Bài giảng Tiết 27 - Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiết 2)

I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?

II. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào?

Thí dụ: Em hãy cho biết 0,25 mol khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu?

Bài giải : Thể tích của khí CO2 ở đktc là:

Vậy muốn tính thể tích chất khí ở đktc ta làm thế nào?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 27 - Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chaøo möøngQuyù thaày coâÑEÁN THAM DÖÏ TIEÁT HOÏCKiÓm tra bµi còKhối lượng mol là gì? Tính khối lượng của 1 mol phân tử CO2Thể tích mol chất khí là gì? Tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 0,5 mol H2Khối lượng mol kí hiệu là M của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hay phân tử chất khí đó Ta có PTK( CO2) = 12+ 2.16 = 44 đvC => M = 44gThể tích mol chất khí là thể tích tính bằng gam của N phân tử chất khí đó. Thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 0,25 mol CO2 là : V = 0,25.22,4 = 5,6l CO2CO2Tieát : 27Baøi 19: CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁTTa laáy soá mol nhaân vôùi khoái löôïng mol.Thí dụ: Tính khối lượng của 0,25 mol CO2. Biết khối lượng mol của CO2 là 44 gBài giải: Khối lượng của 0,25 mol CO2 là: Nếu ta đặt: n là số molm là khối lượngM là khối lượng molVậy muốn tính khối lượng ta làm thế nào?I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?Tieát : 27Baøi 19: CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁTÁp dụng: 1) 32 gam Cu có số mol là bao nhiêu?Bài giải:Tóm tắtGiải: Áp dụng công thức: I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?Tieát : 27Baøi 19: CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁTÁp dụng : 2) Biết rằng 0,25 mol chất A có khối lượng 14 gam. Tính khối lượng mol và cho biết A là nguyên tố nào?Bài giảiTóm tắt:Áp dụng CT:Khối lượng mol của chất A là:Vậy nguyên tố A là sắt, kí hiệu FeI. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?Tieát : 27Baøi 19: CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁTBài tập vận dụng: Tính khối lượng của:a) 0,5 mol nguyên tử N b) 0,75 mol MgO2) Tính số mol của: a) 5,4 gam Al b) 10 gam NaOH I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?Tieát : 27Baøi 19: CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁT VCO2 =0,25 x 22,4 = 5,6(lít)Ta laáy soá mol nhaân vôùi 22,4II. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào?I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?Thí dụ: Em hãy cho biết 0,25 mol khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu?Bài giải : Thể tích của khí CO2 ở đktc là: Vậy muốn tính thể tích chất khí ở đktc ta làm thế nào?Nếu đặt: n là số mol khíV là thể tích chất khí ở đktcTieát : 27Baøi 19: CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁTToùm taét: II. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào?I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?Áp dụng : 1) 0,2 mol khí O2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu?Giải; Áp dụng CTÁp dụng : 2) 1,12 lít khí A ở đktc có số mol là bao nhiêu?Giải: Áp dụng CT:Bài tập vận dụng:Tính thể tích ở đktc của 0,175mol CO2Số mol của 2,24 lit O2 ở đktcChuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chấtChuyển đổi giữa khối lượng và lượng chấtChuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí1,12  CO2 14,2 Cl2  0,01SO2V(l)(đktc)m (g)n (mol)ChấtHoàn thành bảng sau:0,640,2240,24,480,052,2Thảo luận nhóm 5 phút Bài tập : Hợp chất A có công thức R2O. Biết 0,25 mol A có khối lượng 15,5 g .Tìm công thức của ACTHH A R là ntố nào?MRMAnA=0,25molmA=15,5gChuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chấtChuyển đổi giữa khối lượng và lượng chấtChuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khíHÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ:-Hoïc thuoäc caùc coâng thöùc tính khoái löôïng, soá mol.Theå tích chaát khí ôû ñktc.-Laøm baøi taäp1, 2, 3,4,5,6 sgk/tr 67. HD BT 5 SGK:-Tính soá mol cuûa O2 vaø CO2.Kính chuùc quyù thaày coâ söùc khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh coâng.CUØNG CAÙC EM HOÏC SINH

File đính kèm:

  • pptchuyen_doi_luong_va_chat.ppt
Bài giảng liên quan