kĩ, hiểu nhanh:ggI . Mol laø gì?II . Khoái löôïng mol (M) laø gì? Khoái löôïng mol cuûa moät chaát laø khoái löôïng tính baèng gam cuûa N nguyeân töû hoaëc phaân töû chaát ñoù, coù soá trò baèng nguyeân töû khoái hoaëc phaân töû khoái.Ví duï:M H2O = 18 gM H2 = 2 gTieát 26: MOL  Haõy phaân bieät 2 caùch vieát sau: A . B . (khoái löôïng mol nguyeân töû hiñro)(khoái löôïng mol phaân töû hiñro)I . Mol laø gì?II . Khoái löôïng mol (M) laø gì?III . Theå tích mol cuûa chaát khí laø gì?Tieát 26: MOLN phaân töû H2N phaân töû CO2N phaân töûN2Thaûo luaän nhoùm:Trong cuøng ñieàu kieän veà nhieät ñoä vaø aùp suaát, 1 mol caùc chaát khí ôû treân coù theå tích nhö theá naøo ?ÔÛ cuøng nhieät ñoä vaø aùp suaát, theå tích mol cuûa caùc chaát khí:111210164258973I . Mol laø gì?II . Khoái löôïng mol (M) laø gì?III . Theå tích mol cuûa chaát khí laø gì? Theå tích mol cuûa chaát khí laø theå tích chieám bôûi N phaân töû của chaát ñoù. ÔÛ ñieàu kieän tieâu chuaån (00C vaø aùp suaát 1 atm), theå tích mol cuûa caùc chaát khí ñeàu baèng 22,4 lít.Tieát 26: MOLI . Mol laø gì? Mol laø löôïng chaát coù chöùa N (6.1023) nguyeân töû hoaëc phaân töû chaát ñoù.(N = 6.1023 : laø soá Avogañro)II . Khoái löôïng mol (M) laø gì? Khoái löôïng mol cuûa moät chaát laø khoái löôïng cuûa N nguyeân töû hoaëc phaân töû chaát ñoù, tính baèng gam, coù soá trò baèng nguyeân töû khoái hoaëc phaân töû khoái.III . Theå tích mol cuûa chaát khí laø gì? Theå tích mol cuûa chaát khí laø theå tích chieám bôûi N phaân töû chaát ñoù. ÔÛ ñieàu kieän tieâu chuaån (00C vaø aùp suaát 1 atm), theå tích mol cuûa caùc chaát khí ñeàu baèng 22,4 lít.Tieát 26: MOLCoù 1 mol H2 vaø 1 mol O2. Haõy cho bieát:A . Soá phaân töû cuûa moãi chaát laø bao nhieâu?Ñaùp aùn: Moãi chaát coù 6 .1023 phaân töûB . Khoái löôïng mol cuûa moãi chaát laø bao nhieâu?Ñaùp aùn:C . ÔÛ ñieàu kieän tieâu chuaån (O0C, 1atm), chuùng coù theå tích laø bao nhieâu?Ñaùp aùn: Ở ñktc, 1 mol moãi chaát khí coù theå tích laø 22,4 lMH = 2 g2MO2 = 32 gCAÛM ÔN QUÍ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINHÑAÕ THAM DÖÏ TIEÁT HOÏC NAØY

File đính kèm:

  • pptTiet_26_Mol_Hay_lam.ppt
Bài giảng liên quan