Bài giảng Tiết 51: Bài luyện tập 6 (tiết 12)

 

Bài tập 5/SGK/119

a) Các PTHH:

b) Trong (1): CuO là chất oxi hoá, H2 là chất khử.

Trong (2): Fe2O3 là chất oxi hoá, H2 là chất khử.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 51: Bài luyện tập 6 (tiết 12), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tr­êng THCS B¸i Tö LongKÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinhTiÕt 51: Bµi luyÖn tËp 6Chó ý: Néi dung ghi vµo vë lµ phÇn tiªu ®Ò mµu xanh vµ phÇn ch÷ mµu ®enI. KiÕn thøc cÇn nhíBài tập 1: Ở nhiệt độ thích hợp, khí Hiđro có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong những chất nào sau đây:	a)Khí oxi b) sắt (III)oxitc)Al2(SO4)3 d) Đồng (II) oxitViết các PTHH. Mỗi ph¶n øng trên thuộc loại ph¶n øng gì?- TÝnh chÊt ho¸ häc cña H2 :TÝnh khö- Kh¸i niÖm ph¶n øng oxi ho¸- khö+ Sù khö+ Sù oxi ho¸+ ChÊt khö+ ChÊt oxi ho¸- Kh¸i niÖm ph¶n øng thÕBài tập 2: Bài tập 2/SGK/118- Dùng 1 que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ:Lọ làm que đóm cháy sáng bùng lên là lọ chứa khí oxiLọ có ngọn lửa xanh mờ là lọ chứa khí hiđroLọ không làm thay đổi ngọn lửa que đóm là lọ chứa không khíI. KiÕn thøc cÇn nhí:HoÆc:- Dïng que ®ãm cßn tµn ®á ®­a vµo trong tõng b×nh khÝ:- DÉn 2 chÊt khÝ cßn l¹i qua §ång II oxit, ®un nãng: NhËn biÕt H2NhËn biÕt oxiTiÕt 51: Bµi luyÖn tËp 6Bài tập 3: Bài 3/SGK/119 a. Cã thÓ dïng c¸c hãa chÊt vµ dông cô ®· cho ®Ó ®iÒu chÕ vµ thu khÝ oxib. Cã thÓ dïng c¸c hãa chÊt vµ dông cô ®· cho ®Ó ®iÒu chÕ vµ thu kh«ng khÝc. Cã thÓ dïng c¸c hãa chÊt vµ dông cô ®· cho ®Ó ®iÒu chÕ vµ thu khÝ Hi®ro.d. Cã thÓ dïng c¸c hãa chÊt vµ dông cô ®· cho ®Ó ®iÒu chÕ khÝ Hi®ro nh­ng kh«ng thu ®­îc khÝ Hi®ro. I. KiÕn thøc cÇn nhí: - §iÒu chÕ vµ thu khÝ Hi®ro TiÕt 51: Bµi luyÖn tËp 6Cho các phản ứng sau: 4. 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 1. Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 ? Các ph¶n øng nào trên đây dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm: a. Chỉ 3 b. 3 và 4 c. 1, 3 và 4 d. 1, 2, 3 và 4 2. 2H2O  2H2 + O2Điện phân 3. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2I. KiÕn thøc cÇn nhí:- §iÒu chÕ vµ thu khÝ H2+TrongPTN:Cho kim lo¹i (Zn, Al, Fe) t¸c dông víi dd Axit( HCl, H2SO4..)+ Trong CN: §iÖn ph©n n­ícTiÕt 51: Bµi luyÖn tËp 61. Làm nguyên liệu sản xuất amoniac Cho các ứng dụng sau:2. Làm chất khử để điều chế kim loại từ oxit3. Dùng trong bình cứu hoả4. Bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không5. Dùng trong đèn xì để hàn cắt kim loại? Các ứng dụng nào trên đây là của H2:a. 2 và 4b. 1, 2 và 4c. 1, 2, 4 và 5d. 1, 2, 3, 4 và 5I. KiÕn thøc cÇn nhí:- øng dông cña H2Do tÝnh nhÑ, tÝnh khö, ch¸y to¶ nhiÒu nhiÖt.TiÕt 51: Bµi luyÖn tËp 6Bài tập 5/SGK/119Giải:a) Các PTHH: CuO + H2  Cu + H2O (1) Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O (2)b) Trong (1): CuO là chất oxi hoá, H2 là chất khử.Trong (2): Fe2O3 là chất oxi hoá, H2 là chất khử.II. LuyÖn tËpTiÕt 51: Bµi luyÖn tËp 6I. KiÕn thøc cÇn nhí:totoBài tập 5/SGK/119c) Theo đề: mCu = 6 – 2,8 = 3,2 (gam)= 0,05(mol);Theo (1): n H2 (1) = nCu = 0,05 (mol)Theo (2): n H2(2) = 3/2 nFe= 0,05. 3: 2 = 0,075(mol)nFe= 2,8 56 =mFe MFenCu=3,2 64 = 0,05(mol)mCu MCu = VH2=> n H2 cần dùng = n H2 (1) + n H2 (2) V H2 = nH2 x 22,4 = 0,125. 22,4 = 2,8 (lit)nH2 cÇn dïngnH2 (1)nH2 (2)nCu nFe mCu mFe 	Tính khối lượng Nhôm cần tác dụng với dd H2SO4 loãng dư để thu được lượng khí hiđro vừa đủ để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm 8,7gam Fe3O4 và 33,45gam HgOBài tập:	Gi¶i:nAlnH2nH2(1)nH2(2)nFe2O3nHgOmFe2O3mHgOnFe2O3=mFe2O3MFe2O3=8,7232=0,0375 molHgOn=mHgOMHgO=33,45223=0,15 molFe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O (1) HgO + H2  Hg + H2O (2)Ph¶n øng điều chế H2:2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 (3)totoTheo PTHH 1: nH2 = 4 nFe2O3 = 4x 0,0375= 0,15 molTheo PTHH 2: nH2 = nHgO = 0,15 mol=> nH2(3) = nH2(1) + nH2(2)= 0,15 + 0,15 = 0,3molTheo PTHH (3): nAl = 2/3 nH2(3) = 2/3 x0,3mol = 0,2 mol=> mAl = nAl x MAl = 0,2 x 27 = 5,4 gmAl II. KÜ n¨ngI. KiÕn thøc cÇn nhí: TÝnh chÊt ho¸ häc cña Hi®ro: TÝnh khö.øng dông cña Hi®ro: Do tÝnh nhÑ, tÝnh khö, ch¸y to¶ nhiÒu nhiÖt.Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ vµ thu khÝ Hi®ro trong PTN: Cho kim lo¹i (Zn, Al, Fe) t¸c dông víi dd Axit ( HCl, H2SO4..)Ph¶n øng thÕSù khö, sù oxi ho¸, chÊt khö, chÊt oxi ho¸.Ph¶n øng oxi ho¸ khö. - ViÕt PTHH cña H2 víi c¸c ®¬n chÊt, hîp chÊt. - Gi¶i Bµi tËp hçn hîp: Trong ®ã cã H2 lµ chÊt tham gia hoÆc chÊt s¶n phÈm.BAØI TAÄP VEÀ NHAØSGK: các bài tập còn lạiTIẾT SAU KIỂM TRA 1 TIẾTXin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« vµ c¸c em

File đính kèm:

  • pptphan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan