Bài giảng Tiết 57 - Bài 36: Nước (tiết 2)

1. Tính chất vật lý :

 2. Tính chất hoá học :

a . Tác dụng với kim loại

 Làm bay hơi nước của dung dịch tạo thành sẽ được chất rắn trắng đó là natri hidroxit ( NaOH) gọi là hợp chất bazơ. Khí thoát ra cháy được ngọn lửa màu xanh, em hãy trao đổi và viết PTHH xảy ra.

 

ppt54 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 57 - Bài 36: Nước (tiết 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
nhiÖt liÖt chµo mõng QUI thÇy c« gi¸ovµ c¸c em häc sinh HOHGVTH: NGUYỄN DUY TÂNTrường THCS THỊ TRẤN MỸ THỌCHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS LẦN THỨ VIII NĂM HỌC 2010-2011ngày 15/3/2011?Điện phân nước thu được những chất nào?Khí hiđro và khí oxiNước được tạo nên từ những nguyên tố nào?Hiđro và Oxi	Đốt khí A, khí này cháy cho ngọn lửa màu xanh nhạt và nghe tiếng nổ. A là khí gì?Phương pháp nào chứng minh thành phần định tính của nước?Bằng phương pháp nào chứng minh thành phần định lượng của nước?Khí B làm que đóm còn than hồng bùng cháy. B là khí gì?Khí hiđroSản phẩm của sự kết hợp 2 thể tích khí hiđro và 1 thể tích khí oxi?Để tạo thành nước, khí hi đro và oxi đã hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu?NướcSự phân hủy nướcSự tổng hợp nướcKhí oxiMục đích nghiên cứu thí nghiệm phân hủy nước và tổng hợp nước?Tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố hiđro và oxi trong nước?Xác định thành phần hóa học của nướcỨng với 2 nguyên tử H có 1 nguyên tử O thì CTHH của nước là gì ?KIỂM TRA BÀI CŨH2OTIẾT 57 - BÀI 36(tt)ngày 15/3/2011TIẾT 57 BÀI 36(tt)II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙCCác em hãy quan sát lọ nước và các hình ảnh sau và nhận xét tính chaát vaät lí cuûa nöôùc?1. Tính chất vật lý :OoC100oCngày 25/3/2011I- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC:- Caùc em ñaõ söû duïng nöôùc: Haõy nhaän xeùt veà thể, maøu, muøi, vò cuûa nöôùc- Nhieät ñoä ñoâng ñaëc cuûa nöôùc ?-Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc (ôû 40C)?- Nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc (ôû 760 mm/Hg) ?- Nöôùc coù theå hoaø tan nhöõng chaát:+ chaát raén : . .? . .+chaát loûng : . .? . .+ chaát khí : . .? . .1. Tính chaát vaät lí - Nöôùc là chất lỏng, khoâng màu, khoâng muøi, khoâng vò.(ôû aùp suaát khí quyeån 760 mm/Hg)(thaønh nöôùc ñaù vaø tuyeát) - Nöôùc hoaø tan ñöôïc nhieàu chaát+ Chaát raén: ñöôøng,muoái aên . . .+ Chaát loûng: coàn, axit . . .+ Chaát khí : HCl, NH3 . . . TIẾT 57 BÀI 36(tt)II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC 1. Tính chất vật lý : 2. Tính chất hoá học :** Cho một mẫu kim lọai natri ( Na ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ nhất . Na + H2O** Cho một mẫu kim lọai đồng ( Cu ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ hai . Cu + H2O Em hãy quan sát thí nghiệm và ghi kết quả vào phiếu học tập : TIẾT 57 BÀI 36:(tt)a . Tác dụng với kim loại ngày 15/3/2011 (SGK)I- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC:II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC 1. Tính chất vật lý : 2. Tính chất hoá học :Em hãy cho biết hiện tượng quan sát được khi: ** Cho đồng vào nước có hiện tượng gì xảy ra không ? ** Cho Na vào nước có hiện tượng gì ? Nhúng quì tím vào dung dịch thấy quì tím thế nào ? ** Phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ? Cho Cu vào H2O : không có phản ứngCho Na vào H2O : Na nóng chảy, có khí bay ra, dung dịch thu được làm quì tím chuyển màu xanh .Phản ứng tỏa nhiệtTIẾT 57 BÀI 36(tt)a . Tác dụng với kim loại ngày 15/3/2011I- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC:II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC 1. Tính chất vật lý : 2. Tính chất hoá học : Làm bay hơi nước của dung dịch tạo thành sẽ được chất rắn trắng đó là natri hidroxit ( NaOH) gọi là hợp chất bazơ. Khí thoát ra cháy được ngọn lửa màu xanh, em hãy trao đổi và viết PTHH xảy ra.2Na+ 2H2O  2NaOH + H2Tại sao phải dùng 1 lượng nhỏ Na mà không dùng lượng lớn?Ngoài Na, nước còn có thể tác dụng với kim loại nào khác nữa?a . Tác dụng với kim loại Natri hidroxit 1 số KL + H2O bazơ (tan) +H2(Li,K,Ca,Ba..)TIẾT 57 BÀI 36(tt)ngày 15/3/2011I- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC:Kali taùc duïng vôùi nöôùcLiti taùc duïng vôùi nöôùcMoät soá kim loaïi khaùc cuõng taùc duïng vôùi nöôùc ôû ñieàu kieän thöôøng:II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC 1. Tính chất vật lý : 2. Tính chất hoá học :a . Tác dụng với kim loại CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM** Cho vào ống nghiệm một mẫu nhỏ vôi sống(canxi oxit)CaO. Rót một ít nước vào vôi sống.Quan sát hiện tượng.** Nhúng một mẫu giấy quì tím vào dung dịch nước vôi.Hiện tượng xảy ra?** Lấy tay sờ vào bên ngoài ống nghiệm. Em có nhận xét gì về nhiệt độ?2Na +2 H2O  2NaOH + H2Natri hidroxit1 số KL( K,Ca..) + H2O bazơ (tan) +H2TIẾT 57 BÀI 36(tt)ngày 15/3/2011Em hãy thực hiện TN theo nhóm với nội dung sau:(2phút) II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙCEm hãy nhận xét thí nghiệm và ghi nhận kết quả vào phiếu học tập theo nội dung sau :1. Tính chất vật lý : 2. Tính chất hoá học :a . Tác dụng với kim loại 1 số KL( K,Ca..) + H2O bazơ (tan) +H2** Khi cho nước vào CaO có hiện tượng gì xảy ra ** Màu giấy quì tím thay đổi như thế nào khi nhúng vào dung dịch nước vôi ?**Tên chất thu được sau phản ứng là gì ? Công thức hóa học ?** Phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ?2Na +2 H2O  2NaOH + H2Khi cho nước vào CaO thì có hơi nước bốc lên CaO rắn chuyển thành chất nhão .Quì tím chuyển màu xanh .Chất thu được là Canxi hiđroxit Công thức hóa học Ca(OH)2 ( vôi tôi )Phản ứng tỏa nhiều nhiệtNatri hidroxitTIẾT 57 BÀI 36(tt)ngày 15/3/2011II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC1. Tính chất vật lý : 2. Tính chất hoá học :a . Tác dụng với kim loại 2Na +2 H2O  2NaOH + H2Viết phương trình phản ứng hóa học của CaO tác dụng với nước?CaO + H2O  Ca(OH)2Natri hidroxit a . Tác dụng với một số oxit bazơ canxi hidroxit1số oxit bazơ (Na2O, K2O)..+ H2O bazơ tan. DD bazo làm quỳ tím xanh.1 số KL( K,Ca..) + H2O bazơ (tan) +H2TIẾT 57 BÀI 36(tt)II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC1. Tính chất vật lý : 2. Tính chất hoá học :a . Tác dụng với kim loại 2Na +2 H2O  2NaOH + H21 số KL( K,Ca..) + H2O bazơ (tan) +H2Natri hidroxit a . Tác dụng với một số oxit bazơ canxi hidroxit1số oxit bazơ(Na2O, K2O)..+ H2O dd bazơ.Dd bazơ làm quỳ tím  xanh.Em hãy quan sát thí nghiệm theo nội dung sau : Hòa tan P2O5 vào nước, nhúng quỳ tím vào dung dịch sản phẩm, và cho biết hiện tượng quan sát được: Sản phẩm là axit photphoric H3PO4, em hãy viết PTPU xảy ra* P2O5 thuộc loại hợp chất gì?* Oxit axit tác dụng với nước cho ra sản phẩm gì?P2O5 + 3H2O  2H3PO4b . Tác dụng với nhiều oxit axit: Axit photphoric=> đỏ.* Dung dịch axit chuyển quỳ tím thành màu gì?CaO + H2O  Ca(OH)2TIẾT 57 BÀI 36(tt)Nhiều oxit axit(SO2,N2O5)+H2Oaxit. Dung dịch axit làm quỳ tím thành đỏ.=> Dung dịch axitII- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC1. Tính chất vật lý : 2. Tính chất hoá học :a . Tác dụng với kim loại b . Tác dụng với một số oxit bazơ b . Tác dụng với một số oxit axit: III. VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤTTIẾT 57 BÀI 36(tt)ngày 15/3/2011I- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC:III. Vai trß cña n­íc trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. Chèng « nhiÔm nguån n­íc. Th¶o luËn nhãm(03phút)Nhãm 1,4: §­a ra dÉn chøng vÒ vai trß cña n­íc trong®êi sèng vµ s¶n xuÊtNhãm 2,5: Theo em nh÷ng nguyªn nh©n cña sù « nhiÔm nguån n­íclµ do ®©u ? Nhãm 3,6: Nªu biÖn ph¸p tiết kiệm nước, kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n g©y « nhiÔm nguån n­íc.TIẾT 57 BÀI 36(tt)ngày 15/3/2011VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nước cần cho sự trao đổi chất trong cơ thể.VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nước cần cho sinh hoạtNöôùc ñem laïi nguoàn vui, cuoäc soáng vaø moâi tröôøng trong laønh cho chuùng taVAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nước cần cho cơ thể sống động vậtVAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nguoàn nöôùc cuõng giuùp ta chuyeân chôû haøng hoaù, giao thoâng vaø caûnh quan moâi tröôøng VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nguoàn nöôùc coù chaát löôïng toát coù theå cho moät muøa maøng boäi thuVAI TRÒ CỦA NƯỚC :Ñaäp daâng moät trong nhöõng coâng trình daâng cao möïc nöôùc phuïc vuï töôùi, caáp nöôùc.VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nước phục vụ cho Nuôi thủy sảnVAI TRÒ CỦA NƯỚC :Hồ thủy điện Sông Ba Hạ VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nöôùc caàn thieát cho: coâng nghieäp, xaây döïngVAI TRÒ CỦA NƯỚC :- N­íc hßa tan nhiÒu chÊt dinh d­ìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ sèng.- N­íc tham gia vµo nhiÒu qu¸ tr×nh hãa häc quan träng trong c¬ thÓ sinh vËt.- N­íc cÇn thiÕt cho ®êi sèng hµng ngµy, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i, thuû ®iÖn 1, Vai trß cña n­íc trong ®êi sèng, s¶n xuÊt:TIẾT 57 BÀI 36(tt)II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC1. Tính chất vật lý : (SGK) 2. Tính chất hoá học :a . Tác dụng với kim loại b . Tác dụng với một số oxit bazơ b . Tác dụng với một số oxit axit: III. VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤTNöôùc coù theå hoøa tan chaát dinh döôõng trong cô theå.Duøng trong sinh hoaït, saûn xuaát noâng nghieäp, coâng nghieäp. TIẾT 57 BÀI 36(tt)I- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC:SỰ PHÂN BỐ NGUỒN NƯỚCCác em hãy quan sát các hình ảnh sau. Cho biết nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước?Vứt rác xuống sông ngòi.Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCVứt rác xuống sông ngòi.Thuoác baûo veä thöïc vaätChaát thaûi coâng nghieäpGaây oâ nhieãm nguoàn nöôùcNước thảy chưa qua xử líÔ NHIỄM NGUỒN NƯỚCNguoàn nöôùc bò oâ nhieãm do chaát thaûi cuûa caùc nhaø maùy coâng nghieäp ñaõ huyû hoaïi heä thöïc vaät vaø thuûy sinh.Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCNöôùc bò oâ nhieãm, ñoäng vaät trong nöôùc bò cheátÔ NHIỄM NGUỒN NƯỚCÔ NHIỄM NGUỒN NƯỚCKhông nên vứt rác thải xuống sông BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC KHÔNG BỊ Ô NHIỄM Nhaø maùy xöû lyù nöôùc , cung caáp nöôùc sinh hoaït cho ngöôøi. BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC KHÔNG BỊ Ô NHIỄMTaøn phaù moâi tröôøngBaûo veä thieân nhieânBaûo veä nguoàn nöôùcHuyû hoaïi nguoàn nöôùcBIỆN PHÁP BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC KHÔNG BỊ Ô NHIỄMÑaäp nöôùc, heä thoáng möông thuyû lôïi cung caáp nöôùc saûn xuaát noâng nghieäp.BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC KHÔNG BỊ Ô NHIỄM - Kh«ng vøt r¸c th¶i xuèng s«ng, hå, kªnh, r¹ch- Ph¶i xö lý n­íc th¶i sinh ho¹t vµ n­íc th¶i c«ng nghiÖp tr­íc khi cho ch¶y vµo m«i tr­êng tù nhiªn. 2. BiÖn ph¸p chèng « nhiÔm nguån n­íc:TIẾT 57 BÀI 36(tt)II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC1. Tính chất vật lý : (SGK) 2. Tính chất hoá học :a . Tác dụng với kim loại b . Tác dụng với một số oxit bazơ b . Tác dụng với một số oxit axit: III. VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT- Kh«ng vøt r¸c th¶i xuèng ao, hå, kªnh, r¹ch; ph¶i xö lÝ n­íc th¶iNöôùc coù theå hoøa tan chaát dinh döôõng trong cô theå.Duøng trong sinh hoaït, saûn xuaát noâng nghieäp, coâng nghieäp. TIẾT 57 BÀI 36(tt)I- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC:II- TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙC1. Tính chất vật lý : (SGK) 2. Tính chất hoá học :a . Tác dụng với kim loại b . Tác dụng với một số oxit bazơ b . Tác dụng với một số oxit axit: III. VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT- Kh«ng vøt r¸c th¶i xuèng ao, hå, kªnh, r¹ch; ph¶i xö lÝ n­íc th¶iNöôùc coù theå hoøa tan chaát dinh döôõng trong cô theå.Duøng trong sinh hoaït, saûn xuaát noâng nghieäp, coâng nghieäp. TIẾT 57 BÀI 36(tt)I- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC:Khoái löôïng nöôùc tieâu thuï treân theá giôùi ñöôïc phaân phoái nhö theá naøo? .15- 17%80 %3 –9%Saûn xuaát coâng nghieäpSaûn xuaát noâng nghieäpNhu caàu sinh hoaïtRUNG CHU¤NG NƯỚCLuËt ch¬i : Mçi c©u hái ®­a ra cã møc ®é khã dÇn. Sau 15 gi©y c¸c thÝ sinh chän ®¸p ¸n. NÕu tr¶ lêi sai th× kh«ng ®­îc tr¶ lêi c©u tiÕp theo. Tr¶ lêi ®óng c©u nµo thÝ sinh sÏ cã ®iÓm t­¬ng øng trªn c©u ®ã. PhÇn th­ëng dµnh cho ng­êi cã sè ®iÓm cao nhÊt !trß ch¬iTIẾT 57 BÀI 36(tt)C©u 7 ®iÓm Bạn Danh làm thí nghiệm: cho kim loại Kali vào nước.Theo bạn PTHH xảy ra là?	A. K + H2O K2O + H2. 	B. K + H2O KOH + H2 	C. 2K + 2H2O 2KOH + H215151413121110987654321HÕt giê C©u 8 ®iÓmTrong nhóm các oxit sau, nhóm oxit nào tác dụng được với nước? A. SO2 , Na2O, Al2O3 B. CaO, Na2O, P2O5C. CuO, CO2, P2O5.15151413121110987654321HÕt giêC©u 9 ®iÓmThÓ tÝch cña khÝ H2 (ë ®ktc ) cÇn dïng ®Ó hãa hîp víi khÝ O2 t¹o ra 0,1 mol H2O lµ:A. 6,72 lit	 B. 22,4 lÝtC. 4,48 lÝt15151413121110987654321HÕt giêD. 2,24 lÝt15151413121110987654321HÕt giêC©u 10 ®iÓm§èt 11,2 lÝt khÝ H2 víi 4,48 lÝt khÝ O2 (cïng ®iÒu kiÖn to, p) t¹o thµnh H2O. KhÝ cßn d­ sau ph¶n øng lµ :A. KhÝ H2.	 B. KhÝ O2.C. C¶ khÝ H2 vµ khÝ O2. D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc !!Hướng dẫn Học ở nhàHọc kỹ tính chất của nước, viết được các phương trình phản ứng minh họa cho tính chất hóa học.- Đọc mục “ Em có biết?” SGK/125.Làm các bài tập 5,6/ 125 SGK HS khá giỏi làm BT 4* và thêm BT bỏ sung vở BT. 	HD BT 4* : + vieát PTPU 	 + Tính soá mol khí H2 tham gia => soá mol H2O taïo thaønh => khoái löôïng nöôùc sinh ra. Chuẩn bị bài 37 tìm hiểu:- Khái niệm về axit, bazơ - Axit, bazơ gồm những loại nào?- Tìm ví dụ về axit, bazơ và gọi tên chúng.NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ GIỜ HỌCkÝnh chóc søc kháeQuí thÇy c« vµ c¸c em häc sinh ..chµo t¹m biÖt !H2H2H2H2H2H2H2HỌC TỐTChóc mõng c¸c em ®· hoµn thµnh bµi häc kÝnh Chóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ h¹nh phóc KIỂM TRA BÀI CŨDùng các từ và cụm từ thích hợp, điền vào chỗ trống các câu sau :Nước là hợp chất tạo bởi hai __________________ là _________ và _________ . * Theo tỉ lệ thể tích là ____________ khí hiđro và __________ khí oxi .* Theo tỉ lệ khối lượng là ____________ hiđro và __________ oxi .* Ứng với ____ nguyên tử hiđro có ____nguyên tử oxi .* Công thức hóa học của nước : __________nguyên tố hóa họchiđrooxihai phầnmột phần1 phần8 phần21H2OChúng đã hóa hợp với nhau :?BÀI TẬPHoàn thành phương trình phản ứng khi cho nước lần lượt tác dụng với K, Na2O, SO3a) 2K + 2H2O  2KOH + 2H2b) Na2O + H2O  2NaOHc) SO3 + H2O  H2SO4Qua bài tập trên hãy nêu lại tính chất hóa học của nước?TIẾT 57 BÀI 36(tt)

File đính kèm:

  • pptNUOC_TIET_2GVG_HUYEN.ppt
Bài giảng liên quan