Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 2)

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

 dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA: Khối lượng mol của khí A.

 MB: Khối lượng mol của khí B.

 

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Khối lượng mol là gì? Cho biết khối lượng của:a, 1 mol khí Nitơ.b, 1 mol khí Hiđroc, 1 mol khí Cácbonđioxit.2, Hãy tính:a. Khối lượng của 0,5 mol O2.b. Khối lượng của 2,24 l SO2 (đktc). H2H2H2CO2CO2CO2TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍTiết 29:Bài 20:Khí AKhí BKhoâng khíKhí ATỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29:Tỉ khối của khí A đối với khí B.	(1)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Ví duï 1: Hãy cho biết khí oxi (O2) nặng hay nhẹ hơn khí Hiđro(H2) bao nhiêu lần?Bài làm:Vậy khí O2 nặng hơn khí H2 là 16 lầnKết luận:16 . 2 = 32g 1. 2 = 2g dO2/H2 =MH2= MO2322= 16MO2 =MH2 =Khối lượng mol của khí AKhối lượng mol của khí B.dA/B:MA:MB:TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29:	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A	MB: Khối lượng mol của khí B.(1)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Ví duï 2: Haõy cho bieát:a, Khí Nitô (N2) naëng hay nheï hôn khí Oxi( O2) bao nhieâu laàn?b, Khí Nitơ(N2) nặng hay nhẹ hơn khí Cacbononxit(CO) bao nhiêu lần?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29:	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A	MB: Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA.(1)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Ví duï 3: Moät chaát khí A coù tyû khoái ñoái vôùi khí Oxi laø 1,375. Haõy xaùc ñònh MA.Giaûi:MO2 = 32 gTa coù dA/O2 = MA = dA/O2 . MO2 = 1,375 x 32 =44 gVaäy khoái löôïng mol cuûa khí A laø 44 gam. MAMO2TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.Khinh khí cầu Bóng bayCho biết người ta đã bơm khí nào vào khí cầu vàbóng bay để những vật thểnày bay được?Giải thích?(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?Trong đó Mkk là khối lượng mol trung bình của hỗn hợp không khí.Thay giá trị Mkk vào công thức trên?(1)(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/B: Tỉ khối của khí A đối với không khí.MA: Khối lượng mol của khí A.Ví dụ 1 : Cho biết khí CO2, nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Bài làm:Kết luận:Vậy khí CO2 nặng hơn không khí 1,52 lầnMCO2 = 12 + ( 16 x 2) = 44( g )dCO2/KK = MCO229=4429= 1,52TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/B: tỉ khối của khí A đối với khôngkhí.MA: Khối lượng mol của khí A.Ví duï 2: Khí Cl2 naëng hay nheï hôn khoâng khí baèng bao nhieâu laàn?Giaûi:MCl2= 35,5 . 2 =71 ( g ) dCl2/kk == 2,45Vaäy khí Cl2 naëng hôn khoâng khí 2,45 laàn.MCl229=7129TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?=>(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/B: tỉ khối của khí A đối với khôngkhí.MA: Khối lượng mol của khí A.TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/B: tỉ khối của khí A đối với khôngkhí.MA: Khối lượng mol của khí A.Ví duï 3: Moät chaát khí coù tæ khoái ñoái vôùi khoâng khí laø 2,207. Haõy xaùc ñònh khoái löôïng mol cuûa khí A.Giaûi:Ta coù MA = 29. dA/kk= 29. 2,207 = 64(g)Vaäy khoái löôïng mol cuûa khí A laø 64(g)=>TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/B: tỉ khối của khí A đối với khôngkhí.MA: Khối lượng mol của khí A.=>Vì sao trong tự nhiên khí cacbon đioxit (CO2) thường tích tụ ở đáy giếng khơi hay đáy hang sâu?=> CO2 nÆng h¬n kh«ng khÝ nªn trong tù nhiªn khÝ CO2 th­êng tÝch tô ë ®¸y giÕng hay ®¸y hang s©u. Giaûi TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?=>dA/B: tỉ khối của khí A đối với không khí.MA: Khối lượng mol của khí A.Có 2 cách thu khí sau:a. Đặt đứng bìnhb. Đặt ngược bìnhCó thể thu khí H2 , khí Cl2, khí CO2, khí Mêtan ( CH4 )baèng cách nào? 4. CUÛNG COÁ:a, Nhöõng khí thu baèng caùch ñaët ñöùng bình. Naëng hôn khoâng khí. Coù tæ khoái ñoái vôùi khoâng khí lôùn hôn 1.Khí Cl2 naëng hôn khoâng khí 2,45 laàn.Khí CO2 naëng hôn khoâng khí 1,52 laàn.b, Nhöõng khí coøn laïi thu baèng caùch ñaët ngöôïc bình . Nheï hôn khoâng khí. Coù tæ khoái ñoái vôùi khoâng khí nhoû hôn 1.Khí hidro nheï hôn khoâng khí vaø naëng baèng 0,07 laàn khoâng khí.Khí Metan nheï hôn khoâng khí vaø naëng baèng 0,55 laàn khoâng khí.Baøi giaûiBAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍBài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:MAdA/H1642223164163244832Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây?CO2; SO2; O2; Cl2; CH4; SO3SO2CO2CH4O22Hướng dẫn về nhà 4. CUÛNG COÁ:Hôïp chaát A coù tæ khoái ñoái vôùi khí hidro laø 17.Haõy cho bieát 5,6 lit khí A(ôû ñktc) coù khoái löôïng baèng bao nhieâu (g)?Baøi giaûi Töø V = 5,6 l  nA = Töø dA/H2 =17  MA= dA/H2 x MH2 = 17 x 2 = 34 (g) (2)Bieåu thöùc ñeå tính khoái löôïng.mA = nA x MA (3) (1) vaø (2) thay vaøo (3)  mA = nA x MA = 0,25 x 34 = 8,5(g)(mol) (1)

File đính kèm:

  • pptBai_20_Ti_khoi_cua_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan