Bài giảng Tiết 53 - Bài 36: Nước (tiết 2)

1. Söï phaân huyû nöôùc

Khi phaân huyû nöôùc sinh ra khí H2 vaø O2.

Quan sát thí nghiệm  thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:

3. Vậy tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 khi chúng hóa hợp với nhau tạo thành nước là bao nhiêu?

 

ppt26 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 53 - Bài 36: Nước (tiết 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
MOÂN: HOÙA HOÏCLíp: 8Baøi döï thi thieát keá baøi giaûng ñieän töû Giáo viên dự thi: Nguyễn Đức HoanhTrường THCS Nguyễn NghiêmPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔ TRƯỜNG THCS NGUYỄN NGHIÊM1Kính chaøo quyù thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh thaân meán PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔ TRƯỜNG THCS NGUYỄN NGHIÊM2HHTôi là Nước, được tạo thành từ 11,1%H và 88,9%O về khối lượng. Vậy CTHH của tôi là HO8 được không ? 3 NÖÔÙC Qua tìm hiểu bài mới ở nhà, em hãy cho biết bài học hôm nay gồm có những nội dung nào?Bài: 36Tiết : 534 NƯỚC 1. Sự phân huỷ nước1. Khi có dòng điện chạy qua, có hiện tượng gì xảy ra?1. Có các bọt khí thoát ra từ hai điện cực.2. Dự đoán khí thoát ra ở 2 điện cực là khí gì? Tỉ lệ về thể tích bao nhiêu?3. Viết PTHH biểu diễn sự điện phân nước. 3. PTHH: 2H2O 2H2 + O2đpTheo dõi thí nghiệm  Thảo luận nhóm Trả lời các câu hỏi sau:2. Điện cực âm là H2, điện cực dương là O2. Với: I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚCBài: 36Tiết : 535I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùcTừ thí nghiệm phân huỷ nước, em có nhận xét gì?2. Söï toång hôïp nöôùcKhi phaân huyû nöôùc sinh ra khí H2 vaø khí O2. đpPTHH:2H2O 2H2+O2 Bài: 36Tiết : 536 NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcKhi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. đpPTHH:2H2O 2H2+O2 2. Sự tổng hợp nước1342O2H2+0Quan sát thí nghiệm  trả lời các câu hỏi sau:1. Trước phản ứng, thể tích khí O2 và khí H2 bơm vào mấy phần?Trước phản ứng:I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚCBài: 36Tiết : 537I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùcKhi phaân huyû nöôùc sinh ra khí H2 vaø O2. đpPTHH:2H2O 2H2+O2 2. Söï toång hôïp nöôùcQuan sát thí nghiệm  thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:2. Thể tích khí còn lại sau khi đốt bằng tia lửa điện là bao nhiêu? Đó là khí gì?Trước phản ứng:13420+Bài: 36Tiết : 538I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùcKhi phaân huyû nöôùc sinh ra khí H2 vaø O2. đpPTHH:2H2O 2H2+O2 2. Söï toång hôïp nöôùcQuan sát thí nghiệm  thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:Trước phản ứng:13420Sau phản ứng:3. Vậy tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 khi chúng hóa hợp với nhau tạo thành nước là bao nhiêu?Bài: 36Tiết : 539I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùcKhi phaân huyû nöôùc sinh ra khí H2 vaø O2. đpPTHH:2H2O 2H2+O2 2. Söï toång hôïp nöôùcTrước phản ứng:Sau phản ứng:Phản ứng:4. Viết PTHH của phản ứngBài: 36Tiết : 5310I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùcKhi phaân huyû nöôùc sinh ra khí H2 vaø O2. đpPTHH:2H2O 2H2+O2 2. Söï toång hôïp nöôùcTrước phản ứng:Sau phản ứng:Phản ứng:Bài: 36Tiết : 5311I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùc2. Söï toång hôïp nöôùc1 theå tích khí oxi ñaõ hoùa hôp vôùi 2 theå tích khí hiñro  nöôùc.Khi phaân huyû nöôùc sinh ra khí H2 vaø O2. đpPTHH:2H2O 2H2+O2 Từ thí nghiệm tổng hợp nước, em có nhận xét gì ?Bài: 36Tiết : 5312I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùc2. Söï toång hôïp nöôùc1 theå tích khí oxi ñaõ hoùa hôp vôùi 2 theå tích khí hiñro  nöôùc.THAÛO LUAÄN NHOÙMTính thaønh phaàn khoái löôïng cuûa nguyeân toá H vaø O trong nöôùc.Gôïi yù:Theo phöông trình toång hôïp nöôùc:	Neáu VH2 pö = 2. 22,4 lít (ñktc) => VO2pö = ? lít(ñktc)Töø VH2pö => nH2pö = ? =>mH2 =?Töông töï nO2pö = ? => mO2pö = ? Vaäy: 	- Tæ leä khoái löôïng mH : mO = ?	-%H = ? ; %O = ?Khi phaân huyû nöôùc sinh ra khí H2 vaø O2. đpPTHH: 2H2O 2H2+O2 Bài: 36Tiết : 5313I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùc2. Söï toång hôïp nöôùc1 theå tích khí oxi ñaõ hoùa hôp vôùi 2 theå tích khí hiñro  nöôùc.Khi phaân huyû nöôùc sinh ra khí H2 vaø O2. đpPTHH: 2H2O 2H2+O2 Soá molK. Löôïng:Theå tích :Bài: 36Tiết : 5314I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùc2. Söï toång hôïp nöôùcđpPTHH: 2H2O 2H2+O2 3. Kết luận- Nöôùc laø hôïp chaát taïo bôûi 2 nguyeân toá hiñro vaø oxi- Chuùng hoaù hôïp vôùi nhau theo tæ leä: + Veà theå tích:- ÖÙng vôùi 2H coù 1O => Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa nöôùc: H2O+ Veà khoái löôïng:Töø söï phaân huyû nöôùc vaø toång hôïp nöôùc, em coù keát luaän gì veà thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa nöôùc ?Bài: 36Tiết : 5315HHT«i lµ N­íc, ®­îc t¹o thµnh tõ 11,1%H vµ 88,9%O vÒ khèi l­îng. VËy CTHH cña t«i lµ HO8 ®­îc kh«ng ? T«i lµ N­íc, ®­îc t¹o thµnh tõ 11,1%H vµ 88,9%O vÒ khèi l­îng. VËy CTHH cña t«i lµ H2O. NÖÔÙC CTHH H2OBài: 36Tiết : 5316I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùc2. Söï toång hôïp nöôùcđpPTHH: 2H2O 2H2+O2 3. Kết luận- Nöôùc laø hôïp chaát taïo bôûi 2 nguyeân toá hiñro vaø oxi- Chuùng hoaù hôïp vôùi nhau theo tæ leä: + Veà theå tích:- ÖÙng vôùi 2H coù 1O => Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa nöôùc: H2O+ Veà khoái löôïng:Nước là nguồn tài nguyên quý giá của con người và thiên nhiên. Vậy nước có vai trò gì trong đời sống và sản xuất; Thực trạng nguồn nước hiện nay như thế nào? CTHH: H2O Bài: 36Tiết : 5317I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùc2. Söï toång hôïp nöôùcđpPTHH: 2H2O 2H2+O2 3. Kết luận- Nöôùc laø hôïp chaát taïo bôûi 2 nguyeân toá hiñro vaø oxi- Chuùng hoaù hôïp vôùi nhau theo tæ leä: + Veà theå tích:- ÖÙng vôùi 2H coù 1O => Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa nöôùc: H2O+ Veà khoái löôïng:II. VAI TROØ CUÛA NÖÔÙC TRONG ÑÔØI SOÁNG VAØ SAÛN XUAÁT. CHOÁNG OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙC NÖÔÙC CTHH: H2O Bài: 36Tiết : 5318Quan saùt hình aûnh, thaûo luaän nhoùm vaø hoaøn thaønh phieáu hoïc taäpII. VAI TROØ CUÛA NÖÔÙC TRONG ÑÔØI SOÁNG VAØ SAÛN XUAÁT. CHOÁNG OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙC NÖÔÙC CTHH: H2O Bài: 36Tiết : 5319II. VAI TROØ CUÛA NÖÔÙC TRONG ÑÔØI SOÁNG VAØ SAÛN XUAÁT. CHOÁNG OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙCNội dung tìm hiểu Trả lời1.Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất.2.Thực trạng nguồn nước hiện nay.3.Nguyên nhân gây ô nhiễm.4.Liên hệ: là học sinh các em cần có biện pháp gì để bảo vệ nguồn nước?Nöôùc caàn cho söï soáng, caàn cho saûn xuaát noâng nghieäp, caàn cho saûn xuaát coâng nghieäp.Nguoàn nöôùc hieän nay ngaøy caøng bò oâ nhieãm vaø caïn kieät.Do nöôùc thaûi coâng nghieäp, do thuoác hoùa hoïc, do hoaït ñoäng soáng cuûa con ngöôøi-Phaûi tieát kieäm nöôùc-Xöû lí nöôùc thaûi tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng NÖÔÙC CTHH: H2O Bài: 36Tiết : 5320I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùc2. Söï toång hôïp nöôùcđpPTHH: 2H2O 2H2+O2 3. Kết luận- Nöôùc laø hôïp chaát taïo bôûi 2 nguyeân toá hiñro vaø oxi- Chuùng hoaù hôïp vôùi nhau theo tæ leä: + Veà theå tích:- ÖÙng vôùi 2H coù 1O => Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa nöôùc: H2O+ Veà khoái löôïng:II. VAI TROØ CUÛA NÖÔÙC TRONG ÑÔØI SOÁNG VAØ SAÛN XUAÁT. CHOÁNG OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙC NÖÔÙC CTHH: H2O Bài: 36Tiết : 5321I. THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA NÖÔÙC 1. Söï phaân huyû nöôùc2. Söï toång hôïp nöôùcđpPTHH: 2H2O 2H2+O2 3. Kết luận- Nöôùc laø hôïp chaát taïo bôûi 2 nguyeân toá hiñro vaø oxi- Chuùng hoaù hôïp vôùi nhau theo tæ leä: + Veà theå tích:- ÖÙng vôùi 2H coù 1O => Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa nöôùc: H2O+ Veà khoái löôïng:II. VAI TROØ CUÛA NÖÔÙC TRONG ÑÔØI SOÁNG VAØ SAÛN XUAÁT. CHOÁNG OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙCEm hãy tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy. NÖÔÙC CTHH: H2O Bài: 36Tiết : 532223 NÖÔÙC CTHH: H2O Bài: 36Tiết : 5324Hướng dẫn về nhà:* Học thuộc nội dung bài học; Tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.* Làm bài tập 3, 4/ SGK-125. Bài 36.2 SBT- 42.* Chuẩn bị cho tiết học sau:Tìm hiểu tính chất của nước.Bài: 36Trong bình đốt khí, người ta bật tia lửa điện để đốt một hỗn hợp gồm 1,12 lít khí hiđro và 1,12 lít khí oxi (các khí đo ở đktc).Tính khối lượng nước thu được sau phản ứng?BÀI TẬP VỀ NHÀ NƯỚC CTHH: H2O Tiết : 5325GDthi ®ua d¹y tèt - häc tètTHÂN ÁI CHÀO CÁC EM!26

File đính kèm:

  • pptTiet 53 NUOC_Hoanh (thi huyen).ppt
Bài giảng liên quan