Bài giảng Tiết 40 - Bài 26: Oxit (tiết 3)

? Em có nhận xét gì về thành phần phân tử của các hợp chất sau: CO2, SO2, P2O5, và Al2O3.

? Nhắc lại quy tắc về hóa trị đối với hợp

 chất gồm 2 nguyên tố hóa học : A,B vôùi hoaù trò x,y

 Oxit là hợp chất của hai nguyên tố,trong đó có một

nguyên tố là oxi

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 40 - Bài 26: Oxit (tiết 3), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖÛ Tieát 40Baøi 26: OXITTaäp theå hoïc sinh lôùp 7 kính chaøo quyù thaày coâ giaùo7Giaùo vieân thöïc hieän: Mai ngoïc Lieân Cho các công thức: CO2, SO2, P2O5, và Al2O3 KIỂM TRA BÀI CŨMỗi chất được tạo nên từ nững đơn chất nào?Viết phương trình phản ứng tạo thành các chất trên từ những đơn chất đó. ĐÁP ÁN: - CO2 được tạo thành từ đơn chất C và đơn chất O2C + O2 t0CO2SO2 được tạo thành từ đơn chất S và đơn chất O2S + O2t0SO2- P2O5 được tạo thành từ đơn chất P và đơn chất O2P + O2t0P2O5524- Al2O3 được tạo thành từ đơn chất Al và đơn chất O24Al + O2t0Al2O332Kieåm tra baøi cuõTheá naøo laø söï oxi hoaù ? Vieát 03 phaûn öùng minh hoaï cho söï oxi hoaù ñoù ?Theá naøo laø phaûn öùng hoaù hôïp. Vieát 03 phaûn öùng minh hoaï ? Traû lôøi 1. Söï oxi hoaù laø söï taùc duïng cuûa moät chaát vôùi oxi .2. Phaûn öùng hoaù hôïp laø phaûn öùng hoaù hoïc trong ñoù coù moät chaát môùi sinh ra töø hai hay nhieàu chaát ban ñaàu. 4P + 5O2 2P2O5 4Na + O2 2Na2O3Fe + 2O2 Fe3O4 3Fe + 2O2 Fe3O4 CaO + H2O Ca(OH)2 2Ca + O2 2CaO Tiết 40Bài 26: OXIT       Baøi 26: OXITThöù baûy ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2010Baøi 26: OXITI./ ĐỊNH NGHĨA I./ ĐỊNH NGHĨA ? Em có nhận xét gì về thành phần phân tử của các hợp chất sau: CO2, SO2, P2O5, và Al2O3...OXITHợp chấtTạo bởi 2 nguyên tố 1 nguyên tố là oxi? Nhắc lại quy tắc về hóa trị đối với hợp chất gồm 2 nguyên tố hóa học : A,B vôùi hoaù trò x,yTrong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kiaVậy oxit là gì? Oxit là hợp chất của hai nguyên tố,trong đó có một nguyên tố là oxi       Baøi 26: OXITThöù baûy ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2010Baøi 26: OXITI./ ĐỊNH NGHĨA Oxit là hợp chất của hai nguyên tố,trong đó có một nguyên tố là oxi I./ ĐỊNH NGHĨA Bài tập ?. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại oxit? K2O, CuSO4, Mg(OH)2, H2S, SO3, Fe2O3Oxit gồm: K2O,SO3,Fe2O3? Vì sao CuSO4 và Mg(OH)2 không phải là oxit?Vì phân tử CuSO4 và Mg(OH)2 có nguyên tố oxi, nhưng lại gồm 3 nguyên tố hóa học? :Em có nhận xét gì về thành phần trong công thức của các oxit K2O, SO3, Fe2O3, CuO Thành phần oxit gồm có nguyên tố oxi và 1 nguyên tố hóa học khácEm hãy viết công thức hóa học chung của oxit Bieát nguyeân toá coøn laïi kyù hieäu laø M Công thức chung:MxOy      Baøi 26: OXITThöù baûy ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2010Baøi 26: OXITI./ ĐỊNH NGHĨA II./CÔNG THỨCI./ ĐỊNH NGHĨA II./ CÔNG THỨC- Công thức của oxit gồm : kí hiệu của oxi kèm theo chỉ số y và kí hiệu của 1 nguyên tố khác .M(có hóa trị n) kèm theo chỉ sốx của nó theo đúng quy tắc về hóa trị II * y = n * x Công thức chung:MxOyIII./ PHÂN LOẠIIII./ PHÂN LOẠI? Thành phần phân tử của các oxit Fe2O3, CO2, CuO, P2O5 gồm có oxi và những loại nguyên tố hóa học nào?Fe2O3 và CuO: thành phần gồm nguyên tố kim loại và oxiCO2 và P2O5: Thành phần gồm nguyên tố phi kim và oxi? Dựa và thành phần có thể chia oxit thành mấy loại ? Oxit có thể chia thành 2 loại chính :a. Oxit axit: b. Oxit bazơ: Thường là oxit của phi kim và ứng với một axitThường là oxit của kim loại và ứng với một bazơThí dụ: SO3 tương ứng với axit H2SO4, P2O5 tương ứng với axit H3PO4Thí dụ: Na2O tương ứng với bazơ natri hiđroxit NaOH Fe2O3 tương ứng với bazơ sat (III) hiđroxit Fe(OH)3      Baøi 26: OXITThöù baûy ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2010Baøi 26: OXITI./ ĐỊNH NGHĨA II./ CÔNG THỨCIII./ PHÂN LOẠIIII./ PHÂN LOẠI Oxit có thể chia thành 2 loại chính :a. Oxit axit: b. Oxit bazơ: Thường là oxit của phi kim và ứng với một axitThường là oxit của kim loại và ứng với một bazơThí dụ: - SO3 tương ứng với axit H2SO4, - P2O5 tương ứng với axit H3PO4Thí dụ: Na2O tương ứng với bazơ natri hiđroxit NaOH Fe2O3 tương ứng với bazơ sat (III) hiđroxit Fe(OH)3       Baøi 26: OXITThöù baûy ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2010Baøi 26: OXITI./ ĐỊNH NGHĨA II./ CÔNG THỨCIII./ PHÂN LOẠIIII./ PHÂN LOẠIa. Oxit axit: b. Oxit bazơ: Tên nguyên tốNếu kim loại nhiều hóa trị: * Tên oxit bazơ : Tên kim loại (kèm theo hóa trị)Thí dụ : Na2O:CO:+ oxitTên oxit:IV./ CAÙCH GOÏI TEÂNIV./ CAÙCH GOÏI TEÂN+ oxitThí dụ : FeO:Fe2O3 :Nếu phi kim nhiều hóa trị: Tên phi kim(có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim)+ oxit(có tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)Lưu ý: Mono nghĩa là 1, đi là 2, tri là 3, tetra là 4, penta là 5*Tên Oxit phi kim:Sắt (II) oxitSắt (III) oxitNatri oxitCacbon oxitGoïi teân caùc oxit phi kim ( oxit axit ) sau:SO :SO2 :N2O :NO2 :P2O5 :CO : CO2 :Löu huyønh mono oxitLöu huyønh di oxitDi nitô mono oxitnitô Di oxitDi photpho penta oxitCac bon mono oxitCac bon di oxit ( cacbonic)Hoaøn thaønh baûng sau: VAÄN DUÏNGCoâng thöùc hoaù hoïc Teân goïi Phaân loaïi Oxit axit Oxit bazô SO3CO2CuON2O5CaOSO2Fe2O3P2O5BaOxxxxxxxxxBari oxitLöu huyønh trioxitCacbon ñioxitÑoàng(II) oxitHoaøn thaønh baûng sau: Ñinitô pentaoxit Canxi oxitLöu huyønh ñioxitSaét (III) oxitÑiphotpho pentaoxitĐáp án (BT2/91): VD: CO2, SO2, SO3.CO2: Tương ứng với axit cacbonic (H2CO3)P2O5: Tương ứng với axit photphoric (H3PO4)SO3: Tương ứng với axit sunfuric (H2SO4) Luyện tập - củng cố? Oxit là gì? Có mấy loại oxit chính?Oxit là hợp chất của hai nguyên tố,trong đó có một nguyên tố là oxi. ? Trong các oxit sau, oxit nào là oxit axit ? Oxit nào là oxit bazơ : K2O , N2O5 ,Fe2O3 , CaO , CO2,SiO2.? Hãy gọi tên các oxit đó CaO : Canxi oxit Oxit bazơ: Oxit axit: SiO2 : Silic đioxit.Fe2O3 : Sắt (III) oxitK2O: Kali oxitN2O5 :Đinitơ pentaoxit.CO2: Cacbon đioxit.Trò chơiBạc oxit.Ag2OCuOBaOSO3NaOHKOHN2O5NOH2SO4CuSO4Đồng(II) oxit.Bari oxit.Lưu huỳnh trioxitĐinitơ pentaoxitNitơ oxit. Ghép công thức hóa học cho phù hợp với tên gọiCUÛNG COÁ BAØIBaøi 26: OXIT CÔNG THỨC PHÂN LOẠICAÙCH GOÏI TEÂNĐỊNH NGHĨA Oxit là hợp chất của hai nguyên tố,trong đó có một nguyên tố là oxi Công thức chung:MxOy Oxit có thể chia thành 2 loại chính : Oxit axit: Oxit bazơ: Tên nguyên tố+ oxitTên oxit:Dặn dòHọc thuộc định nghĩa oxitPhân loại oxit. Cách gọi tên Hoàn thành các bài tập SGK tr.91Xem trước bài 27

File đính kèm:

  • ppthoa_8_cuc_hay.ppt
Bài giảng liên quan