Bài giảng Tiết 29: Tỉ khối của chất khí (tiết 9)

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

- dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B

- MA, MB là khối lượng mol của khí A và khí B

VD 2: Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí CO2 bao nhiêu lần?

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 29: Tỉ khối của chất khí (tiết 9), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giêLíp 8AGi¸o viªn: Lª ThÞ Tè Nga2. TÝnh thÓ tÝch cña 3 Mol khÝ N2 ë §KTC(lÝt)Bµi cò: 1. ViÕt c«ng thøc chuyÓn ®æi gi÷a khèi l­îng vµ l­îng chÊt, c«ng thøc chuyÓn ®æi gi÷a l­îng chÊt vµ thÓ tÝch chÊt khÝ ë §KTCm = n . MV = n . 22,4CO2CO2CO2H2H2H2TiÕt 29: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍKhí AKhí B?TiÕt 29: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B người ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B bằng cách xác định tỉ khối của khí A đối với khí B.Tỉ khối của khí A đối với khí B (kí hiệu: dA/B) là tỉ số khối lượng mol của khí A đối với khí B.Vậy dA/B =?TiÕt 29: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?dA/B =- dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B - MA, MB là khối lượng mol của khí A và khí B=> MA ==> MB = MB.dA/BVD 1: Khí O2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần?Vậy khí O2 nặng hơn khí H2 16 lần.TiÕt 29: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?dA/B =- dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B - MA, MB là khối lượng mol của khí A và khí B=> MA ==> MB = MB.dA/BVD 2: Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí CO2 bao nhiêu lần?Vậy khí N2 nhẹ hơn khí CO2 0,636 lần.TiÕt 29: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Em hãy dùng những từ : nặng hơn, nhẹ hơn hoặc nÆng bằng để điền vào các chỗ trống sau:dA/B>1: Khí A ..... khí BdA/B=1: Khí A . khí BdA/B1: Khí A nặng hơn khí BdA/B=1: Khí A nÆng bằng khí BdA/B MA =MB.dA/B Lưu ý: dA/B>1: Khí A nặng hơn khí BdA/B=1: Khí A nÆng bằng khí BdA/B A là NO2 Hướng dẫn:Tra bảng 1 trang 42 để xác định R là nguyên tố nào?Thay R mới tìm vào RO2 ta được công thức của khí AVề nhà:- Học bài + làm bài tập 1, 2, 3 SGK/69.- Đọc nội dung bài 21, mục I SGK/70.KÝNH CHµO QUý THÇY C¤ VÒ TH¡M LíP Dù GIêCHóC TËP THÓ LíP 8A M¹NH KHOÎ HäC TËP TèT

File đính kèm:

  • pptti_khoi_cua_chat_khi_to_nga.ppt
Bài giảng liên quan