Bài giảng Tiết 29 - Tỉ khối của chất khí (tiết 11)

+ Tìm khối lượng “ mol không khí ” biết không khí là hỗn hợp gồm 2 khí chính: 80% N2 và 20% O2

1 mol KK có : 0,8 mol khí N2 + 0,2 mol khí O2

Mkk = ( 28 x 0,8) + ( 32 x 0,2 ) 29 (gam)

+ Em hãy nêu công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí ?

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 29 - Tỉ khối của chất khí (tiết 11), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kính chaøo quí thaày coâ giaùo !Kính chaøo quí thaày coâ giaùo !LÊ QUÍ ĐÔNTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞHÓA HỌC BÀI GIẢNG 8 KIỂM TRA BÀI CŨ+ Nêu công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất . Tính khối lượng của 0,5 mol nguyên tử N . MN = 14 gam Khối lượng của 0,5 mol N là : m N = 0,5 x 14 = 7 (g)- Công thức : m = n x MKhí H2 Khí CO2Khí AKhí B Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?+ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ? Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B ( MB)Tiết 29 - TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ Tiết 29:TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ+ Để so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B, ta lập tỉ số và ghi kí hiệu là dA/B (đọc là tỉ khối của khí A đối với khí B). Các em hãy viết thành công thức . dA/B =1) Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?MA = dA/B . MBVí dụ : Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần ? dN2 /H2 = = = 14Công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B : 	dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B. dA/B =Khí N2 nặng hơn khí H2 là 14 lần.Tiết 29 - TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ Khí AK khí Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?+ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng “mol không khí”Tiết 29 - TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ Tiết 29:TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ+ Tìm khối lượng “ mol không khí ” biết không khí là hỗn hợp gồm 2 khí chính: 80% N2 và 20% O21 mol KK có : 0,8 mol khí N2 + 0,2 mol khí O2+ Em hãy nêu công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí ? dA/kk =Mkk = ( 28 x 0,8) + ( 32 x 0,2 ) 29 (gam)Ví dụ : Khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí không khí bằng bao nhiêu lần ?2) Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí : 	MA = dA/kk . 29 dA/kk =dA/kk là tỉ khối của khí A đối với không khí . dCO2/kk = = = 1,521) Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?Khí CO2 nặng hơn không khí là 1,52 lần .Tiết 29 - TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ + Vì sao trong tự nhiên khí cacbonic ( CO2) thường tích tụ ở đáy giếng khơi hay đáy hang sâu ? Trong lòng đất luôn xảy ra sự phân huỷ một số hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ, sinh ra khí cacbonic (CO2) . Mặt khác, khí cacbonic lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy, khí cacbonic thường tích tụ trong đáy giếng khơi hay đáy hang sâu ( Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống .)Tiết 29:TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ Khí CO nặng hay nhẹ hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần ?Nhóm 1 và nhóm 3 Tìm khối lượng mol củakhí A có tỉ khối đốivới O2 là : 1,375Nhóm 2 và nhóm 4 Câu hỏi thảo luận nhóm TIẾT 29 - TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ ĐÁP ÁN CÂU HỎI THẢO LUẬN NHÓM dCO /H2 = = = 14Khí CO nặng hơn khí H2 là 14 lần .Vậy khối lượng mol của khí A là : 44 gam.MO2 = 32 gMA = dA/O2 x MO2 = 1,375 x 32 = 44(g)Nhóm 1 và nhóm 3Nhóm 2 và nhóm 4 Công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B là : dA/B = MA x MBA. dA/B =B. dA/B =C.1098765431HẾTGIỜRUNG CHUOÂNG VAØNG Khối lượng “mol không khí “ là :1098765431HẾTGIỜA. 25 gamB. 27 gamC. 29 gamD. 31 gamRUNG CHUOÂNG VAØNG Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí là : dA/kk = MA x 29A. dA/kk =B. dA/kk =C.1098765431HẾTGIỜRUNG CHUOÂNG VAØNG Có những khí sau : H2 , O2 , N2 , CO2 . Những khí nào nặng hơn không khí ?1098765431HẾTGIỜA. H2 , O2B. H2 , CO2C. N2 , O2D. CO2 , O2RUNG CHUOÂNG VAØNG Có thể thu khí nào vào bình : khí H2 , khí CO2 bằng cách đặt đứng bình ?1098765431HẾTGIỜA. Khí H2B. Khí H2 , khí CO2C. Khí CO2D. Không có khí nào ?A. Khí H2B. Khí H2 , khí CO2RUNG CHUOÂNG VAØNG1) Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?MA = dA/B . MBCông thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B : 	dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B. dA/B =2) Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí : 	MA = dA/B . MB dA/kk =dA/B là tỉ khối của khí A đối với không khí .Tiết 29 - TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ + Giáo viên huớng dẫn bài tập SGK+ Về nhà : - Học bài - Làm các bài tập 1  3 / trang 69 - Ôn kiến thức về ý nghĩa của CTHH - Xem trước bài : “ Tính theo CTHH ” . HƯỚNG DẪN VỀ NHÀThaân aùi chaøo taïm bieät !Thaân aùi chaøo taïm bieät !

File đính kèm:

  • pptTIET 25_HOA 8.ppt
Bài giảng liên quan