Bài giảng Tiết 30: Tính theo công thức hóa học (tiếp theo)

Bài tập 1

Phương án nào sau đây các công thức hóa học của các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thành phần phần trăm của Fe (theo khối lượng). ( Cho : Fe = 56 , O = 16 , S = 32 , Cl = 35,5)

A) FeS; FeO; FeCl2; FeSO4.

B) FeS; FeSO4; FeO; FeCl2.

C) FeSO4; FeCl2; FeS; FeO.

 

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 30: Tính theo công thức hóa học (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KiÓm tra bµi cò: A xÝt sun furic cã CTHH lµ: Nªu ý nghÜa cña c«ng thøc ho¸ häc trªnTrong 1 mol cã bao nhiªu mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè CTHH cña axit sunfuric cho biÕt : A xit sunfuric do ba nguyªn tè lµ H , S và O t¹o nªn Cã 2H , 1S vµ 4O trong mét ph©n tö Ph©n tö khèi lµ: 1.2 +32+ 4.16 = 98 (®vC)  Trong 1 mol H2SO4 có 2 mol H, 1 mol S và 4 mol OBỘ MÔN: HÓA HỌC 8TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌCTIẾT 30GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO HOAGDthi ®ua d¹y tèt - häc tèt● Đọc thông tin phần 1 SGK trang 70	● Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: 	? Để xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố, em làm như thế nào?B­íc 1 : T×m khèi l­îng mol (M) cña hîp chÊt.B­íc 3 : T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt. B­íc 2 : T×m sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè cã trong mét mol hîp chÊt.C¸c b­íc tiÕn hµnh x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt:Gi¶ sö CTHH cña hîp chÊt lµ AxBy.Trong ®ã: + mA, mB lµ khèi l­îng cña nguyªn tè A vµ nguyªn tè B. + MA, MB vµ lÇn l­ît lµ khèi l­îng mol cña A, B vµ AxBy.C«ng thøc: =Bài tập 1Phương án nào sau đây các công thức hóa học của các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thành phần phần trăm của Fe (theo khối lượng). ( Cho : Fe = 56 , O = 16 , S = 32 , Cl = 35,5)A) FeS; FeO; FeCl2; FeSO4.B) FeS; FeSO4; FeO; FeCl2.C) FeSO4; FeCl2; FeS; FeO. D) FeO; FeS; FeCl2; FeSO4.Bµi tËp 2:T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m (theo khèi l­îng) c¸c nguyªn tè hãa häc cã trong nh÷ng hîp chÊt sau:CTHH Thành phần % các nguyên tố trong hợp chấtCOC = O = Fe3O4Fe = O = Fe2O3Fe = O = SO2S = O = SO3S = O = 42,9%72,4%70%40%50%60%50%30%27,6%57,1%(Cho: C = 12, O = 16, Fe = 56, S = 32) Bài tập 3: 	Khi ph©n tÝch mét mÉu quÆng b« xit chøa thµnh phÇn chñ yÕu lµ nh«m oxit cã c«ng thøc lµ Al2O3.TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè cã trong Al2O3?TÝnh khèi l­îng cña m«Ü nguyªn tè cã trong 30,6 g Al2O3? ( Cho: Al = 27 , O = 16 )a,b,=´6,30%52,94Qua bài tập trên em có nhận xét gì nếu biết công thức hoá học của hợp chất?● Từ công thức hoá học của hîp chÊt ta sẽ xác định được: Thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong mét l­îng chấtTính tỉ lệ số mol và tỉ lệ khối lượng của mỗi nguyên tố có trong CO2 (khí cacbonic)	(Cho: C = 12, O = 16)Bài tập 4: Tính tỉ lệ số mol và tỉ lệ khối lượng của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất có CTHH sau:TTCTHHTỉ lệ số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chấtTỉ lệ khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất1CuOnCu:nO = mCu:mO = 2Al2O3nAl:nO = mAl:mO = 3FeS2nFe:nS = mFe:mS = 4CuSO4nCu:nS:nO= mCu:mS:mO= (Cho: Cu = 64, O = 16, Al = 27, Fe = 56, S = 32)1: 14: 12: 39: 81: 27: 81: 1: 42: 1: 2Bài tập 5: Quặng hematit chứa thành phần chủ yếu là sắt (III) oxit có công thức hóa học là Fe2O3. Khi phân tích 5g mẫu quặng đó, người ta thu được 2,8g sắt.a. Hãy tính khối lượng Fe2O3 có trong mẫu quặng trên.b. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng Fe2O3 có trong mẫu quặng đó.(Cho Fe = 56, O = 16)Bài giải:a. 	Trong	 160g Fe2O3 có 2.56g FeVậy trong xg Fe2O3 có 2,8g FeTrong mẫu quặng trên có 4g Fe2O3b. 	%Fe2O3 có trong mẫu quặng đó là:	 Làm bài tập 3 SGK/71.- Nắm chắc các bước xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất và công thức tính.- Xem lại các dạng bài tập đã chữa. - Làm các bài tập (SBT).Hướng dẫn học ở nhà G DTiÕt häc kÕt thóc !xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_8.ppt
Bài giảng liên quan