Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 14)

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

 dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA: Khối lượng mol của khÝ A.

 MB: Khối lượng mol của khÝ B.

Bài tập1: Cho biết khí CO2nặng hay nhẹ hơn khí H2 b»ng bao nhiêu lần?

Bài tập2:T×m khèi l­îng mo1 cña khÝ A cã tØ khèi ®èi víi khÝ O2lµ:1,375

 

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 14), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHOØNG GD & ÑT HUYEÄN CH­¥ng müHOÄI GIAÛNG GIAÙO VIEÂN GIOÛI HUYEÄN Thöù t­ , ngaøy 09 thaùng 12 naêm 2009 8Gi¸o viªn thùc hiÖn: §µo ThÞ Bao Tr­êng THCS Lam ®iÒn KIỂM TRA BÀI CŨEm h·y ®iÒn sè, ch÷ thÝch hîp vµo « trèng ë b¶ng – Cho biÕt khÝ oxi nÆng hay nhÑ h¬n khÝ hi®ro bao nhiªu lÇn?. ChÊt khÝO2H2Sè mo1(n) O,2O,2Khèi l­îng mo1(M)Khèi l­îng (m) gamOxi..............h¬n hi®ro sè lÇn lµ: 32 2 0,4 hoÆc 32/2=16(lÇn) 6,4 nÆng 6,4/0,4=16(lÇn) TỈ KHỐI CñA CHẤT KHÍTiÕt 29 : Bài 20 Khí AKhí BNội dung bài	1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B?	2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ ?TỈ KHỐI CñA CHẤT KHÍTiết 29 : Bài 20 	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A	MB : Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA ?(1)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?=>TỈ KHỐI CñACHẤT KHÍTiết 29 : Bài 20 	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khÝ A.	MB : Khối lượng mol của khÝ B.(1)=>Em hãy dùng những từ :nhÑ hơn, nÆng hơn hoặc bằng để điền vào các chỗ trống sau:dA/B>1: Khí A .. khí BdA/B1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?(Nhãm 1,2)(Nhãm 3,4)Khèi l­îng mo1 cña khÝ A lµ 44gTỈ KHỐI CñA CHẤT KHÍTiết 29 : Bài 20 	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khÝ A.	MB : Khối lượng mol của khÝ B. Khí cầuBóng bayCho biết người ta đã bơm khí nào vào khí cầu vàbóng bay để những vật thểnày bay đưîc? (1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CñA CHẤT KHÍTiết 29 : Bài 20 	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khÝ A.	MB : Khối lượng mol của khÝ B.Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối cña khí A so với không khí?Trong đó Mkk là khối lượng mol trung bình của không khí.Thay giá trị Mkk= 29 vào công thức trên?(1)(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI Cña CHẤT KHÍTiết 29 : Bài 20 	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khÝ A.	MB: Khối lượng mol của khÝ B.Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?=>(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)TỈ KHỐI Cña CHẤT KHÍ Tiết 29 : Bài 20 	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khÝ A.	MB: Khối lượng mol của khÝ B.=>Bài tập 3: Cho biết khí H2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Bài tập 4: T×m khèi l­îng mo1 cña khÝ A ? BiÕt tØ khèi cña khÝ A ®èi víi kh«ng khÝ lµ 2,207. Bài làm:- Khí H2 nhÑ hơn không khí 0,069 lần(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Khèi l­îng mo1 cña khÝ A lµ 64g(Nhãm 1,2)(Nhãm 3,4)Néi dung cÇn ghi nhíC«ng thøc tÝnh tØ khèi cña: -KhÝ A ®èi víi khÝ B : -KhÝ A ®èi víi kh«ng khÝ :TỈ KHỐI cña CHẤT KHÍTiết 29 : Bài 20 	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khÝ A.	MB: Khối lượng mol của khÝ B.=>Khí ABài tập : Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:Chất lỏngKhí A được thu trong thÝ nghiệm trên có thể là nh÷ng khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)?a)KhÝ O2(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?d) KhÝ H2b)KhÝ CH43.LuyÖn tËp:bdc)KhÝ SO2TỈ KHỐI cña CHẤT KHÍTiết 29 : Bài 20 	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khÝ A.	MB: Khối lượng mol của khÝ B.=>(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?3.LuyÖn tËp:Bài tËp : KhÝ X cã c«ng thøc d¹ng chung RO2. BiÕt dX/kk=1,5862. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña khÝ X?*H­íng dÉn: Tõ tØ khèi t×m MX , råi lËp biÓu thøc R + 32 = MX , sau ®ã tÝnh RHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ	- Lµm bài tập : 1, 2, 3 (SGK -69) ; 20.1 ( SBT-23) - ¤n l¹i bµi CTHH , c«ng thøc tÝnh sè mol , c«ng thøc tÝnh khèi l­îng - §äc “ Em cã biÕt ”	- Chuẩn bị trước bài 21 “TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC”Bài tËp : Hîp chÊt A cã tØ khèi so víi khÝ hi®ro là 17. H·y cho biÕt 5,6 lÝt khÝ A (đktc) cã khèi l­îng là bao nhiªu gam? *H­íng dÉn: Tõ tØ khèi t×m MA – Tõ V t×m nkhÝ A ë ®ktc = ? T×m m = ?Xin ch©n thµnh c¶m ¬nquý thÇy, c« vµ c¸c em häc sinh!KÝnh chóc quý thÇy c«Søc khoÎ , an khang, thÞnh v­îng!Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái!Xin hÑn gÆp l¹i!

File đính kèm:

  • pptTi_khoi_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan