Bài giảng Tiết 33: Vẽ tranh: Đề tài tự do

?Em có nhận xét gì về đề tài trong các bức tranh trên?

+Đề tài phong phú,đa dạng có thể vẽ:Đề tài phong cảnh, đề tài tĩnh vật,đề tài học tập .

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1445 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 33: Vẽ tranh: Đề tài tự do, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
M«n Mü ThuËtNhiÖt liÖt chµo mõngC¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m lípGiáo Viên:Lại Thị HồngTrường THCS Trần PhúTiÕt 33: VÏ Tranh ĐỀ TÀI TỰ DOI.Tìm và chọn nội dung đề tàiQuan sát và cho biết tranh vẽ cảnh gi?Tranh vẽ đề tài gì?1234Nhãm 1§Ò tµi phong c¶nh (con ®­êng , hµng c©y ,bÇu trêi )-> VÏ c¶nh vËtNhãm 2§Ò tµi lao ®éng( gÆt lóa , ch¨n tr©u .)-> Chñ yÕu c«ng viÖc của con ng­êi Nhãm 3§Ò tµi sinh ho¹t ( chî quª , b¸n hµng , ®i chî .)-> H×nh ¶nh sinh ho¹t hµng ngµy Nhãm 4Tranh tÜnh vËt-> VÏ lä hoa , qu¶ , ®å vËt ( c¸i cèc , chai .)§Ò tµi tranh phong c¶nh C¶nh biÓn C¶nh miÒn nói C¶nh thµnh phèC¶nh ®ång b»ngtÜnh vËt§Ò tµi bé ®éi§Ò tµi vÖ sinh m«I tr­êng§Ò tµi häc tËp?Em có nhận xét gì về đề tài trong các bức tranh trên?+Đề tài phong phú,đa dạng có thể vẽ:Đề tài phong cảnh, đề tài tĩnh vật,đề tài học tập.. II- Cách vẽ tranh Bước 1:Phác mảng 	(bố cục)Bước 2:Vẽ hình Bước 3:vẽ màu *Caùc em xem moät soá baøi veõ cuûa caùc baïn .I-Tìm và chọn nội dung II- Cách vẽ tranh III- Thực hành *Veõ tranh theo ñeà taøi töï do I-Tìm và chọn nội dung II- Cách vẽ tranh III – Thực hànhVẽ tranh : §Ò tµi tù doI-Tìm và chọn nội dung II- Cách vẽ tranh III- Thực hành IV-Nhận xét đánh giá Hãy quan sát và nhận xét các bài vẽ về:.Cách chọn nội dung,đề tài..Cách sắp xếp bố cục ..Cách vẽ hình Dặn dò:Về nhà vẽ các convật mà em yêu thích.Và chuẩn bị bài 34 

File đính kèm:

  • pptTiet_33_ve_tranh_De_tai_tu_do.ppt