Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 13)

3. Luyện Tập

Bài tập 1:

 Cho biết tỉ khối của khí A đối với không khí là 2,207. Hãy xác định khối lượng mol của khí A?

Vậy khối lượng mol của khí A là 64g.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 13), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
C¸c THÇY, C¤Bµi gi¶ng hãa 8Tíi dùKiểm tra bài cũ:Khối lượng mol là gì?Nêu cách tính khối lượng mol của một chất?TRẢ LỜI:Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của N (1 mol) nguyên tử hay phân tử chất đó. Cách tính:+ Cách 1: Khối lượng mol (M) bằng nguyên tử khối(phân tử khối) của chất.+ Cách 2: M = mnTiết:29Bài 20TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍKhí AKhí B?1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MO2= 32gKhối lượng mol của khí O2 và khí H2 ?MH2= 2gKhí oxi nặng hơn khí hiđro bao nhiêu lần?MO2MH2dO2/H2 ==32216=Ví dụ: Có 2 khí H2 và khí O2. Làm thế nào để biết khí nào nặng hay nhẹ hơn ? Gọi tỉ số là tỉ khối của khí O2 đối với H2 Kí hiệu: MO2MH2dO2/H2 dA/B = MA MB dA/B: Là tỉ khối của khí A đối với khí B. MA, MB: Lần lượt là khối lượng mol của khí A, B.1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Bài tập : Hãy cho biết: a. khí cacbonic (CO2) b. khí clo (Cl2)  Nặng hay nhẹ hơn khí hiđro (H2) bao nhiêu 	lần?(Cho biết: C=12; Cl=35,5; H=1)M CO2= 12 + 16 x 2 = 44gM Cl2= 35,5 x 2 = 71g =dCO2/H2MCO2 MH2 44 2 == 22MCl2 MH2 71 2 == 35,5Cl2/H2d = Vậy: Khí Cl2 nặng hơn khí H2 là: 35,5 lần.Vậy: Khí CO2 nặng hơn khí H2 là 22 lần.a.b.Giải:2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Khí AKhông khí?2/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Khối lượng mol của không khí bằng bao nhiêu?Mkk = 29 gMkkdA/KK =MAMKK = (0,8x28g + 0,2x32g) ≈ 29 g29dA/KK =MA dA/kk: Là tỉ khối của khí A đối với không khí2/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Bài Tập : Tính xem khí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?29MCO24429=Ta có: dA/KK=	 	≈ 1,52Vậy khí CO2 nặng hơn không khí là: 1,52 lần29dA/KK =MA29X dA/KK MA =MBdA/B =MAMBX dA/B MA =dA/BMB =MA Cho biết tỉ khối của khí A đối với không khí là 2,207. Hãy xác định khối lượng mol của khí A?Bài tập 1:29X dA/KK MA == 29 x 2,207 = 64(g)Vậy khối lượng mol của khí A là 64g.Ta có:Giải:3. Luyện Tập Bài tập 2: Quan sát tình huống trả lời câu hỏi:?Bài tập 3: a. Giải thích thí nghiệm ở phần mở bài?b. Giải thích vì sao khi xuống các hang sâu hoặc giếng sâu người ta thường phải mang theo bình dưỡng khí?Tính khối lượng của 0,1 mol khí A. Biết A nặng gấp 16 lần H2 Trß ch¬iTÌM ĐIỂM THƯỞNGTính khối lượng của 0,1 mol khí B. Biết B nặng gấp 2 lần O2 Tính tỉ khối của khí D so với H2. biết 0,1 mol D nặng 3,2 gTính tỉ khối của khí C so với O2. biết 0,2 mol C nặng 12,8 gTrß ch¬iTÌM ĐIỂM THƯỞNG- Khối lượng mol của A là: 	 = MA: 2=16 	=> MA = 32Khối lượng của 0,1 mol A là mA= nAxMA= 32x0,1=3,2 gH2dA/- Khối lượng mol của B là: 	 = MB: 32=2 	=> MB = 64 g- Khối lượng của 0,1 mol B là mB= nBxMB= 64x0,1=6,4 gO2dB/Khối lượng mol của C là:MC = mC:nC=12,8: 0,2=64 g- Tỉ khối của C với O2là: 	= 64:32=2O2dC/Khối lượng mol của D là:MD= mD:nD=3,2: 0,1 =32 g- Tỉ khối của D với H2là: 	=32:2=16H2dD/Chúc mừng bạn đã tìm được điểm 10Về nhà:+Học bài + Làm bài tập: 1,2,3 SGK/69; 20.1SBT/23CHÚC CÁC EM HỌC GIỎIKÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE MkkdA/KK =MAMkkX dA/KK MA =MBdA/B =MAMBX dA/B MA =dA/BMB =MACủng cố:Tỉ khối của chất khí A với chất khí B: 	dA/B=Tỉ khối của chất khí A với không khí: 	dA/KK=- MA là khối lượng mol chất khí AMB là khối lượng mol chất khí B- dA/B cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần.- dA/KK cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần. Khí sunfurơ (SO2) nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?( S=32; 0=16)Bài tập 4:Giải dSO2/KK=MSO2 29=6429=2.2 Vậy Khí SO2 nặng hơn không khí 2.2 lầnMSO2Ta có: = 32 +2.16 = 64 g Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17. Hãy cho biết 5.6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng bằng bao nhiêu?Bài tập 5: Biểu thức tính khối lượng?n = v22.4 = 5.622.4= 0.25(mol)mA = n x MA = 0.25 x 34 = 8.5gMA = dA/H x MH = 17 x 2 = 34g22 mA = n x MATại sao bóng bay chứa khí H2 bay được?H2H2H2CO2CO2CO2MkkdA/KK =MAMkkX dA/KK MA =2/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Bài tập 2:Chất khí A có công thức hoá học RO2 (R là nguyên tố chưa biết). Biết dA/ = 32 a. Tính khối lượng mol của khí Ab. Xác định nguyên tố R và công thức hoá học của A?H2MA = M x dA/ = 2x32 = 64 gH2H2Giải:a. Khối lượng mol của A là:b. Ta có: MA = R + 2x16 	=> R= 64 -2x16 = 32 Vậy R là nguyên tố lưu huỳnh (S); Công thức hoá học của A là SO2.= 64A/Bd =MAMB1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MA = MB x dA/BMB = MAdA/B1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B??Biết dA/B và MA có tìm được MB không? Biết dA/B và MB có tìm được MA không?Hãy rút ra công thức tính? 

File đính kèm:

  • pptTi_khoi_cua_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan