Bài giảng Tiết 54 - Bài 36: Nước (tiếp)

Nước có pha dung dịch axit H2SO4

Bình thông nhau gồm 3 nhánh

Nguồn điện một chiều

Điện cực bằng bạch kim (Pt)

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 54 - Bài 36: Nước (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
nhiÖt liÖt chµo mõng QUý thÇy c« gi¸ovµ c¸c em häc sinh KiÓm tra bµi còĐiền CTHH vào chỗ ( . ) hoàn thành các PTHH sau1. H2 + O2 .t02.  2H2 + O2Điện phân3. H2 + CuO  + Cut0KiÓm tra bµi còĐiền CTHH vào chỗ ( . ) hoàn thành các PTHH sau1. 2H2 + O2 .t02H2 + O2Điện phân3. H2 + CuO  + Cut02H2O2H2OH2OH2O là công thức hóa học của chất nào?2.N­íc cã ë ®©u?Trong c¸c ®¹i d­¬ngTrong ao, hå, s«ng suèiN­íc tån t¹i ë kh¾p mäi n¬i. ë ®©u cã n­íc, ë ®ã cã sù sèng!MâyTrªn nh÷ng t¶ng b¨ng ë vïng cùcTrong cã thÓ ®éng vËtTiết 54. Bài 36Thành phần hóa học của nướcTính chất của nước.Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước.Tiết 54. Bài 36Thành phần hóa học của nướcThứ tư, ngày 22 tháng 02 năm 2012Dụng cụ phân hủy nước Nước có pha dung dịch axit H2SO4Bình thông nhau gồm 3 nhánh Nguồn điện một chiều Điện cực bằng bạch kim (Pt)BAKhóaThí nghiệm phân hủy nước BATiến hànhHiện tượngGiải thích1. Cho dòng điện một chiều chạy qua hai điện cựcTrên bề mặt điện cực xuất hiện.- Nhận xét mực nước ống A và ống B-..phản ứng hóa học xảy ra.Khí sinh ra đã đẩy nước ống A, B xuống chiếm............................Thể tích khí ống A gấp..thể tích khí ống B2.Mở khóa ống A và đốt khí ống AKhí ống A.. với ngọn lửa màu....Khí thu được ở ống A là...3.Mở khóa ống B và đưa tàn đóm vào đầu ống BKhí ống B làm cho tàn đóm....Khí thu được ống B là....Quan sát thí nghiệm,thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tậpMô hình phân hủy nước BATiến hànhHiện tượngGiải thích1. Cho dòng điện một chiều chạy qua hai điện cựcTrên bề mặt điện cực xuất hiện.- Nhận xét mực nước ống A và ống B-..phản ứng hóa học xảy ra.Khí sinh ra đã đẩy nước ống A, B xuống chiếm............................Thể tích khí ống A gấp..thể tích khí ống B2.Mở khóa ống A và đốt khí ống AKhí ống A.. với ngọn lửa màu....Khí thu được ở ống A là...3.Mở khóa ống B và đưa tàn đóm vào đầu ống BKhí ống B làm cho tàn đóm....Khí thu được ống B là....Quan sát thí nghiệm,thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tậpMô hình phân hủy nước BATiến hànhHiện tượngGiải thích1. Cho dòng điện một chiều chạy qua hai điện cựcTrên bề mặt điện cực xuất hiện.- Nhận xét mực nước ống A và ống B-..phản ứng hóa học xảy ra.Khí sinh ra đã đẩy nước ống A, B xuống chiếm............................Thể tích khí ống A gấpthể tích khí ống B2.Mở khóa ống A và đốt khí ống AKhí ống A.. với ngọn lửa màu....Khí thu được ở ống A là...3.Mở khóa ống B và đưa tàn đóm đỏ vào đầu ống BKhí ống B làm cho tàn đóm....Khí thu được ống B là....Quan sát thí nghiệm,thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tậpbọt khíCógiảmthể tíchhai lầncháyxanhhiđrôcháyôxiTiến hànhHiện tượngGiải thích1. Cho dòng điện một chiền chạy qua hai điện cựcTrên bề mặt điện cực xuất hiện bọt khí- Nhận xét mực nước ống A và ống B giảm- Có phản ứng hóa học xảy ra.-Khí sinh ra đã đẩy nước ống A, B xuống chiếmthể tích của nướcThể tích khí ống A gấp hai lần thể tích khí ống B2.Mở khóa ống A và đốt khí ống AKhí ống A cháy với ngọn lửa màu xanhKhí thu được ở ống A làhidro3.Mở khóa ống B và đưa tàn đóm đỏ vào đầu ống BKhí ống B làm cho tàn đóm đỏ bùng cháyKhí thu được ống B là khí oxiKết quảEm hãy rút nhận xét gì khi phân hủy nước bằng dòng điện một chiều?I- Thµnh phÇn hãa häc cña n­íc:1-Sù ph©n hñy n­íc: Quan s¸t thÝ nghiÖm:Tiết 54. Bài 36Thứ tư, ngày 22 tháng 02 năm 20122) NhËn xÐt:-Nước bị phân hủy bằng dòng điện sinh ra khí hiđro và oxi .Tiết 54. Bài 36Thứ tư, ngày 22 tháng 02 năm 2012I- Thµnh phÇn hãa häc cña n­íc:1-Sù ph©n hñy n­íc: 2-Sù tæng hîp n­íc:3)ViÕt ph­¬ng trình sù ph©n huû n­íc:- Nhận xÐt: VHidro sinh ra = 2VOxi sinh ra2H2O 2H2 + O2®iÖn ph©n1342O2H2+Quan sát thí nghiệm Thể tích oxi được bơm vào mấy phần? Thể tích hiđro được bơm vào mấy phần? Thể tích hỗn hợp khí hiđro và khí oxi được bơm vào là mấy phần?Vhh= 41342+Chất khí dư còn lại trong ống là khí gì? chiếm mấy phần thể tích? Mực nước trong ống hiện tại như thế nào ??Đốt hỗn hợp khí bằng tia lửa điện -> quan sát hiện tượngTừ kết quả thí nghiệm em rút ra nhận xét như thế nào?I- Thµnh phÇn hãa häc cña n­íc:1-Sù ph©n hñy n­íc: 2H2O(l) 2H2(k) + O2(k)2-Sù tæng hîp n­íc:®iÖn ph©nEm h·y viÕt ph­¬ng trình cho thÝ nghiÖm trªn?2H2(k) + O2(k) 2H2O(h)t0- Nhận xét: VHidro sinh ra = 2VOxi sinh raNhận xét: VHidro ph¶n øng = 2VOxi ph¶n øngTiết 54. Bài 36Thứ tư, ngày 22 tháng 02 năm 2012TiÕt 54: N­ícI- Thµnh phÇn hãa häc cña n­íc:1-Sù ph©n hñy n­íc: 2H2O(l) 2H2(k) + O2(k)2-Sù tæng hîp n­íc:®iÖn ph©n2H2(k) + O2(k) 2H2O(h)t03-KÕt luËn:2-Khí Hidro vµ Oxi hãa hîp víi nhau theo tØ lÖ thÓ tÝch?TØ lÖ hãa hîp giữa Hidro vµ Oxi vÒ:+ ThÓ tÝch:Sù ph©n huû n­ícSù tæng hîp n­íc-T¹o ra 2 khÝ trong ®ã - CÇn 2 khÝ trong ®ã-Ph­¬ng trình: 2H2O 2H2 + O2-Ph­¬ng trình: 2H2 + O2 2H2O®pt01-Em cã kÕt luËn gì vÒ thµnh phÇn hãa häc cña n­íc?2H2(k) + O2(k) 2H2O(h)t0TØ lÖ sè mol:N­íc lµ hîp chÊt t¹o bëi 2 nguyªn tè lµ Hidro vµ Oxi2mol : 1mol Khèi l­îng:1. 32 g2 .2 g Tỉ lệ khối lượng nguyên tố H và O trong H2O:18=mHmO 4 32=+Khèi l­îng: mH : mO = 1 : 83-KÕt luËn:2-Khí Hidro vµ Oxi hãa hîp víi nhau theo tØ lÖ thÓ tÝch?TØ lÖ hãa hîp giữa Hidro vµ Oxi vÒ:+ ThÓ tÝch:1-Em cã kÕt luËn gì vÒ thµnh phÇn hãa häc cña n­íc?2H2(k) + O2(k) 2H2O(h)t0TØ lÖ sè mol:N­íc lµ hîp chÊt t¹o bëi 2 nguyªn tè lµ Hidro vµ Oxi2mol : 1mol Khèi l­îng:1. 32 g2 .2 g Tỉ lệ khối lượng nguyên tố H và O trong H2O:18=mHmO 4 32=+Khèi l­îng: mH : mO = 1 : 8VËy c«ng thøc hãa häc cña n­íc lµ?-C«ng thøc hãa häc cña n­íc lµ H2OGọi công thức tổng quát của nước là HxOy ( x,y nguyên dương)1:18:16=xy mH:MH mO:MO=nHnO=10,5==21CTHH của nước là H2O ?Bài tập 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng1.Thành phần nguyên tố hóa học của nước là: a. C; H b. H; O c. C; H; O; N d. H; C; O; Na2.Tỉ lệ số nguyên tử H và O trong phân tử nước: a. 1: 1 b. 2: 1 c. 1 : 2 d. 3 : 13. Tỉ lệ thể tích phản ứng hóa hợp giữa hiđrô và oxi tạo thành nước là. a. 1VH2 : 1VO2 b. 1VH2 : 3VO2 c. 1VH2 : 2VO2 d. 2VH2 : 1VO24. Bằng thực nghiệm chứng tỏ công thức hóa học của nước là: a. H2O b. HO c. H2O2 D. CuObbdaBài tập 2: 	Phân hủy 2,7 gam nước. Tính thể tích hiđro và oxi thu được ở (đktc) ?Bài tập 2: 	Phân hủy 2,7 gam nước. Tính thể tích hiđro và oxi thu được ở (đktc) ? 2H2O 2H2 + O2 Điện phân0,15 (mol) :Hướng dẫn: y (mol) x (mol) :2 mol :2 mol :1 molSố mol H2 là: x = Theo pt:Theo bài ra:Bài tập 2: 	Phân hủy 2,7 gam nước. Tính thể tích hiđro và oxi thu được ở (đktc) ? 2H2O 2H2 + O2 Điện phân0,15 (mol) :Lời giải: (l ) y (mol) x (mol) :(l )2 mol :2 mol :1 molSố mol H2 là: x =0,15 x 2 2= 0,075 molSố mol O2 là: y =0,15 x 1 2= 0,15 molTheo pt:Theo bài ra:H­íng dÉn vÒ nhµ: - Học thuộc nội dung bài học. - Làm bài tập về nhà: 2, 3 / 125 Sgk - Chuẩn bị cho tiết học sau: phần II và III + Tìm hiểu tính chất vật lí và tính chất hóa học của nước. + Tìm hiểu vai trò của nước, các nguyên nhân và biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước.

File đính kèm:

  • pptPhu Ninh-Tiet 54- Nuoc chuan.ppt
Bài giảng liên quan