Bài giảng Tiết 27 - Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiếp)

Quy ước ý nghĩa của các cách viết sau :

 - Khối lượng mol Cu 

- Khối lượng H2O. 

- Lượng chất ( số mol) H2 .

( Với A là CTHH của 1 chất nào đó.)

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 27 - Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giaùo vieân : Nguyeãn Hoaøng 	 Phöông Thaûo Ñôn vò : THCS Taân NghóaKIEÅM TRA BAØI CUÕBaøi taäp 2 . Tính khoái löôïng mol (M) cuûa phaân töû CaCO3 	 ( bieát Ca = 40 , C= 12 , O = 16 )Baøi taäp 1 . Haõy tính soá nguyeân töû Al coù trong 3 mol nguyeân töû Al. Đáp án : Thể tích khí H2 ở đktc : 2 x 22,4 = 44,8 (lit )Bài tập 3 . Tìm thể tích ở đktc của 2 mol phân tử khí H2. Đáp án : = 40 + 12 + 16.3 = 100 g.MCaCO3 Đáp án : Số nguyên tử Al : 3 x 6.1023 = 18.1023 (nguyên tử ) Hãy tính số mol của 8g CuO . Hãy tính số mol của 10g CaCO3.Baøi taäp 2 . Tính khoái löôïng mol (M) cuûa CaCO3 = 40 + 12 + 16.3 = 100 g.MCaCO3?NẾU:Vấn đề 1Tieát 27 . Baøi 19CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LUỢNG , THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤTTieát 27. Baøi 19I. Chuyeån ñoåi giöõa löôïng chaát vaø khoái löôïng chaát nhö theá naøo ? CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG , THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁT. Công thức chuyển đổi :m = n x M (g)Trong đó : n : là lượng chất (số mol) M : là khối lượng mol của chất (g). m : là khối lượng chất (g) Ví dụ 1Cho biết 0,5 mol CuO có khối lượng là bao nhiêu gam ? Biết khối lượng mol : MCuO = 80 g Bài giải : Khối lượng của 0,5 mol CuO là :Vậy nếu đặt : 0,5 x 80 = 40 gnMmHãy lập công thức tính khối lượng chất (m) m = n x M (g)BT 1 : Hãy tính khối lượng của 1,5 mol NaOH Ai nhanh hơn ?Bài giải : M NaOH = 40 g Khối lượng của NaOH : 	mNaOH = n . M 	 = 1,5 x 40 = 60 g BT 2 : Hãy tính khối lượng của 2 mol H2S .Bài giải : = 34 g Khối lượng của H2S : 	 = n . M 	 = 2 x 34 = 68 g M H2Sm H2SLƯU ÝQuy ước ý nghĩa của các cách viết sau : - Khối lượng mol chất A  MA. Am- Khối lượng chất A. - Lượng chất ( số mol) A .An( Với A là CTHH của 1 chất nào đó.) - Khối lượng mol Cu  MCu. H2Om- Khối lượng H2O. - Lượng chất ( số mol) H2 .H2nTừ công thức tính : Nếu biết : khối lượng m và khối lượng mol M .Hãy chuyển đổi công thức ?m = n x Mm = n x M Nếu biết : khối lượng m và lượng chất n .m = n x MHãy chuyển đổi công thức n = mM(mol) M = mn(g) Tieát 25. Baøi 18I. Chuyeån ñoåi giöõa löôïng chaát vaø khoái löôïng chaát nhö theá naøo ? CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG , THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁT. Công thức chuyển đổi :m = n x M (g)Trong đó : n : là lượng chất (số mol) M : là khối lượng mol của chất (g). m : là khối lượng chất (g)Từ công thức tính : m = n x Mn = mM(mol)BT 1 : Hãy tính số mol của 10g CaCO3 .Vận dụngBT 2 : Hãy tính số mol của 22g CO2n CO2M CO2Bài giải : = 44 g Số mol của CO2 : = = = 0,5 mol mM2244mM10100Bài giải : = 100 g Số mol của CaCO3 : = = = 0,1 mol CaCO3MCaCO3nTieát 25. Baøi 18I. Chuyeån ñoåi giöõa löôïng chaát vaø khoái löôïng chaát nhö theá naøo ? CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG , THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁT.Từ công thức tính : m = n x Mn = mM(mol)M = mn(g)BT : Biết 0,2 mol chất A có khối lượng là 5,4g a. Tính khối lượng mol của A (MA). b. A gồm có 1 nguyên tử của 1 nguyên tố tạo nên . Xác định tên và KHHH của A.Ai nhanh hơn ?Bài giải : a. Khối lượng mol của A : 	 MA = = = 27 g mn5,40,2 b. A là nguyên tố Nhôm (Al)Tieát 25. Baøi 18I. Chuyeån ñoåi giöõa löôïng chaát vaø khoái löôïng chaát nhö theá naøo ?CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG , THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁT. Công thức chuyển đổi:m = n x M (g)Trong đó : n : là lượng chất (số mol) M : là khối lượng mol của chất (g). m : là khối lượng chất (g)n = (mol) mM; M = (g)mnNhìn kĩ , hiểu nhanh !Chất Số mol (n)Khối lượng (m)Khối lượng mol (M)SO20,1 mol........H2CO331 g.X 0,2 mol 11,2g.Hoàn thành bảng sau :Đáp án .64 g6,4 g0,5 mol62 g56 gDẶN DÒ Hoïc baøiLaøm baøi taäp 1 , 3a, 4 trang 67_ SGKÑoïc tröôùc baøi 19 ( phần tiếp theo ) : CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA LÖÔÏNG CHAÁT VÀ THEÅ TÍCHTiết học kết thúcXin cảm ơn quý thầy côcác em học sinh 

File đính kèm:

  • pptchuyen doi giua luong chat , the tích , khoi luong.ppt
Bài giảng liên quan