Bài giảng Tiết 54: Nước (tiết 12)

Phương trình phản ứng hóa học :

** CaO phản ứng với nước :

 **Hợp chất thu được thuộc loại hợp chất gì?

** Dung dịch bazơ có tác dụng như thế nào đối với quì tím ?

 **Hợp chất thu được thuộc loại bazơ .

** Dung dịch bazơ làm quì tím hóa xanh .

 

ppt25 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 54: Nước (tiết 12), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trường THCS QUẾ CHÂULỚP 8/1KÍNH CHÀO CÁC THẦYGIÁO,CÔ GIÁO Kiểm tra bài cũDùng các từ và cụm từ thích hợp, điền vào chỗ trống các câu sau :Nước là hợp chất tạo bởi hai __________________ là _________ và _________ . * Theo tỉ lệ thể tích là ____________ khí hiđro và __________ khí oxi .* Theo tỉ lệ khối lượng là ____________ hiđro và __________ oxi .* Ứng với ____ nguyên tử hiđro có ____nguyên tử oxi .* Công thức hóa học của nước : __________nguyên tố hóa họchiđrooxihai phầnmột phần1 phần8 phần21H2OChúng đã hóa hợp với nhau :Các em hãy quan sát 1 cốc nước và nhận xét về 1 số tính chất vật lí của nước mà em biết?II . Tính chất của nước .* Nước là chất lỏng không màu, không mùi * tos = 100oC .* tođđ = 0oC( nước lỏng nước đá) * D(H2O) = 1 g/ml ( 1Kg/lít ) .* Hòa tan nhiều chất .Tiết 54: Nước (tt) 1. Tính chất vật lý:(SGK) 2. Tính chất hoá học :a . Nước tác dụng với kim lọai:Thí nghiệm và quan sát hiện tượng :Em hãy thực hiện và quan sát 2 thí nghiệm sau : ** Cho một mẫu kim lọai đồng ( Cu ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ nhất . ** Cho một mẫu kim lọai natri( Na ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ hai .Nhận xét và ghi nhận kết quả :Em hãy nhận xét thí nghiệm và ghi kết quả thu được theo nội dung sau:** Cho đồng vào nước có hiện tượng gì xảy ra không ? ** Cho Na vào nước có hiện tượng gì ? Cho Cu vào H2O : không có phản ứngCho Na vào H2O : Na nóng chảy thành giọt tròn màu trắng chuyển động nhanh trên mặt nước, tan dần cho đến hết, có khí bay ra và thu được dung dịch không màu.Phương trình phản ứng hóa học :** Natri phản ứng với nước :NaH2O+H_OHNa+H2222** Khí bay ra là khí gì ? ** Hợp chất mà trong phân tử có nhóm Hidroxit(OH) thuộc lọai hợp chất gì ?** Khí Hiđro H2 . ** Thuộc loại hợp chất bazơ( NaOH ).Na+H_OHH2ONa+NaOH+H2+NatrihidroxitII . Tính chất của nước:Tiết 54: Nước(tt) 1. Tính chất vật lý:(SGK) 2. Tính chất hoá học:a . Nước tác dụng với một số kim loại ở t0 thườngPTHH:2Na + 2H2O 2NaOH +H2 bazơ( tan ) +Hidrob.Nước tác dụng với một số oxit bazơ Thí nghiệm và quan sát hiện tượng :** Cho vào ống nghiệm một cục nhỏ vôi sống ( canxi oxit ) CaO. Rót một ít nước vào vôi sống. Quan sát hiện tượng.** Nhúng một mẫu giấy quì tím vào dung dịch nước vôi. Hiện tượng xảy ra?** Lấy tay sờ vào bên ngòai cốc ống nghiệm. Em có nhận xét gì về nhiệt độ cốc? Nước có thể tác dụng với một số kim loại khác ở nhiệt độ thường như K, Ca...Em hãy thực hiện TN theo nội dung sau : Nhận xét và ghi nhận kết quả :Em hãy nhận xét thí nghiệm và ghi nhận kết quả trả lời các nội dung sau : ** Khi cho nước vào CaO có hiện tượng gì xảy ra? ** Màu giấy quì tím thay đổi như thế nào khi nhúng vào dung dịch nước vôi?** Chất thu được sau phản ứng là gì? Công thức hóa học?** Phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt?Khi cho nước vào CaO thì CaO từ thể rắn chuyển thành chất nhão .Quì tím chuyển màu xanh .Chất thu được là Canxi hiđroxit Công thức hóa học Ca(OH)2 ( vôi tôi )Phản ứng tỏa nhiều nhiệtPhương trình phản ứng hóa học :** CaO phản ứng với nước : **Hợp chất thu được thuộc loại hợp chất gì?** Dung dịch bazơ có tác dụng như thế nào đối với quì tím ? **Hợp chất thu được thuộc loại bazơ .** Dung dịch bazơ làm quì tím hóa xanh .H2OCaO+Ca(OH)2Canxi hidroxitII . Tính chất của nước .Tiết 54: Nước(tt) 1. Tính chất vật lý : (SGK) 2. Tính chất hoá học :a. Nước tác dụng với một số kim loại ở t0 thường2Na + 2H2O  2NaOH + H2 ( (Natri hidroxit) bazơ( tan ) + Hidrob.Nước tác dụng với một số oxit bazơ  bazơ(tan). PTHH:CaO +H2O  Ca(OH)2 (canxi hidroxit) Tương tự nước có thể hóa hợp với Na2O, K2O... Tạo ra Natrihidroxit (NaOH), Kalihidroxit (KOH)*Dung dịch bazơ làm đổi màu quì tím thành xanhc> Tác dụng với một số oxit axitHäc sinh quan s¸t thÝ nghiÖm: *Nước hãa hợp với:Điphotpho penta oxit(P2O5) *Phương trình phản ứng :P2O5 + 3H2O  2H3PO4 (axit photphoric) *Hợp chất tạo ra do nước hóa hợp với oxit axit thuộc loại hợp chất axit. II . Tính chất của nước .Tiết 54: Nước(tt) 1. Tính chất vật lý : (SGK) 2. Tính chất hoá học :a . Nước tác dụng với một số kim loại ở t0 thườngPTHH:2Na + 2H2O  2NaOH +H2 bazơ( tan ) + HidrobNước tác dụng với một số oxit bazơ  bazơ(tan) .PTHH:CaO + H2O  Ca(OH)2 c.Nước tác dụng với một số oxit axit axit. PTHH: P2O5 + 3 H2O 2 H3PO4 Nước cũng hóa hợp với nhiều oxit axit khác như: SO2, SO3, N2O5...tạo ra axit tương ứng*Dung dịch a xit làm đổi màu quì tím thành hồng.III. VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT. CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC- Hãy dẫn ra một số dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và sản xuất.VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nước đem lại niềm vui và cuộc sống trong lành cho chúng ta.VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nguồn nước tạo cho ta một mạng lưới giao thông về đường thủy, rất thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa và đi lại trong nước cũng như trên thế giới. VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nguồn nước giúp ta nuôi, trồng thủy sản để cung cấp cho ta nguồn thực phẩm phong phú và góp phần rất lớn vào việc xuất khẩu đẩy mạnh nền kinh tế ta. VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nguồn nước góp phần rất lớn vào việc trồng cây lương thực chính.VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Ngăn nước tạo ra các công trình thủy lợi. Các công trình thủy điện cung cấp cho con người một nguồn năng lượng rất lớn.On­íc(tt)TiÕt 54:I- Thµnh phÇn hãa häc cña n­íc.II- TÝnh chÊt cña n­íc.1- TÝnh chÊt vËt lÝ.HH(SGK)2- TÝnh chÊt hãa häc.a) T¸c dông víi một số kim lo¹i - PTHH: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2b) T¸c dông víi mét sè oxit baz¬- PTHH: CaO + H2O Ca(OH)2- Dung dÞch baz¬ lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh xanh.c) T¸c dông víi mét sè oxit axit- PTHH: P2O5 + 3H2O 2H3PO4- Dung dÞch axit lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh hồng.III- Vai trß cña n­íc trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. Chèng « nhiÔm nguån n­íc.- N­íc cÇn thiÕt cho c¬ thÓ sèng, ®êi sèng con ng­êi, s¶n xuÊt c«ng n«ng nghiÖp, x©y dùng, giao th«ngQuan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau vµ cho biÕt biÖn ph¸p chèng « nhiÔm nguån n­íc ?O n­íc (tt)TiÕt 54:I- Thµnh phÇn hãa häc cña n­íc.II- TÝnh chÊt cña n­íc.1- TÝnh chÊt vËt lÝ.HH( SGK)2- TÝnh chÊt hãa häc.a) T¸c dông víi kim lo¹i--> bazơ+ hidro- PTHH: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2b) T¸c dông víi mét sè oxit baz¬-->bazơ- PTHH: CaO + H2O Ca(OH)2- Dung dÞch baz¬ lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh xanh.c) T¸c dông víi mét sè oxit axit--> axit- PTHH: P2O5 + 3H2O 2H3PO4- Dung dÞch axit lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh hồng.III- Vai trß cña n­íc trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. Chèng « nhiÔm nguån n­íc.- N­íc cÇn thiÕt cho c¬ thÓ sèng, ®êi sèng con ng­êi, s¶n xuÊt c«ng n«ng nghiÖp, x©y dùng, giao th«ng- Kh«ng vøt r¸c th¶i xuèng ao, hå, kªnh, r¹ch; ph¶i xö lÝ n­íc th¶iBài tập củng cố: Hoàn thành phương trình phản ứng khi cho nước lần lượt tác dụng với K, Na2O, SO3K + H2O  KOH + H2*222Na2O + H2O  *NaOH2* SO3 + H2O H2SO4Hướng dẫn:CTHH oxit axit: CO2 SO3 N2O5 P2O5 Gốc axit tương ứngCO3(II)SO4(II)NO3 (I) PO4 (III)PTHH:H­íng dÉn:T×m: m Na2O	 	n Na2O	n NaOH	n NaOH = m NaOH : M NaOH	m NaOH	 	Bµi tËp : §Ó cã mét dung dÞch chøa 16 gam NaOH,cÇn ph¶i lÊy bao nhiªu gam Na2O t¸c dông víi n­íc?VÒ nhµViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ cho c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cña n­íc.Lµm bµi tËp 4, 5, 6 . 36.1; 36.3 (SBT)Nghiªn cøu tr­íc bµi: “Axit – Baz¬ - Muèi”.Ch©n thµnh c¶m ¬n 

File đính kèm:

  • pptNUOC.ppt
Bài giảng liên quan