Bài giảng Tiết: 53 - Bài 36: Nước (tiết 5)

Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. V?i VH2 = 2VO2

PTHH: 2H2O 2H2? + O2 ?

1 thể tích khí oxi đã hóa hơp với 2 thể tích khí hiđro ? nước.

Từ thí nghiệm phân huỷ nước,

em có những nhận xét gì ?

Từ những nhận xét trên, ta có thể tính

được thành phần khối lượng các nguyên

tố H và O trong nước được không ?

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết: 53 - Bài 36: Nước (tiết 5), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN: HÓA HỌCLíp: 8Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện - Năm học 2010 -2011Giáo viên dự thi: Nguyễn Đức HoanhTrường THCS Phổ CườngPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN ĐỨC PHỔ1HHT«i lµ N­íc, ®­ỵc t¹o thµnh tõ 11,1%H vµ 88,9%O vỊ khèi l­ỵng. VËy CTHH cđa t«i lµ HO8 ®­ỵc kh«ng ? 2I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcBài: 36Tiết: 533I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcBài: 36Tiết: 53Nước pha dd H2SO4 5%-+H2O2??BÌNH ĐIỆN PHÂN? Quan sát thí nghiệm và mơ tả hiện tượng xảy ra.VH2 = 2VO2PTHH: 2H2O 2H2 + O2 ? NhËn xÐt tØ lƯ thĨ tÝch gi÷a khÝ H2 vµ O2 sinh ra.? Khi ph©n hủ n­íc sinh ra khÝ H2 vµ khÝ O2. H·y viÕt PTHH.4I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcBài: 36Tiết: 53Từ thí nghiệm phân huỷ nước, em rút ra được nhận xét gì?5I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcBài: 36Tiết: 53Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. Với VH2 = 2VO2PTHH:2H2O 2H2+O2 6I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcBài: 36Tiết: 53Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. Với VH2 = 2VO2PTHH: 2H2O 2H2 + O2 2. Sự tổng hợp nước71342O2H2+THEO DÕI THÍ NGHIỆMTrước phản ứng:081342Trước phản ứng:0+Sau phản ứng:Phản ứng:THEO DÕI THÍ NGHIỆM9I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcBài: 36Tiết: 53Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. Với VH2 = 2VO2PTHH: 2H2O 2H2 + O2 2. Sự tổng hợp nước1 thể tích khí oxi đã hóa hơp với 2 thể tích khí hiđro  nước.Từ thí nghiệm phân huỷ nước, em có những nhận xét gì ?Từ những nhận xét trên, ta có thể tính được thành phần khối lượng các nguyêntố H và O trong nước được không ?10I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcBài: 36Tiết: 53Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. Với VH2 = 2VO2PTHH: 2H2O 2H2 + O2 2. Sự tổng hợp nước1 thể tích khí oxi đã hóa hơp với 2 thể tích khí hiđro  nước.THẢO LUẬN NHÓMTính thành phần khối lượng của nguyên tố H và O trong nước.Gợi ý:Theo phương trình tổng hợp nước:	2H2 + O2  2H2ONếu VH2 pư = 2. 22,4 lít (đktc) => VO2pư = ? lít(đktc)Từ VH2pư => nH2pư = ? mol; =>mH2 =?Tương tự nO2pư = ? mol=>mO2pư = ? Vậy: 	- Tỉ lệ khối lượng mH : mO = ?	-%H = ? %O = ?11Số molKhối lượng:Thể tích :- Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố H và O trong nước là:- Thành phần phần trăm về khối lượng của H và O trong nước là: hay NƯỚC Bài: 36Tiết: 5312HHT«i lµ N­íc, ®­ỵc t¹o thµnh tõ 11,1%H vµ 88,9%O vỊ khèi l­ỵng. VËy CTHH cđa t«i lµ HO8 ®­ỵc kh«ng ? T«i lµ N­íc, ®­ỵc t¹o thµnh tõ 11,1%H vµ 88,9%O vỊ khèi l­ỵng. VËy CTHH cđa t«i lµ H2O. 13I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcBài: 36Tiết: 53Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. Với VH2 = 2VO2PTHH: 2H2O 2H2 + O2 2. Sự tổng hợp nướcTừ sự phân huỷ nước và tổng hợp nước, em có kết luận gì về thành phần hoá học của nước ?1 thể tích khí oxi đã hóa hợp với 2 thể tích khí hiđro để tạo thành nước.Nếu ứng với 2nguyên tử H có 1nguyên tử O thì CTHH của nước như thế nào?- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố hiđro và oxi- Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ: + Về thể tích:+ Về khối lượng:- Ứng với 2H có 1O => Công thức hoá học của nước: H2O14I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC NƯỚC 1. Sự phân huỷ nướcBài: 36Tiết: 532. Sự tổng hợp nước3. Kết luận- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố hiđro và oxi- Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ: + Về thể tích:- Ứng với 2H có 1O => Công thức hoá học của nước: H2O+ Về khối lượng:15?Điện phân nước thu được những chất nào?Khí hiđro và khí oxiNước được tạo nên từ những nguyên tố nào?Hiđro và Oxi	Đốt khí A, khí này cháy cho ngọn lửa màu xanh nhạt và nghe tiếng nổ. A là khí gì?Phương pháp nào chứng minh thành phần định tính của nước?Bằng phương pháp nào chứng minh thành phần định lượng của nước?Khí B làm que đĩm cịn than hồng bùng cháy. B là khí gì?Khí hiđroSản phẩm của sự kết hợp 2 thể tích khí hiđro và 1 thể tích khí oxi?Để tạo thành nước, khí hi đro và oxi đã hĩa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu?NướcSự phân hủy nướcSự tổng hợp nướcKhí oxiMục đích nghiên cứu thí nghiệm phân hủy nước và tổng hợp nước?Tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố hiđro và oxi trong nước?Xác định thành phần hĩa học của nước (thành phần định tính và định lượng)Ứng với 2nguyên tử H cĩ 1 nguyên tử O thì CTHH của nước là gì ?16 Bµi tËp 1: §iỊn vµo chç trèng cho thÝch hỵp * N­íc lµ hỵp chÊt t¹o bëi hai nguyªn tè lµ . vµ .* Chĩng ®· hãa hỵp víi nhau theo: + TØ lƯ vỊ thĨ tÝch : 2 phÇn khÝ . vµ 1 phÇn khÝ ... + TØ lƯ khèi l­ỵng : 1 phÇn Hi®ro vµ .. Oxi hoỈc  Hi®ro vµ 16 phÇn Oxi + øng víi 2 nguyªn tư .. cã 1nguyªn tư  NƯỚC Bài: 36Tiết: 5317 ®¸p ¸n (GHI NHỚ)* N­íc lµ hỵp chÊt t¹o bëi hai nguyªn tè lµ Hi®ro vµ Oxi* Chĩng ®· hãa hỵp víi nhau theo: + TØ lƯ vỊ thĨ tÝch : 2 phÇn khÝ hi®ro vµ 1 phÇn khÝ Oxi + TØ lƯ khèi l­ỵng : 1 phÇn Hi®ro vµ 8 phÇn Oxi hoỈc 2 phÇn Hi®ro vµ 16 phÇn Oxi + øng víi 2 nguyªn tư Hi®ro cã 1 nguyªn tư Oxi NƯỚC Bài: 36Tiết: 5318H­íng dÉn vỊ nhµ:* Häc thuéc néi dung bµi häc* Lµm bµi tËp 3, 4/ SGK-125. Bµi 36.2 SBT- 42.* ChuÈn bÞ cho tiÕt häc sau:+ T×m hiĨu tÝnh chÊt vµ vai trß cđa n­íc.+ S­u tÇm tranh, ¶nh vµ biƯn ph¸p chèng « nhiƠm m«i tr­êng n­íc trong thùc tÕ. NƯỚC Bài: 36Tiết: 5319BÀI TẬPTrong bình đốt khí, người ta làm tia lửa điện để đốt một hỗn hợp gồm 1,12 lít khí hiđro và 1,12 lít khí oxi (các khí đo ở đktc).Tính khối lượng nước thu được sau phản ứng?HƯỚNG DẪNTheo phương trình:Theo đề bài:Lập tỉ lệ:dư (Hay H2 phản ứng hết )Theo phương trình:20

File đính kèm:

  • pptTiet_53_NUOC.ppt
Bài giảng liên quan