Bài giảng Tiết 54, 55: Nước

I. Thành phần hoá học của nước

 1. Sự phân huỷ nước.

 2. Sự tổng hợp nước.

a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi:SGK

 u?c.

 

 

pptx19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 54, 55: Nước, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1Người thực hiện: GV Cao Hồng TháiTrường THCS Chi LăngNước cĩ ở đâu ?Trong c¸c ®¹i d­¬ngTrong ao, hå, s«ng suèiNước tồn tại ở khắp nơi, ở đâu cĩ sự sống ở đĩ cĩ nướcMâyTrªn nh÷ng t¶ng b¨ng ë vïng cùcTrong cã thĨ ®éng vËtTiÕt 54+ 55: NƯỚC(Tiết 1)Thø 5 ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2012TiÕt 54 : N¦íCI. Thành phần hĩa học của nước1.sự phân hủy nước:4a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi: Thí nghiệm phân hủy nước bằng dịng điện5I. Thành phần hĩa học của nước.1. Sự phân hủy nước:? Nhận xét tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 sinh ra.H2O → H2 + O2 đp22? Viết PTHH điện phân Nước.? Quan sát hiện tượng xảy ra khi phân hủy nước bằng dịng điện.- Xuất hiện bọt khí H2 , O2 ở 2 cực- Thể tích khí hiđro bằng hai lần thể tích khí oxi 	V : V = 2 : 1H2O2I. Thành phần hĩa học của nước.1. Sự phân hủy nước:PTHH:a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi: b) Nhận xétTiÕt 54 : NƯỚC7a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi: b) Nhận xét 2. Sự tổng hợp nước:a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi: I. Thành phần hĩa học của nước1.sự phân hủy nước:1342H2O2+Theo dõi sơ đồ thí nghiệm và trả lời câu hỏi:Trước khi thí nghiệm bơm vào bao nhiêu phần thể tích khí H2 ?Trước khi thí nghiệm bơm vào bao nhiêu phần thể tích khí O2 ?81342+Suy ra cĩ mấy phần thể tích O2 phản ứng?Khí gì ?9O2Suy ra cĩ mấy phần thể tích H2 phản ứng?b) Nhận xét.Mấy phần thể tích khí H2 hố hợp với mấy phần thể tích O2 để tạo thành nước ? PTHH 2H2 + O2 2H2Ot0I. Thành phần hoá học của nước 1. Sự phân huỷ nước.	Tiết 56 Bài 36 : 	NƯỚC 2. Sự tổng hợp nước.a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi:SGK 10Hai phần thể tích H2 hĩa hợp với một phần thể tích O2 để tạo thành nước. 11Bao nhiêu phần khối lượng H kết hợp với bao nhiêu phần khối lượng O để tạo thành nước ? Đặt vấn đề:Hai phần thể tích H2 kết hợp với 1 phần thể tích O2 ? Số mol 2H2 (k) + O2 (k) 2H2O (h)toThể tíchSố molKhối lượng212V1. 32 g1V2 .2 gmmH O=432Tỉ lệ khối lượng của H và O trong H2O:12mmH OvậyBao nhiêu phần khối lượng H kết hợp với bao nhiêu phần khối lượng O để tạo thành nước ? Giải quyết vấn đề:13Ứng với 2 nguyên tử H cĩ 1 nguyên tử O.- Như vậy, bằng thực nghiêm người ta cũng tìm ra cơng thức hĩa học của nước là: H2O.Tỉ lệ số mol của H và O trong nước:1411,1% %mH1.100%1 + 8=%mO1 + 88 . 100%88,9%=Thành phần % khối lượng của H và O trong H2O :mmH O18=3. Kết luận:Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hidro và oxi. Chúng đã hĩa hợp với nhau:- Theo tỷ lệ thể tích: 2 phần thể tích khí H2 và 1 phần thể tích khí O2- Theo tỷ lệ khối lượng: 2 phần khối lượng nguyên tố H và 16 phần khối lượng nguyên tố O.- Nước là hợp chất được tạo bởi những nguyên tố nào?Chúng đã hóa hợp với nhau theo tỉ lệ về thể tích như thế nào?Chúng đã hóa hợp với nhau theo tỉ lệ về khối lượng nguyên tố như thế nào?Công thức hóa học của nước là gì?I. Thành phần hoá học của nước 1. Sự phân huỷ nước. 	Tiết 56 Bài 36 : NƯỚC 2. Sự tổng hợp nước.15 Ứng với 2 nguyên tử H cĩ 1 nguyên tử O.  Như vậy, bằng thực nghiêm người ta cũng tìm ra cơng thức hĩa học của nước là: H2O..16 H2O bÞ ®iƯn ph©nH2 ®ược t¹o thµnhO2 được t¹o thµnh8mol mol mol mol2 gam gam mol22,4 lÝt (®ktc) lÝt (®ktc) gam lÝt (®ktc)32 gam8 mol4 mol1 mol16 gam1 mol11,2 lit(đktc)36 gam44,8 lit(đktc)17Bµi tËp 2: Tính khối lượng nước tạo thành khi đốt cháy 11,2 lit H2 trong 6,72 lít O2 (®ktc).HƯỚNG DẪN VỀ NHÀHDVN:Bµi tËp 4/Sgk /trang 125Ph¶n øng ®èt ch¸y hi®ro:2H2 + O2 2H2Oto-Häc bµi ,lµm bµi tËp 2,3,4 /SGK /trang125-Đọc trước phần “tính chất và vai trị của nước”18KÕt thĩcChĩc c¸c em ngoan ,häc giái.19

File đính kèm:

  • pptxnuoc_tiet_1.pptx
Bài giảng liên quan