Bài giảng Tiết 39: Sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp ứng dụng của oxi

Trong các hiện tượng sau , hiện tượng nào là sự ôxi hóa

 1- Sự đốt cháy lưu huỳnh

 2- Sự gỉ của đồ vật bằng thép khi để ngoài không khí

 3- Đun sôi nước

 4- Đốt cháy sắt

 5- Nung đá vôi

 

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 39: Sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp ứng dụng của oxi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GV: Nguyễn Khắc TriệuKIEÅM TRA BAØI CUÕViết phương trình phản ứng sau 1 – Cacbon + Oxi2 - Sắt + Oxi3 - Photpho + Oxi4 - Mêtan + Oxi(Oxit Saét töø)(Ñiphotpho pentaoxit)(Cacbon ñioxit ) (Cacbon ñioxit vaø Nöôùc)2P2O5452 CO2 + H2O23, P + O2  to4, CH4 + O2 toFe3O4322, Fe + 2O2  to1, C + O2  CO2 t0Gọi tên các sản phẩmTrong 4 phản ứng trên về thành phần chất tham gia phản ứng có điểm gì giống nhau ? TIEÁT 39:SÖÏ OXI HOÙA – PHAÛN ÖÙNG HOÙA HÔÏP ÖÙNG DUÏNG CUÛA OXII/ Söï oxi hoùa: Trong 4 phản ứng trên về thành phần chất tham gia phản ứng có điểm gì giống nhau ? Đều có chất ôxi (02) tham gia phản ứng Phaân loại chất tham gia phaûn öùng coøn lại ở mỗi PTHH ? Phản ứng 1, 3: Đơn chất phi kim Phản ứng : 2 Đơn chất kim loại Phản ứng 3 : Hợp chất 2P2O5452 CO2 + H2O23, P + O2  to4, CH4 + O2 toFe3O4322, Fe + 2O2  to1, C + O2  CO2 t0 2P2O5452 CO2 + H2O23, P + O2  to4, CH4 + O2 toFe3O4322, Fe + 2O2  to1, C + O2  CO2 t0Ta nói ở pt (1,2,3,4) xảy ra sự oxi hóa lần lượt C, Fe, P, CH4Vậy sự ôxi hóa là gì ? I/ Söï oxi hoùa:SÖÏ OXI HOÙA – PHAÛN ÖÙNG HOÙA HÔÏP ÖÙNG DUÏNG CUÛA OXISöï taùc duïng cuûa Oxi vôùi moät chaát laø söï Oxi hoùa.Ví duï : Söï oxi hoùa keõm:t02 Zn + O2  2 ZnO Trong các hiện tượng sau , hiện tượng nào là sự ôxi hóa 1- Sự đốt cháy lưu huỳnh 2- Sự gỉ của đồ vật bằng thép khi để ngoài không khí 3- Đun sôi nước 4- Đốt cháy sắt 5- Nung đá vôi Theo em sự ôxi hóa có lợi hay có hại đối với sinh vật ? Cho ví dụ về sự ôxi hóa có lợi? Sự ôxi hóa gây hại ?*Có lợi : sự ôxi hóa nhiên liệu (rắn , lỏng , khí ) dùng trong đời sống , sản xuất công nghiệp , sự ôxi hóa chất hữu cơ trong cơ thể sinh vật tạo năng lượng ...*Gây hại : Sự ôxi hóa làm hỏng đồ dùng bằng kim loại , thiệt hại công trình công cộng ... I/ Söï oxi hoùa:SÖÏ OXI HOÙA – PHAÛN ÖÙNG HOÙA HÔÏP ÖÙNG DUÏNG CUÛA OXISöï taùc duïng cuûa Oxi vôùi moät chaát laø söï Oxi hoùa.Ví duï : Söï oxi hoùa keõm :t02Zn + O2  2ZnO Chuù yù : Vaøng , baïc , baïch kim khoâng bò oxi hoùa Cho bieát soá chaát phaûn öùng vaø soá chaát saûn phaåm trong caùc PÖHH sau:Phaûn öùng hoùa hoïcSoá chaát phaûn öùngSoá chaát saûn phaåm 4P + 5O2  P2O5 (1) 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 (2) CaO + H2O  Ca(OH)2 (3)CaCO3  CaO + CO2 (4)212121t0t01114Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3Ta nói pt(1,2,3) gọi là phản ứng hóa hợp21Vậy phản ứng hóa hợp là gì?Keát luaän : Phaûn öùng hoùa hôïp laø phaûn öùng hoùa hoïc trong ñoù chæ coù moät chaát môùi ñöôïc taïo thaønh töø hai hay nhieàu chaát ban ñaàuSÖÏ OXI HOÙA – PHAÛN ÖÙNG HOÙA HÔÏP ÖÙNG DUÏNG CUÛA OXII/ Söï oxi hoùa:Söï taùc duïng cuûa Oxi vôùi moät chaát laø söï Oxi hoùa.II/ Phaûn öùng hoùa hôïpVí duï : 4P + 5O2  2 P2O5t02Fe + 3Cl2  2FeCl3t0Ví duï : Söï oxi hoùa keõm : 2Zn + O2  2ZnO t0Chuù yù : Vaøng , baïc , baïch kim khoâng bò oxi hoùa a) 2Zn + O2  2ZnOb) 2KClO3  2KCl + 3O2c) 2Al + 3Cl2  2AlCl3 Baøi taäp 2: Cho caùc phaûn öùng hoùa hoïc sau:d) Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2Of) P2O5 + 3H2O  2H3PO42, Nhöõng phaûn öùng naøo laø phaûn öùng hoùa hôïp?3, Nhöõng phaûn öùng naøo vöøa laø phaûn öùng hoùa hôïp vöøa theå hieän söï oxi hoùa? Chấm 5 bài lấy điểm nhanh nhấttototo2Zn + O2  2ZnOtoBaøi giaûi1, Phaûn öùng naøo theå hieän söï oxi hoùa1, Phaûn öùng theå hieän söï oxi hoùae) 4Na + O2  2Na2O toe) 4Na + O2  2Na2O to2, Nhöõng phaûn öùng laø phaûn öùng hoùa hôïp3, Nhöõng phaûn öùng vöøa laø phaûn öùng hoùa hôïp vöøa theå hieän söï oxi hoùa2Zn + O2  2ZnOtoe) 4Na + O2  2Na2O to2Zn + O2  2ZnOc) 2Al + 3Cl2  2AlCl3 f) P2O5 + 3H2O  2H3PO4totoe) 4Na + O2  2Na2O totoO2ÖÙng duïng cuûa oxiO2ÖÙng duïng cuûa oxiDuøng cho söï hoâ haáp cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät.Dựa vào hình , nêu ứng dụng của oxiO2ÖÙng duïng cuûa oxiDuøng ñeå ñoát nhieân lieäu trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát.Dựa vào hình , nêu ứng dụng của oxiNgoài ra hỗn hợp ôxi lỏng với các nhiên liện xốp : mùn cưa , than gỗ là hỗn hợp nổ mạnh dùng chế tạo mìn phá đá Keát luaän : Phaûn öùng hoùa hôïp laø phaûn öùng hoùa hoïc trong ñoù chæ coù moät chaát môùi ñöôïc taïo thaønh töø hai hay nhieàu chaát ban ñaàuSÖÏ OXI HOÙA – PHAÛN ÖÙNG HOÙA HÔÏP ÖÙNG DUÏNG CUÛA OXII/ Söï oxi hoùa:Söï taùc duïng cuûa Oxi vôùi moät chaát laø söï Oxi hoùa.II/ Phaûn öùng hoùa hôïpVí duï : 4P + 5O2  2P2O5t02Fe + 3Cl2  2FeCl3t0TIEÁT 39:III/ ÖÙng duïng cuûa Oxi:Duøng cho söï hoâ haáp cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät.Ví duï : Söï oxi hoùa cacbon : C + O2  CO2 t0Duøng ñeå ñoát nhieân lieäu trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát.Chuù yù : Vaøng , baïc , baïch kim khoâng bò oxi hoùa BAØI TAÄPDuøng cuïm töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sauSöï taùc duïng cuûa Oxi vôùi moät chaát laø .Phaûn öùng hoùa hôïp laø phaûn öùng hoùa hoïc trong ñoù chæ coù ñöôïc taïo thaønh töø hai hay nhieàu .Khí Oxi caàn cho cuûa ngöôøi, ñoäng vaät vaø caàn ñeå trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát.moät chaát môùi;söï Oxi hoùa;ñoát nhieân lieäu;söï hoâ haáp;chaát ban ñaàu.söï Oxi hoùamoät chaát môùichaát ban ñaàusöï hoâ haápñoát nhieân lieäuBaøi 5/87 (saùch giaùo khoa ) : Haõy giaûi thích vì sao:	a, Khí caøng leân cao thì tæ leä theå tích khí oxi trong khoâng khí caøng giaûm	b, Phaûn öùng chaùy cuûa caùc chaát trong bình chöùa oxi laïi maõnh lieät hôn trong khoâng khí ?	Bài 2 /87 SGKMg + S  MgSZn + S  ZnSFe + S  FeS2Al + 3S  Al2S3Hướng dẫn về nhà:Baøi taäp veà nhaø: 3, 4, trang 87/SGK- Chuẩn bị: “Oxit”	 +Oxit là gì? Có mấy loại oxit? Cách gọi tên các oxit?. - Xem lại phân loại nguyên tố hóa học - Xem lại cách lập CTHH của hợp chất - Xem lại hóa trị các nguyên tố hóa học Bieân soaïn: Nguyễn Khắc TriệuXin chaân thaønh caùm ôn söï ñoùng goùp yù kieán chaân thaønh cuûa quyù Thaày Coâ

File đính kèm:

  • pptBai_25_Su_oxi_hoa_Phan_ung_hoa_hop_Ung_dung_cua_oxi.ppt
Bài giảng liên quan