Bài giảng Tiết 31: Tính theo công thức hoá học (tiết 4)

 2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.

Khối lượng mol của hợp chất là:

Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 3 nguyên tử O.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 31: Tính theo công thức hoá học (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GV thùc hiÖn: NguyÔn Thanh tæ ho¸ - sinhTR¦Êng thcs thÞ cÇu thµnh phè b¾c ninhBÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8TIẾT 31Tính theo công thức hoá họcKIỂM TRA BÀI CŨC©u hái 1 Nªu c¸c b­íc tiÕn hµnh tÝnh % theo khèi l­îng c¸c nguyªn tè ho¸ häc trong hîp chÊt ?- B­íc 1: Tìm khèi l­îng mol cña hîp chÊt.- B­íc 2: Tìm sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè cã trong 1 mol hîp chÊt.- B­íc 3: TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng mçi nguyªn tè cã trong 1 mol hîp chÊt.C©u hái 2: ¸p dông tÝnh % vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt NaCl ?иp ¸n:- Trong 1 mol hîp chÊt cã:	1 mol nguyªn tö Na	1 mol nguyªn tö Cl 	Thí dụ 1 : Một hợp chất R có thành phần về khối lượng của các nguyên tố là 70% Fe và 30% O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất R đó. Biết khối lượng mol của hợp chất là 160g.Công thức của hợp chất R có dạng :* Ta cần xác định x,y. Trong 1 phân tử có x nguyên tử Fe và y nguyên tử O.Hay trong 1mol có x mol nguyên tử Fe và y mol nguyên tử O* Như vậy ta cần xác định số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.Muốn tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất các em phải biết gì?*Cần xác định khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.Yêu cầu:Tìm CTHH của RTiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất. Tóm tắt:Cho biết: % Fe = 70%% O = 30%Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2009Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất. Tóm tắt:Cho biết: % Fe = 70%% O = 30%Yêu cầu:Tìm CTHH của RCác em cần làm bài theo trình tự sau:*Xác định khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.*Xác định số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất suy ra xác định được x, y.* Viết công thức hóa học cần tìm.Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2009Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp) Tóm tắt:Cho biết: % Fe = 70%% O = 30%Yêu cầu:Tìm CTHH của RLời giải:Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử O. Công thức hoá học của hợp chất là: 2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 20092. BiÕt thµnh phÇn c¸c nguyªn tè, h·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt. Mét hîp chÊt khÝ A cã thµnh phÇn vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè lµ: 40%S vµ 60%O. Em h·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt khÝ A. BiÕt khÝ A cã tØ khèi ®èi víi khÝ hidro lµ 40. Tóm tắt:Cho biết: % S = 40%% O = 60%Yêu cầu:Tìm CTHH của ATiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)Ví dụ 2:	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH*Xác định khối lượng mol của hợp chất dựa vào tỉ khối đối với hiđro.	*Xác định khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.*Xác định số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất suy ra xác định được x, y.*Viết công thức hóa học cần tìm.Hãy cho biết CTHH dạng chung của hợp chất?Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2009Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)Lời giải:Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 3 nguyên tử O. Công thức hoá học của hợp chất là: 2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất. Tóm tắt:Cho biết: % S = 40%% O = 60%Yêu cầu:Tìm CTHH của AKhối lượng mol của hợp chất là:Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2009Mét hîp chÊt R cã thµnh phÇn vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè lµ:43,4%Na; 11,3%C vµ 45,3%O. Em h·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt ®ã. BiÕt hîp chÊt cã khèi l­îng mol lµ 106g.	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	*Xác định khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.*Xác định số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất suy ra xác định được x, y.*Viết công thức hóa học cần tìm.Hãy cho biết CTHH dạng chung của hợp chất?2. BiÕt thµnh phÇn c¸c nguyªn tè, h·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt. Tóm tắt:Cho biết: % Na = 43,4%% C = 11,3%% O = 45,3%Yêu cầu:Tìm CTHH của RTiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)Ví dụ 3:Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2009Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)Lời giải:Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Na 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O. Công thức hoá học của hợp chất là: 2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất. Tóm tắt:Cho biết: % Na = 43,4%% C = 11,3%% O = 45,3%Yêu cầu:Tìm CTHH của RThứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2009Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)Lập tỉ lệ khối lượng của nguyên tố :(hay tỉ lệ số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố)Chia cho số nhỏ nhất trong các tỉ lệ vừa lập:Công thức hoá học của hợp chất là: 2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất. Tóm tắt:Cho biết: % Na = 43,4%% C = 11,3%% O = 45,3%Yêu cầu:Tìm CTHH của RLấy tỉ lệ x : y : z là các số nguyên dươngx : y : z =x : y : z =1,88 : 0,94 : 2,82 x : y : z =Cách khác:→x =2 ; y =1 ; z =3Qua bài giải, em nào hãy cho thầy biết còn một dữ kiện nào bài cho mà ta chưa sử dụng?Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2009Mét hîp chÊt B cã thµnh phÇn vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè lµ: 80%Cu vµ 20%O. Em h·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt B. Biết B cã khèi mol ph©n tö b»ng 80 gam. Tóm tắt:Cho biết: %Cu = 80%% O = 20%Yêu cầu:Tìm CTHH của BTiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)Ví dụ 4:H·y viÕt CTHH d¹ng chung cña hîp chÊt?Thứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2009Bài tậpTiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)Lời giải:Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử Cu và 1 nguyên tử O. Công thức hoá học của hợp chất là: Tóm tắt:Cho biết: % Cu= 80%% O = 20%Yêu cầu:Tìm CTHH của BEm nào có cách giải nào khác mà ta không cần sử dụng khối lượng mol của hợp chất?Bài tậpThứ 4 ngày 2 tháng 12 năm 2009HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ	- Bài tập về nhà: Hoàn thành các bài tập trong SGK	- Ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị thi học kỳ I	

File đính kèm:

  • pptHoa_8.ppt
Bài giảng liên quan