Bài giảng Tiết 32: Ôn tập (tiếp theo)

Việt Nam hiện là nước có tốc độ phát triển điện thoại đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

a. Thứ hai.

b/ thứ ba

c. thứ tư

d. thứ năm

ppt32 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1063 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 32: Ôn tập (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 Chào các emGV: Nguyên Thị Bích ThuỷTrường THCS Sơn Băng – HS - HT I. NỘI DUNG: 1. Địa lý dân cư:1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam2. Dân số và gia tăng dân số3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống 2. Địa lý kinh tế:1. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam:2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp:3. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp4. Sự phát triển và phân bố lâm nhgiệp, thủy sản5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp 6. Sự phát triển và phân bố công nghiệp7. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ8. Giao thông vận tải và bưu chính 9. Thương mại và dịch vụ 3. Thực hành: Vẽ biểu đồ- nhận xét.TIẾT 32. ÔN TẬPA. HEÄ THOÁNG KIEÁN THÖÙC: * Khaùi quaùt ñaëc ñieåm veà quy moâ laõnh thoå, vò trí ñòa lí, ñieàu kieän töï nhieân, daân cö xaõ hoäi, tình hình kinh teá cuûa töøng vuøng:4. Địa lý c¸c vïng kinh tế:VuøngVò trí ñòa líÑieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân Ñaëc ñieåm daân cö, xaõ hoäi?Tình hình phaùt trieån kinh teáTrung du vaø mieàn nuùi Baéc boä+Tieáp giaùp:-B:Trung Quoác;-T:Laøo-N:Baéc Tr Boä-ÑN:Ñb»ng Shoàng-Ñ:Bieån Ñoâng+YÙ nghóa lôùn veà an ninh quoác phoøng vaø kinh teá+Ñòa hình : nuùi cao hieåm trôû+Caùc nguoàn taøi nguyeân :-Ñaát:feralit treân ñaù voâi-Nöôùc:doài daøo-Khí haäu:Nhieät ñôùi gioù muøa ,coù muøa ñoâng laïnh keùo daøi-Sv:Röøng bò chaët phaù-Khoaùng saûn:ña daïng+Thaønh phaàn daân toäc:30+Caùc chæ tieâu phaùt trieån daân cö so vôùi caùc vuøng khaùc:thaáp hôn möùc trung bình caû nöôùc+Noâng nghieäp:caây coâng nghieäp daøi ngaøy, chaên nuoâi gia suùc+Coâng nghieäp: thuyû ñieän vaø khai thaùc khoaùng saûn+Dòch vuï:trao ñoåi buoân baùn vôùi Trung quoác vaø ÑBSH,du lòchÑoàng baèng soâng Hoàng+Tieáp giaùp:-B vaøT:TD-MNBB-N:BTB-Ñ:Bieån Ñoâng+YÙ nghóa lôùn veà kinh teá+Ñòa hình:thaáp,baèng+Caùc nguoàn taøi nguyeân :-Ñaát: laø ñaát phuø sa-Nöôùc:doài daøo-Khí haäu:nhieät ñôùi coù muøa ñoâng laïnh-Sv: ña daïng-Khoaùng saûn:ít+Thaønh phaàn daân toäc: Haàu heát laø ngöôøi kinh+Caùc chæ tieâu phaùt trieån daân cö so vôùi caùc vuøng khaùc: xaáp xæ möùc trung bình caû nöôùc+Noângnghieäp:caây löông thöïc, rau vuï ñoâng,chan nuoâi lôïn vaø gia caàm+Coâng nghieäp:cô caáu khaù ña daïng vaø khaù hoaøn chænh+Dòch vuï: khaù ña daïng vaø hoaøn chænhVuøngVò trí ñòa líÑieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân Ñaëc ñieåm daân cö,xaõ hoäi?Tình hình phaùt trieån kinh teáBaéc Trung boä+Tieáp giaùp:-B:ÑBSH-T:Laøo-N:DHNTB-Ñ:Bieån Ñoâng+Vò trí caàu noái+YÙ nghóa lôùn veà an ninh quoác phoøng vaø kinh teá+Ñòa hình:nuùi phíaT ,ñoàng baèng phía Ñ+Caùc nguoàn taøi nguyeân :-Ñaát:caèn coãi,ngheøo ña daïng-Nöôùc:phong phuù khoâng ñeàu giöõa 2 muøa-Khí haäu:coù nhieàu thieân tai nhö:gioù laøo,baõo,luõ luït,haïn haùn-Sv:Röøng coøn nhieàu-Khoaùng saûn:coù nhieàu ôû phía baéc Hoøanh Sôn+Thaønh phaàn daân toäc:25+Caùc chæ tieâu phaùt trieån daân cö so vôùi caùc vuøng khaùc: thaáp hôn möùc trung bình caû nöôùc+Noâng nghieäp:caây löong thöïc ,caây coâng nghieäp ngaén ngaøy,laâm nghieäp ,khai thaùc nuoâi troàng thuyû saûn keát hôïp+Coâng nghieäp:Khai khoaùng,cheá bieán goã-noâng saûn-thuyû saûn+Dòch vuï:du lòch,trung chuyeån haøng hoaùVuøngVò trí ñòa líÑieàu kieän töï nhieân vaø TN thieân nhieân Ñaëc ñieåm daân cö, xaõ hoäi?Tình hình phaùt trieån kinh teáDuyeân haûi Nam Trung boä+Tieáp giaùp:-B: BTB-T:Laøo,Taây nguyeân-N:ÑNB-Ñ:Bieån Ñoâng+Vò trí caàu noái+YÙ nghóa lôùn veà an ninh quoác phoøng vaø kinh teá+Ñòa hình:nuùi phíaT ,ñoàng baèng phía Ñ+Caùc nguoàn taøi nguyeân :-Ñaát:caèn coãi,ngheøo ddg-Nöôùc:phong phuù khoâng ñeàu giöõa 2 muøa-Khí haäu:coù nhieàu thieân tai nhö:luõ luït haïn haùn,baõo-Sv:Röøng coøn nhieàu-Khoaùng saûn: ít+Thaønh phaàn daân toäc:goàm nhieàu daân toäc +Caùc chæ tieâu phaùt trieån daân cö so vôùi caùc vuøng khaùc:thaáp hôn möùc trung bình caû nöôùc+Noâng nghieäp:Caây löông thöïc,caây coâng nghieäp ngaén ngaøy,laâm nghieäp ,khai thaùc nuoâi troàng thuyû saûn keát hôïp+Coâng nghieäp:cheá bieán goã-noâng saûn-thuyû saûn+Dòch vuï:du lòch,trung chuyeån haøng hoaùVuøngVò trí ñòa líÑieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân Ñaëc ñieåm daân cö,xaõ hoäi?Tình hình phaùt trieån kinh teáTaây Nguyeân+Tieáp giaùp:-B:DHNTB-T : Laøo ,Campuchia-N: ÑNB-Ñ:DHNTB+YÙ nghóa lôùn veà an ninh quoác phoøng vaø kinh teá+Ñòa hình:cao nguyeân khaù baèng phaúng+Caùc nguoàn taøi nguyeân :-Ñaát:feralit chieám S lôùn-Nöôùc:doài daøo khoâng ñeàu giöõa hai muøa-Khí haäu:caän xích ñaïo gioù muøa-Sv:röøng chieám S lôùn-Khoaùng saûn:ít+Thaønh phaàn daân toäc:coù nhieàu daân toäc+Caùc chæ tieâu phaùt trieån daân cö so vôùi caùc vuøng khaùc:thaáp hôn möùc trung bình caû nöôùc+Noâng nghieäp:caây CN daøingaøy, laâm nghieäp +Coâng nghieäp:cheá bieán goã-noâng saûn,thuyû ñieän+Dòch vuï: du lòch, X khaåu noâng saûnVuøngVò trí ñòa líÑieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân Ñaëc ñieåm daân cö,xaõ hoäi?Tình hình phaùt trieån kinh teá 1/Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở cả đầu vào và đầu ra là:ANguyên, nhiên liệu và năng lượngBDân cư và lao động.CThị trường trong và ngoài nướcDChính sách phát triển công nghiêp. 2/Ngành công nghiệp trọng điểm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất CN năm 2002 là:AChế biến lương thực, thực phẩm BCơ khí- điện tử.CKhai thác nhiên liệuDVật liệu xây dựng.II. BÀI TẬP:3/ Số dân nước ta năm 2003 tính theo đơn vị triệu người là: A 64,4 B 76,3C 79,7D 80,9 4/So với các nước trên thế giới, phần lớn đô thị nước ta có quy mô:ALớnBNhỏ CVừa và nhỏ DLớn và vừa 5/Công nghiệp khai thác khoáng sản, thuỷ điện là thế mạnh kinh tế chủ yếu của vùng:AĐồng bằng sông Hồng.BTrung du và miền núi Bắc Bộ.CBắc Trung Bộ.DDuyên hải Nam Trung Bộ. 6/ Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số của ở vùng đồng bằng sông Hồng là :A2,2%B1,5%C1,1%D2,1% 6 :Vị trí cầu nối giữa hai miền Nam - Bắc đất nước, từ Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan ra Biển Đông và ngược lại là vùng nào sau đây?ATây Nguyên.BĐồng bằng sông Hồng.CBắc Trung Bộ.DTrung du và miền núi Bắc Bộ. 7 :Vùng có mật độ dân số trung bình cao nhất nước (Năm 2002 trung bình là 1179 người/ Km2) là:ADuyên Hải Nam Trung Bộ.BĐồng bằng sông HồngCBắc Trung Bộ.DTây Nguyên. 8:Chỉ tiêu đặc trưng đánh dấu cho sự phát triển viễn thông nước ta là:AMạng Internet BChuyển tiền nhanh CĐiện hoa DMật độ điện thoại 9:Những địa danh sau: Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, Cố đô Huế, Di tích Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An có điểm chung là:AĐều là các công trình kiến trúc, di tích lịch sửBĐều là phong cảnh, bãi tắm đẹp; khí hậu tốtCĐều là những nơi có lễ hội truyền thống, văn hoá dân gian độc đáo. DLà điểm du lịch nổi tiếng, được công nhận là di sản thế giới10/Việt Nam hiện là nước có tốc độ phát triển điện thoại đứng hàng thứ mấy trên thế giới?AThứ hai.BThứ ba.CThứ tư.DThứ năm.11/Ngành công nghiệp trọng điểm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 là:AChế biến lương thực, thực phẩmBCơ khí- điện tử.CKhai thác nhiên liệuDVật liệu xây dựng.12. Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế thời kì 1989- 2003 đang có sự thay đổi theo hướng:A Tăng tỷ trọng trong ngành nông- lâm- ngư; giảm tỷ trọng trong công nghiệp.B Giảm tỷ trọng trong ngành công nghiệp; tăng tỷ trọng trong ngành dịch vụC Tăng tỷ trọng công nghiêp-xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng trong nông-lâm-ngư.D Giảm tỷ trọng trong ngành nông- lâm ngư và công nghiệp; tăng tỷ trọng trong dịch vụ13. Các loại cây công nghiệp được trồng nhiều và nhiều nhất ở 2 vùng:A Trung du, miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng B Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.C Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.D Đồng bằng sông Cửu Long và Tây NguyênII. Địa lí các ngành kinh tế:14. Hãy nêu một số thành tựu và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế nước ta? * Thành tựu: - Sự tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc. - Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá.- Trong công nghiệp có một số nghành công nghiệp trọng điểm.- Sự phát triển sản xuất hàng hoá xuất khẩu thúc đỷ ngoại thương và đầu tư nước ngoài. - Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. * Khó khăn: - Nhiều tỉnh huyện nhất là miền núi còn các xã nghèo.- Nhiều loại tài nguyên bị khai thác quá mức, môi trườg bị ô nhiễm . - Vấn đề việc làm, phát triển văn hoá, giáo dục, ytế ...chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội. 15.Vì sao nói tài nguyên đất , khí hậu ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp? * Tài nguyên đất: 	Nước ta có 2 nhốm đất cơ bản : - Đất phù sa: Tập trung các đồng bằng châu thổ và các đồng bằng ven biển miền trung . đất phù sa có diện tích 3 triệu ha thích hợp trồng các loại cây lương thực , công nghiệp ngắn ngày. 	- Đất feralit: Tập trung chủ yếu miền núi và trung du . các loại đất feralit chiếm diện tích trên 16 triệu ha thích hợp trồng rừng , cây công nghiệp , cây ăng quả , 1số cây hoa màu . * Khí hậu: Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn thời tiết và khí hậu : 	- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm : Làm cho cây cối phát triển quanh năm , sinh trưởng nhanh , có thể tiến hành nhiều vụ trong năm . 	- Khí hậu nước ta phân hoá đa dạng : Có thể trồng nhiều loại cây trồng nhiệt đới , cận nhiệt , ôn đới lmà đa dạng các sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp . 	Tuy nhiên khí hậu nước ta có nhiều mưa bão, lũ lụt, hạn hán, các loại nấm mốc, sâu bệnh có hại dễ phát sinh , phát triển ảnh hưởng đến năng suất chất lượng sản phẩm . 16.Trình bày và giải thích tình hình phân bố cây lương thực, cây công nghiệp nước ta ? * Cây lương thực : Trồng khắp nơi trên lãnh thổ nhất là các đồng bằng châu thổ ven sông do điieù kiện đất phù sa màu mỡ , nguồn nước dồi dào, cần nhiều chăm sóc . * Cây công nghiệp : Phân bố chủ yếu miền núi trung du do thích hợp với các loại đất feralit ba zan , đá vôi , khí hậu . 17. Ngành thuỷ sản nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình phát triển? * Thuận lợi: - Vùng biển rộng , mạng lưới sông ngòi dày đặc. 	- Nhiều ngư trường đánh bắt lớn. 	 - Có nhiều bãi tôm cá. 	 - Dọc bờ biển có nhiều vùng nước lợ, nước mặn, rừng ngập mặn, ngoài khơi có các đảo, quần đảo. * Khó khăn: - Chịu ảnh hưởng thiên tai. Dịch bệnh , môi trường bị ô nhiễm và suy thoái.- Vốn đầu tư lớn trong khi ngư dân phần nhiều còn khó khăn.18.Hãy cho biết một số nghành công nghiệp trọng điểm nước ta phát triẻn trên cơ sở nguồn tài nguyên nào? 	Các nghành công nghiệp trọng điểm nước ta hiện nay : 	- Công nghiệp năng lượng : Than , dầu mỏ, khí đốt , sức nước . 	- Công nghiệp luyện kim: Sắt, đồng , chì , kẽm ,crôm... 	- Công nghiệp hoá chất: Than, dầu khí, a patit, phốt pho ríc ... 	- Công nghiệp vật liệu xây dựng: Đất sét, đá vôi ...- Công nghiệp chế biến: Nguồn lợi sinh vật biển, rừng, các sản phẩm nông, lâm ngư nghiệp. 19. Vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp nước ta? 	- Nguồn tài nguyên tự nhiên về nông lâm ngư nghiệp nước ta rất phong phú. 	- Lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống trong các nghành chế biến thực phẩm. 	- Các sản phẩm chế biến được nhiều người tiêu thụ, các nước trên thế giới ưa chuộng như tôm, cá, trái cây. 	- Dân số đông tạo ra thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong nước, ngoài ra còn có các thị trường nước ngoài vốn ưa chuộng các sản phẩm nông sản thuỷ sản nước ta .20. Vai trò ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống? 	- Nhờ có hoạt động các nghành thương mại , vận tải mà các nghành nông ,lâm ,ngư nghiệp và công nghiệp được cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất , và đưa đi tiêu thụ các sản phẩm đã sản xuất được. 	- Tạo ra mối liên hệ giữa các nghành sản xuất trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. 	- Thu hút ngày càng nhiều lao động , tạo nhiều việc làm , góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống nhân dân , đem lại nguồn thu nhập lớn cho kinh tế nước nhà . 21. Vì sao nói Hà nội , thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất ở nước ta? 	- Đây là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất nước ta. 	- Ở đây tập trung nhiều trường đại học, các viện nghiên cứu, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu. 	- Là 2 trung tâm thương mại , tài chính , ngân hàng lớn nhất. 	- Các dich vụ : Quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hoá, nghệ thuật... cũng luôn dẫn đầu.22.Vai trò, vị trí ngành giao thông vận tải nước ta ? 	- Giao thông vận tải tuy không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nhưng nó không thể thiếu được trong sản xuất và đời sống của côn người . Việc vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi khác về cơ sở sản xuất và đưa snả phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ ..đều ccàn đến giao thông vận tải . 	- Giao thông vận tải chuyên chở hành khách trong nước, quốc tế, tham gia thúc đẩy thương mại với nước ngoài và giữ gìn bảo vệ Tổ Quốc . 	- Nhờ vào việc phát triển gioa thông vận tải mà nhiều vùng khó khăn nước ta có cơ hội phát triển . 23.Nguồn lao động nước ta hiện nay có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước? Nêu hướng giải quyết những khó khăn đó.* Thuận lợi:- Nguồn lao động dồi dào và khả năng tiếp thu KH- KT nhanh.- Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.* Khó khăn: - Hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn.- Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn và thất nghiệp ở thành thị cao.* Hướng giải quyết:- Đầu tư phát triển các ngành kinh tế và Giáo dục- Đào tạo.- Cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao thể lực.Về giới tính:Tỉ lệ nữ có xu hướng giảm, tỉ lệ nam có xu hướng tăng nhưng luôn thấp hơn tỉ lệ nữ.-Về độ tuổi: Tỉ lệ độ tuổi dưới lao động (trẻ em) giảm xuống, tỉ lệ trong và trên độ tuổi lao động tăng lên. Huyện ta không có loại hình GTVT: Đường sắt. Đường biển. Đường không. Loại hình GTVT có vai trò quan trọng nhất là đường bộ, bởi vì:đảm đương chủ yếu nhu cầu vận tải hàng hoá và hành khách với khối lượng lớn, giao l­u kinh tÕ – x· héi gi÷a n­íc ta víi n­íc b¹n Lµo, Th¸i lan 24. Cơ cấu dân số nước ta đang có sự thay đổi như thế nào về giới tính và độ tuổi? 25. Huyện ta không có những loại hình giao thông nào? Loại hình nào có vai trò quan trọng nhất, vì sao?26. Vì sao Tây Nguyên không phát triển được các ngành kinh tế biển, mà lại phát triển khá nhanh ngành công nghiệp chế biến nông- lâm sản?- Vì vị trí của Tây Nguyên là vùng nằm hoàn toàn trong nội địa. ( không giáp biển )- Ngành CNCB nông- lâm sản phát triển khá nhanh vì:Có nguồn nguyên liệu dồi dào, tại chỗ: nông sản phong phú nhất là sản phẩm cây công nghiệp và tài nguyên gỗ, lâm sản nhiều. Thị trường tiêu thụ mạnh, rộng lớn * Thành tựu: + Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc. + Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. + Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.* Thách thức: + Nhiều tỉnh, huyện nhất là miền núi còn các xã nghèo. + Nhiều loại tài nguyên đang bị phá hoại quá mức, môi trường bị ô nhiễm. + Vấn đề việc làm, văn hóa, giáo dục, y tế ... chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội27. Nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế ở nước ta.28. Tại sao nói việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta hiện nay? Để giải quyết việc làm cần tiến hành những biện pháp gì?- Việc làm là vấn đề ở nước ta hiện nay do: Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn rất phổ biến. Tỉ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị cao 6%.- Hướng giải quyết việc làm ở nước ta: + Phân bố lại lao động và dân cư giữa các vùng. + Đa dạng hóa các hoạt động kinh tế nông thôn. + Phát triển các hoạt động công nghiệp , dịch vụ ở các đô thị. + Đa dạng hóa các loại hình đào tạo...1991199319951997199920012002Tổng sốNông, lâm, ngư nghiệpCông nghiệp-xây dựngDịch vụ100,40,523,835,7100,29,928,941,2100,27,228,844,0100,25,832,142,1100,25,434,540,1100,23,338,138,6100,23,038,538,529. Dựa vào bảng số liệu sau đây:Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991 – 2002.Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng; Thực tế này phản ánh điều gì?Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002 (%)* Vẽ đúng biểu đồ miền- Chia đúng tỉ lệ.- Vẽ đúng các đường biểu diễn .- Kí hiệu chú thích thống nhất.- Đúng tên biểu đồ.* Tỉ trọng khu vực công nghiệp tăng rõ rệt. Thực tế nầy phản ánh nước ta đang thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá.30. Dựa vào bảng số liệu sau:a/Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002.b/ Tính tỷ lệ diện tích nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh ta so với cơ cấu diện tích nuôi trồng thuỷ sản của toàn vùng? Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản theo các tỉnh, thành phố (năm 2002)Các tỉnh.Thành phốĐàNẵngQuảngNamQuảngNgãiBìnhĐịnhPhúYênKhánhHoàNinhThuậnBình ThuậnDiện tích(ngìn ha)0,85,61,34,12,76,01,51,9a/ -Vẽ được hệ trục vuông góc, ghi đúng đại lượng và đơn vị ở mỗi trục- Phân chia tỷ lệ đúng, hợp lí- Vẽ đúng, đẹp các cột theo số liệu của các tỉnh, thành phố.Ghi đúng tên biểu đồ b/ Đặt phép tính và ghi kết quả đúng. 31/ Vuøng Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä coù dieän tích : a/ 100960km2 b/ 100970km2 c/ 100900km2 d. 100965km232/ Nöôùc ta vaøo giai ñoaïn ñaâyû maïnh coâng nghieäp hoùa töø naêm naøo ?a. naêm 1995 b. naêm 1996 c. naêm 1997 d.naêm 199833/ Trong caùc nhaân toá töï nhieân aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån noâng nghieäp nöôùc ta ,taøi nguyeân naøo ñöôïc xem laø voâ cuøng quí giaù ? a. taøi nguyeân ñaát b. taøi nguyeân nöôùc c. taøi nguyeân khí haäu d. taøi nguyeân sinh vaät 34/ ÔÛ nöôùc ta nhöõng vuøng naøo troàng nhieàu loaïi caây coâng nghieäp a. Ñoâng Nam Boä, Ñoàng baèng soâng Cöûa Long b. Ñoâng Nam Boä, Taây Nguyeân c. Taây Nguyeân, Baéc Trung Boä d. Ñoàng baèng soâng Hoàng, Trung du vaø mieàn nuùi Baéc boä 5/ Daân soá nöôùc ta naêm 2003 laø bao nhieâu ?a/ 80,9 trieäu ngöôøi b/ 79,7 trieäu ngöôøi c/ 81,7 trieäu ngöôøi d/ 77,9 trieâu ngöôøi 6/ Quaàn ñaûo Tröôøng Sa thuoäc tænh naøo ?a/ Ninh Thuaän b/Bình Thuaän c/ TP Ñaø Naüng d/ Khaùnh Hoøa 7/ Nguyeân nhaân chuû yeáu laøm cho Ñoàng baèng soâng Hoàng coù naêng suaát luùa cao nhaát ôû nöôùc ta ? a/ Ñaát phuø sa maøu môû b/ Khí haäu thuûy vaên thuaän lôïi c/ Thaâm canh, taêng vuï, taêng naêng suaát d/ Nguoàn lao ñoäng doài daøo 8/ Nöôùc ta coù maáy vuøng kinh teá troïng ñieãm ?a/ 2 vuøng b/ 3vuøng c/ 6 vuøng d/ 7 vuøng 9/ Ba caûng bieån lôùn nhaát ôû nöôùc ta laø : a/ Haûi Phoøng, Ñaø Naüng, Saøi Goøn b/ Haûi Phoøng, Haï Long, Vuõng Taøu c/ Haï Long , Ñaø Naüng, Cam Ranh d/ Nha Trang, Vuõng Taøu , Saøi Goøn 10/ Ñöôøng quoác loä 1A chaïy töø: a/ Haø Giang ñeán Caø Mau b/ Haø Noäi ñeán thaønh phoá Hoà Chí Minh c/ Laïng Sôn ñeán Caø Mau d/ Laøo Cai ñeán Caø Mau11/ Caùc tænh coù saûn löôïng nuoâi troàng thuûy saûn lôùn nhaát laø a/ Caø Mau, Baø Ròa Vuõng Taøu b/ Kieân Giang , Ninh Thuaän , Bình Thuaän c/ Caø Mau , Kieân Giang , Bình Thuaän d/ Caø Mau, An Giang, Beán Tre12/ Vuøng Ñoàng baèng soâng Hoàng coù dieän tích laø bao nhieâu?a/ 14608km2 b/ 14806km2c/ 14850km2 d/ 14860km2 DẶN DÒ Ôn tập tốt để thi học kì I

File đính kèm:

  • pptTiet_34_On_Tap_HKI_Dia_li_9.ppt