Bài giảng Tiết 55 - Bài 41: Mắt cận và mắt lão

Nếu có một kính cận, làm thể nào để biết đó là một thÊu kính phân kì?

Cách 1: Đưa kính đến sát dòng chữ trên trang Giấy nếu ảnh của hàng chữ nhỏ hơn thì đó là thấu kính phân kỳ

Cách 2:Bằng hình học: nếu phần gi­a của kính mỏng hơn phần ria thì đó là thấu kính phân kỳ

 

ppt36 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 55 - Bài 41: Mắt cận và mắt lão, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chµo mõng quý thÇy c« gi¸o ®Õn dù giê VËt lý líp 9bC©u 1: Quan s¸t hình bªn vµ nªu ®Æc ®iÓm gièng nhau cña m¾t vµ m¸y ¶nhThÓ thuû tinh ®ãng vai trß nh­ vËt kÝnh trong m¸y ¶nhPhim ®ãng vai trß nh­ mµng l­íi trong con m¾tKiÓm tra bµi cò CCCvO ®iÓm Cùc CËn®iÓm Cùc viÔnkho¶ng cùc viÔn kho¶ng cùc cËnC©u 2: Gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu trªn hnh vÏ CC :CV :OCV:OCC : TiÕt 55 - BÀI 49 MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO C1 H·y khoanh trßn vµo dÊu céng (+) nh­ng biÓu hiÖn mµ em cho r»ng triÖu chøng cña tËt cËn thÞ.I. m¾t cËn1. Nh­ng biÓu hiÖn cña tËt cËn thÞ+ Khi ®äc s¸ch, ph¶i ®Æt s¸ch gÇn m¾t h¬n binh th­êng.+ Khi ®äc s¸ch, ph¶i ®Æt s¸ch xa m¾t h¬n binh th­êng.+ Ngåi d­íi líp, nhin ch­ viÕt trªn b¶ng thÊy mê.+ Ng«i trong líp, kh«ng nhin nh­ng vËt ngoµi s©n.TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOC2 M¾t cËn thÞ kh«ng nhin râ nh­ng vËt ë xa hay ë gÇn m¾t? ®iÓm CV cña m¾t cËn ë xa hay gÇn m¾t h¬n binh th­êng. I. m¾t cËn1. Nh­ng biÓu hiÖn cña tËt cËn thÞ+ ®iÓm CV cña m¾t cËn ë gÇn m¾t h¬n binh th­êng. + M¾t cËn kh«ng nhin râ nh­ng vËt ë xa m¾t.CV m¾t cËnCV m¾t binh th­êngTIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOCCCvOI. MẮT CẬN:1. Những biểu hiện của tật cận thị:OCCCvMắt bình thườngMắt cậnTIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOTIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃONGUYÊN NHÂN CẬN THỊ Xem sách không đủ ánh sáng. Xem nhiÒu ti viĐäc s¸ch qu¸ gÇn Ngồi học không đúng tư thế.TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOMẮT CẬNNh­ng biÓu hiÖn tËt cËn thÞC¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞC3Nếu có một kính cận, làm thể nào để biết đó là một thÊu kính phân kì?Cách 1: Đưa kính đến sát dòng chữ trên trang Giấy nếu ảnh của hàng chữ nhỏ hơn thì đó là thấu kính phân kỳCách 2:Bằng hình học: nếu phần gi­a của kính mỏng hơn phần ria thì đó là thấu kính phân kỳTIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOC4Vẽ ảnh của vật AB qua kính cận, F kính trùng Cv mắt.VVABF, CvA’B’TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOCCCvOI. MẮT CẬN:1. Những biểu hiện của tật cận thị:2. Cách khắc phục tật cận thị :ABB’A’Mắt có nhìn rõ vật AB hay không? Tại sao?Làm thế nào để mắt có thể nhìn rõ vật AB?- Mắt không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa hơn điểm cực viễn CV của mắt.Sử dụng TKPK để tạo ra ảnh ảo A’B’ hiện lên trong khoảng CvCc Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn CV của mắt FTIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOHình minh họa mắt cận:Ta thấy, điểm hội tụ của chùm tia ló nằm phía trước màng lưới của mắt cận. TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO+ Khắc phục sai, vì đeo sai loại kính, thay vì đeo kính phân kỳ thì lại đeo kính hội tụ:TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO+ Khắc phục đúng sẽ cho ảnh của vật ở xa mắt rõ nét trên màng lưới, giúp mắt cận nhìn rõ những vật ở xa: TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOTỈ LỆ HỌC SINH CẬN THỊ ĐANG TĂNG RẤT NHANH Nguyên nhân :- Do mắt phải điều tiết trong thời gian dài (nhìn những con số nhỏ, đọc sách truyện, tiếp xúc màn hình máy tính...) trong điều kiện không đủ ánh sáng. Bảng viết quá bóng và bàn ghế ngồi học không theo đúng kích cỡ quy định phù hợp với các cấp học. Vì vậy học sinh thường ngồi học không đúng tư thế, cúi đầu sát bàn để ghi chép TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOTRẺ CẬN THỊ CHỊU NHIỀU THIỆT THÒI !!! Khi đã cận thị, nếu không được phát hiện sớm để điều trị sẽ gây mệt mắt, thậm chí nhức mắt hoặc nhức đầu ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Trẻ cận thị sẽ bị hạn chế trong nhiều lĩnh vực như sự nhanh nhạy, giao tiếp xã hội, nhận biết hình thể, sử dụng bàn tay cũng như việc lựa chọn một số nghề. Hơn nữa, cận thị còn có thể dẫn đến những bệnh lý như lé mắt, co quắp điều tiết... gây ảnh hưởng đến quá trình học tập của trẻ và còn để lại di chứng cho thế hệ sau (di truyền).TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOKÕt luËn M¾t cËn nhin râ nh­ng vËt ë gÇn, nh­ng kh«ng nhin râ nh­ng vËt ë xa. KÝnh cËn lµ thÊu kÝnh ph©n ki. M¾t cËn ph¶I ®eo kÝnh ph©n ki ®Ó nhin râ c¸c vËt ë xa.TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOTại sao người lớn tuổi khi đọc sách phải lại đặt sách ra xa mắt ???II. M¾t l·o1. Nh­ng ®Æc ®iÓm cña m¾t l·oNh­ng biÓu hiÖn cña m¾t l·o?®iÓm cùc cËn Cc cña m¾t l·o ë xa hay gÇn h¬n m¾t binh th­êng? ?- Nhin râ nh­ng vËt ë xa, kh«ng nhin râ nh­ng vËt ë gÇn.- ®iÓm cùc cËn cña m¾t l·o xa h¬n binh th­êng.TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOOCCCvMắt lão TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOI. MẮT CẬN:1. Những biểu hiện của tật cận thị:2. Cách khắc phục tật cận thị:II. MẮT LÃO:1. Những đặc điểm của mắt lão:CCCvOMắt bình thườngI. m¾t cËnII. m¾t l·o1. Nh­ng ®Æc ®iÓm cña m¾t l·o2. C¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·oC5 NÕu cã mét kÝnh l·o lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®ã lµ thÊu kÝnh héi tô?C¸ch 1: ThÊu kÝnh héi tô cã phÇn gi­a dµy h¬n phÇn riaC¸ch 2: ®­a thÊu kÝnh ®Õn s¸t quyÓn s¸ch nÕu thÊy dßng ch­ to h¬n ch­ binh th­êng thi ®ã lµ thÊu kÝnh héi tôTIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOI. m¾t cËnII. m¾t l·o1. Nh­ng ®Æc ®iÓm cña m¾t l·o2. C¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·oC6 Gi¶i thÝch t¸c dông cña kÝnh l·o.Khi kh«ng ®eo kÝnh, m¾t l·o kh«ng nhin râ vËt AB vi vËt nµy n»m gÇn m¾t h¬n ®iÓm cùc cËn CC cña m¾t. BFCCATIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOCCABB’A’FFKhi ®eo kÝnh, ¶nh A’B’ cña vËt AB hiÖn lªn xa m¾t h¬n ®iÓm cùc cËn CC cña m¾t thi m¾t míi nhin râ ¶nh nµy. Víi kÝnh l·o nãi trªn thi yªu cÇu nµy hoµn toµn tho¶ m·n.TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO+ Khắc phục sai, vì đeo sai loại kính, thay vì đeo kính hội tụ thì lại đeo kính phân kỳ :TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO+ Khắc phục đúng sẽ cho ảnh của vật ở gần mắt rõ nét trên màng lưới, giúp mắt lão nhìn rõ những vật ở gần: TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO+ Khắc phục sai, mặc dù đeo đúng loại kính hội tụ nhưng kính không thích hợp với độ lão: TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOKÕt luËn M¾t l·o nhin râ nh­ng vËt ë xa, nh­ng kh«ng nh râ nh­ng vËt ë gÇn. KÝnh l·o lµ thÊu kÝnh héi tô. M¾t l·o ph¶i ®eo kÝnh héi tô ®Ó nhin râ c¸c vËt ë gÇn.TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOI. m¾t cËnII. m¾t l·oIII. VËn dôngC7 H·y tim c¸ch kiÓm tra xem kÝnh cña b¹n em vµ kÝnh cña ng­êi giµ lµ thÊu kÝnh héi tô hay ph©n kú. - ®Ó kiÓm tra xem thÊu kÝnh cña b¹n em cã ph¶i lµ thÊu kÝnh ph©n kú hay kh«ng ta cã thÓ xem kÝnh ®ã cã cho ¶nh ¶o nhá h¬n vËt hay kh«ng. ®Ó kiÓm tra xem thÊu kÝnh cña ng­êi giµ cã ph¶i lµ thÊu kÝnh héi tô hay kh«ng thi ta cã thÓ xem kÝnh ®ã cã cho ¶nh ¶o lín h¬n vËt hay kh«ng.TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOCâu 1: Mắt cận có đặc điểm gì? Mắt lão có ®Æc ®iÓm gì?Câu 2 : Chọn câu đúng : Kính cận thích hợp là kính có tiêu điểm trùng với :Cñng cè+ Mắt cận thị nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa+ Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gầnA. Điểm cực cận của mắtB. Điểm cực viễn của mắtC. Điểm giữa của điểm cực cận và cực viễn D. Điểm giữa của điểm cực viễn và mắtTIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO Hãy ghép phần A,B,C với phần 1,2,3 để được một câu có nội dung đúngA. Ông Xuân khi đọc sách và khi đi đường không phải đeo kínhB. Ông Hạ khi đọc sách phải đeo kính, nhưng khi đi đường không phải đeo kính C. Ông Thu khi đọc sách và khi đi đường đều phải đeo cùng một kính 1. Ông ấy bị cận thị 2. Mắt ông ấy còn tốt, không có tật 3. Mắt ông ấy là mắt lãoTIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃOGhi nhí M¾t cËn nhin râ nh­ng vËt ë gÇn, nh­ng kh«ng nhin râ nh­ng vËt ë xa. KÝnh cËn lµ thÊu kÝnh ph©n ki. M¾t cËn ph¶I ®eo kÝnh ph©n ki ®Ó nhin râ c¸c vËt ë xa. M¾t l·o nhin nh­ng vËt ë xa, nh­ng kh«ng nhin râ nh­ng vËt ë gÇn. KÝnh l·o lµ thÊu kÝnh héi tô. M¾t l·o ph¶I ®eo kÝnh héi tô ®Ó nhin râ c¸c vËt ë gÇn.DÆn dßHọc thuộc phần ghi nhớLàm bài tập từ 49.1 đến 49.4 trong SBT trang 56Xem trước và chuẩn bị trả lời các câu hỏi cho bài 50 : “Kính lúp” TIẾT 55 - BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO Giê häc kÕt thóc chóc c¸c em häc tèt 

File đính kèm:

  • ppttiet_55_vat_ly_9_Mat_can_thi_va_mat_lao.ppt