Bài giảng Tiết 39 - Bài 25: Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp ứng dụng của oxi (tiết 7)

Thí nghiệm 1: Sắt cháy trong oxi

Thí nghiệm 2: Rượu êtylic (C2H5OH) cháy trong không khí

Thí nghiệm 3: Canxi oxit (CaO) tác dụng với nước.

 

ppt38 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 39 - Bài 25: Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp ứng dụng của oxi (tiết 7), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
nhiÖt liÖt chµo mõngc¸c vÞ ®¹i biÓu vµ c¸c em häc sinhHoàn thành các phản ứng sau và gọi tên sản phẩmS + O2 →C + O2 → Al + O2 →CH4 + O2 →TiÕt 39 bµi 25Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp I, Sù oxi ho¸S + O2 →C + O2 → Al + O2 →CH4 + O2 →CO2 4Al + 3O2 → 2Al2O3CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2OtototoS + O2 → SO21, Trả lời câu hỏiSù t¸c dông cña oxi víi 1 chÊt lµ sù oxi ho¸(ChÊt ®ã cã thÓ lµ ®¬n chÊt hay hîp chÊt)Ví dụ : 4P + 5O2 → 2P2O5 toCH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O to2, Định nghĩaThí nghiệm 1: Sắt cháy trong oxiThí nghiệm 2: Rượu êtylic (C2H5OH) cháy trong không khíThí nghiệm 3: Canxi oxit (CaO) tác dụng với nước.II, Phản ứng hoá hợp1, Trả lời câu hỏiPhản ứng hoá họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm to4P + O2 → 2P2O5CaO + H2O → Ca(OH)2 to2Fe + 3Cl2 → 2FeCl34Fe(OH)2+ 2H2O+ O2→ 4Fe(OH)3 a, H·y nhËn xÐt, ghi sè chÊt ph¶n øng vµ sè chÊt s¶n phÈm trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc trªn. b, Nh÷ng ph¶n øng ho¸ häc trªn cã ®iÓm g× chung?21212131Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.Ví dụ : 4P + 5O2 → 2P2O5 to2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 to2, Định nghĩaTrong nhiều phản ứng hoá học ví dụ như phản ứng của oxi với S, P, C, Fe, Al, Mg, metan, dầu hoảcó sự toả nhiệt.Ở nhiệt độ thường, các phản ứng hoá học đó hầu như không xảy ra. Nhưng chỉ cần nâng nhiệt độ để khơi mào phản ứng lúc đầu các chất sẽ cháy, đồng thời toả ra nhiều nhiệt.Những phản ứng này gọi là phản ứng toả nhiệtBµi tËp : H·y hoµn thµnh c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau vµ cho biÕt ph¶n øng nµo thuéc ph¶n øng ho¸ hîp? Ph¶n øng nµo cã sù oxi ho¸a. Mg + ? → MgStob. ? + O2 → Al2O3toc. H2O → H2 + O2 Đpd. CH4 + O2 → CO2 + ? toe. CaCO3 → CaO + CO2tof. ? + Cl2 → CuCl2tog. Fe2O3 + H2 → Fe + H2Oto§¸p ¸na. Mg + ? → MgStob. ? + O2 → Al2O3toc. H2O → H2 + O2 Đpc. 2H2O → 2H2 + O2 Đpb. 4Al + 3O2 → 2Al2O3toa. Mg + S → MgStod. CH4 + O2 → CO2 + ? tod. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O toe. CaCO3 → CaO + CO2tof. ? + Cl2 → CuCl2tog. Fe2O3 + H2 → Fe + H2Otof. Cu + Cl2 → CuCl2tog. Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2Oto§¸p ¸nc. 2H2O → 2H2 + O2 Đpb. 4Al + 3O2 → 2Al2O3toa. Mg + S → MgStod. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O toe. CaCO3 → CaO + CO2tof. Cu + Cl2 → CuCl2tog. Fe2O3 + 3H2 → 3Fe + 3H2OtoPh¶n øng hãa hîpPh¶n øng cã sù «xi hãab. 4Al + 3O2 → 2Al2O3toIII, Ứng dụng của oxiTranh øng dông cña oxi Ứng dụng của oxiSự đốt nhiên liệuSự hô hấpỨng dụng của oxiDùng cho sự hô hấpOxi hoá chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vậtDùng cho phi côngthợ lặn, chiến sĩ chữa cháyBệnh nhân cấp cứu..Phải thở bằng oxiTrong bình đặc biệtĐèn xì oxi - axetilenỨng dụng của oxiSự đốt nhiên liệu Nhiên liệu cháy trong oxi cho nhiệt độ cao hơn Cháy trong không khí.Thổi khí oxi vào luyện gang, thépnhằm tạo nhiệt độ cao.Oxi lỏng chế tạo mìn phá đávà đốt nhiên liệu trong tên lửaBài tập 1Viết các phương trình phản ứng giữa các cặp chất sau:Sắt cháy trong khí clo tạo thành sắt (III) clorua (FeCl3).Ở nhiệt độ cao, Natri tác dụng với lưu huỳnh sinh ra natrisunfua(Na2S)Rượu etylic (C2H5OH) cháy trong không khí tạo ra khí cacbonđioxit (CO2) và hơi nước.Đồng phản ứng với oxi tạo thành ra đồng (II) oxit (CuO).Đáp án1. 	2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 2. 	2Na + S → Na2S3. 	C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O4. 	2Cu + O2 → 2CuOtotototoC©u hái tr¾c nghiÖm412356Sự oxi hoá là:B. Sự tác dụng của hợp chất với oxiC. Sự tác dụng của một chất với oxi§¸p ¸n: CA. Sự tác dụng của đơn chất với oxiC©u 1§¸p ¸nQuay l¹iD. Sự tác dụng của nhiều chất với nhau§¸p ¸n: B§¸p ¸nQuay l¹iPhản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có: A. Hai chất được tạo thành từ hai hay nhiêu chất ban đầuC.Nhiều chất được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầuB.Một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầuD. Một chất được tạo thành từ một chất ban đầuC©u 2B. Sự đốt nhiên liệuC. Dập tắt các đám cháy§¸p ¸n: DA. Sự hô hấp§¸p ¸nQuay l¹iD. Cả A và BỨng dụng quan trọng nhất của khí oxi là :C©u 3B. Cây nến cháy bình thường.C. Cây nến bị tắt ngay.§¸p ¸n: DA. Cây nến cháy sáng chói.§¸p ¸nQuay l¹iD. Cây nến cháy một lúc rồi tắt.C©u 4Khi cho cây nến đang cháy vào một lọ rồi đậy nút kín.Hiện tượng xảy ra tiếp theo là:§¸p ¸n: C012345678910§¸p ¸nQuay l¹iQuay l¹iCho Phương trình phản ứng: to C + O2 → CO2 . Đây là phản ứng:C©u 5A. Hoá hợpB. Toả nhiệtC. Cả a, bD. Không phải a, b§¸p ¸n: A012345678910§¸p ¸nQuay l¹iQuay l¹iC©u 6Chiến sĩ chữa cháy dùng bình đặc biệt chứa khí oxi để: A. Thở B. Dập tắt đám cháy C. Tránh bị bỏng D. Liên lạc với bên ngoàiBài 3 : Hãy giải thích vì sao miếng sắt để lâu ngày trong không khí thì khối lượng lại tăng lên?Xin cảm ơn!

File đính kèm:

  • pptTiet_39Bai_25_SU_O_XI_HOAPHAN_UNG_HOA_HOP_UNGDUNG_CUA_O_XI.ppt
Bài giảng liên quan