Bài giảng Tiết 50: Điều chế khí hiđro phản ứng thế (tiếp)

Bước 1: Cho 2-3ml dung dịch axit clohidric vào ống nghiệm có chứa 2 hạt kẽm. Nhận xét

Các bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh kẽm rồi thoát ra khỏi dung dịch, mảnh kẽm tan dần.

Bước 2: Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua ( chờ 1 phút) đưa que đóm có tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí. Nhận xét.

Đưa que đóm có tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra không làm cho than hồng bung cháy.

Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh.

Nếu cô cạn dung dịch còn lại trong ống nghiệm sẽ được chất rắn màu trắng , đó là kẽm clorua (ZnCl2)

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 50: Điều chế khí hiđro phản ứng thế (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ Nêu định nghĩa phản ứng oxi hóa khử. Nêu khái niệm chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử? Phản ứng oxi hóa- khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.-Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.-Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.-Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.-Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử.Tiết 50 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁTiết 50 - Bài 33 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁI. Ñieàu cheá khí Hiñro:1. Trong phoøng thí nghieäm:Bước 1: Cho 2-3ml dung dịch axit clohidric vào ống nghiệm có chứa 2 hạt kẽm. Nhận xétBước 2: Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua ( chờ 1 phút) đưa que đóm có tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí. Nhận xét.Bước 3: Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. Nhận xét.Bước 4: Viết phương trình phản ứngCÁC NHÓM TIẾN HÀNH LÀM THÍ NGHIỆM THEO HƯỚNG DẪNCác bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh kẽm rồi thoát ra khỏi dung dịch, mảnh kẽm tan dần.Đưa que đóm có tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra không làm cho than hồng bung cháy.Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh.Nếu cô cạn dung dịch còn lại trong ống nghiệm sẽ được chất rắn màu trắng , đó là kẽm clorua (ZnCl2)Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2Tiết 50 - Bài 33 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁI. Ñieàu cheá khí Hiñro:1. Trong phoøng thí nghieäm:* Nguyeân lieäu: - Moät soá kim loaïi: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4. * Phöông phaùp: Cho kim loaïi taùc duïng vôùi dung dịch axit. Nguyeân lieäu ñeå ñieàu cheá khí hiñro trong phoøng thí nghieäm. Phöông phaùp ñieàu cheá? Điều chế khí hiđro . Khí hiđro cháy trong không khíTiết 50 - Bài 33 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁI. Ñieàu cheá khí Hiñro:1. Trong phoøng thí nghieäm:* Nguyeân lieäu: - Moät soá kim loaïi: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4. * Phöông phaùp: Cho kim loaïi taùc duïng vôùi axit. * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2Tiết 50 - Bài 33 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁI. Ñieàu cheá khí Hiñro:1. Trong phoøng thí nghieäm:* Nguyeân lieäu: - Moät soá kim loaïi: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4. * Phöông phaùp: Cho kim loaïi taùc duïng vôùi axit. * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 * Caùch thu:ttbbTiết 50 - Bài 33 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁI. Ñieàu cheá khí Hiñro:1. Trong phoøng thí nghieäm:* Nguyeân lieäu: - Moät soá kim loaïi: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4. * Phöông phaùp: Cho kim loaïi taùc duïng vôùi axit. * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 * Caùch thu: 2 caùch	- Ñaåy khoâng khí.	- Ñaåy nöôùc. Khí hiñro ñöôïc thu baèng caùch naøo khi ñieàu cheá trong phoøng thí nghieäm. Caùch thu khí hiñro gioáng vaø khaùc caùch thu khí oxi nhö theá naøo? Vì sao?HClHClHClHClH2H2ZnZnĐiều chế và thu khí H2H2H2Bình kípBình kíp ñơn giảna) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Baøi taäp 1:Vieát caùc PTHH xảy ra trong các trường hợp sau:Saét + dung dòch HCl.Nhoâm + dung dòch HClÑAÙP AÙN:b) 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 Tiết 50 - Bài 33 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁI. Ñieàu cheá khí Hiñro:1. Trong phoøng thí nghieäm:* Nguyeân lieäu: - Moät soá kim loaïi: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4. * Phöông phaùp: Cho kim loaïi taùc duïng vôùi axit. * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 * Caùch thu: 2 caùch	- Ñaåy khoâng khí.	- Ñaåy nöôùc.Tiết 50 - Bài 33 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁI. Ñieàu cheá khí Hiñro:1. Trong phoøng thí nghieäm:* Nguyeân lieäu: - Moät soá kim loaïi: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4. * Phöông phaùp: Cho kim loaïi taùc duïng vôùi axit. * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 * Caùch thu: 2 caùch	- Ñaåy khoâng khí.	- Ñaåy nöôùc.2. Trong coâng nghieäp:Ñieän phaân nöôùc.Duøng than khöû hôi nöôùc.Ñieàu cheá töø khí töï nhieân, khí moû daàu. Ngöôøi ta ñieàu cheá khí hiñro trong coâng nghieäp baèng caùch naøo ?TRONG COÂNG NGHIEÄPTöø khí töï nhieân, khí daàu moûBaèng ñieän phaân nöôùcBaèng loø khí thanđpVd: 2H2O  2H2 + O2Tiết 50 - Bài 33 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁI. Ñieàu cheá khí Hiñro:1. Trong phoøng thí nghieäm:* Nguyeân lieäu: - Moät soá kim loaïi: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4. * Phöông phaùp: Cho kim loaïi taùc duïng vôùi axit. * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 * Caùch thu: 2 caùch	- Ñaåy khoâng khí.	- Ñaåy nöôùc.2. Trong coâng nghieäp:II. Phaûn öùng theá laø gì?Ñònh nghóa: (SGK trang 116) Trong caùc phaûn öùng sau, nguyeân töû Fe, Zn ñaõ thay theá nguyeân töû naøo cuûa axit vaø CuSO4? Caùc phaûn öùng treân coù ñieåm gì gioáng nhau? a) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 b) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 c) Fe + CuSO4  FeSO4 + CuTheá naøo laø phaûn öùng theá?Gioáng nhau:Ñôn chaát taùc duïng hôïp chaátNguyeân töû ñôn chaát thay theá nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá trong hôïp chaátđpVd: 2H2O  2H2 + O2 Baøi taäp 2: Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng cho sau đây và cho biết phản ứng nào dùng để điều chế hidro trong phòng thí nghiệm và phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế?a)Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2b)KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2c) Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu.toa) Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 c) Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu. b)2KMnO4K2MnO4+MnO2+ O2.. t0Ñaùp aùn: Phản ứng dùng để điều chế hidro trong phòng thí nghiệm là phản ứng a.Phản ứng a và c thuộc loại phản ứng thế.Ñaùp aùn: Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 Phương trình hóa học:Bài tập 3:	Viết phương trình hóa học điều chế hidro từ kẽm và dung dịch H2SO4 Loãng .Tính thể tích khí hidro thu được (ở đktc) khi cho 13 gam kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 Loãng dư. Biết Zn = 65.nZn = m : M = 13: 65 =0,2 (mol)Theo phương trình: nhidro = nkẽm =0,2 (mol)Vậy thể tích của hidro thu được ở (đktc) là:VH2 =n . 22,4 = 0,2 . 22,4 = 44,8 (lít)Höôùng daãn veà nhaø Hoïc thuoäc baøi Laøm baøi taäp: 1, 3, 4b, 5 (Trang 117 – SGK.) OÂn taäp noäi dung ñaõ hoïc cuûa chöông V chuaån bò luyeän taäp. Tiết 50 - Bài 33 ÑIEÀU CHEÁ KHÍ HIÑRO PHAÛN ÖÙNG THEÁI. Ñieàu cheá khí Hiñro:1. Trong phoøng thí nghieäm:* Nguyeân lieäu: - Moät soá kim loaïi: Zn, Al, Fe - Dung dòch: HCl, H2SO4. * Phöông phaùp: Cho kim loaïi taùc duïng vôùi axit. * PTHH: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 * Caùch thu: 2 caùch	- Ñaåy khoâng khí.	- Ñaåy nöôùc.2. Trong coâng nghieäp:Ñieän phaân nöôùc.Duøng than khöû hôi nöôùc.Ñieàu cheá töø khí töï nhieân, khí moû daàu.II. Phaûn öùng theá laø gì?Ñònh nghóa: (SGK trang 116)KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔTIẾT HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptBai_33_Dieu_che_khi_hidro_Phan_ung_the.ppt
Bài giảng liên quan