Bài giảng Tiết 57 - Bài 37: Axit – bazơ – muối (tiết 10)

Thí nghiệm:

Bước 1: Lấy hai cốc thủy tinh

 Cốc 1: Đựng natri hiđroxit.

 Cốc 2: Đựng đồng (II) hiđroxit.

Bước 2: Rót vài ml nước vào hai cốc thủy tinh trên, khuấy đều.

Quan sát thật kĩ thí nghiệm, trả lời các câu hỏi sau:

1/ Trạng thái của NaOH và Cu(OH)2 trước khi cho nước vào? .

2/ Sau khi cho nước vào, khuấy đều. Nêu hiện tượng quan sát được?.

3/ Qua thí nghiệm có thể chia bazơ thành mấy loại, là loại nào? .

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 57 - Bài 37: Axit – bazơ – muối (tiết 10), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
MOÂN: HÓA HOÏC LÔÙP 8Chaøo möøng quyù thaày coâ veà döï tieát hoäi giaûng naêm hoïc 2009- 2010PHOØNG GD&ĐT HUYEÄN TAÂN THAØNHTRƯỜNG THCS HUØNG VÖÔNG.Gv thực hiện: NGUYEÃN MINH QUAÂNHOÄI GIAÛNGKIỂM TRA BÀI CŨHS1: Phân tử axit gồm những thành phần nào? Viết công thức hóa học chung của axit, cho ba ví dụ cụ thể về axit và gọi tên các axit đó?HS 2: Hãy cân bằng những phương trình phản ứng sau:1/ 	Na2O + H2O -----> 	 NaOH2/ 	Li2O + H2O -----> 	 LiOH3/ 	BaO + H2O -----> 	 Ba(OH)24/ 	CaO + H2O -----> 	 Ca(OH)2TIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: Công thức hoá họcNaOHCa(OH)2Fe(OH)31/ Khaùi nieäm: TIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: Công thức hoá họcNaOHCa(OH)2Fe(OH)31/ Khaùi nieäm: Thành phầnSố nguyên tử kim loạiSố nhóm hiđroxit (-OH)Hoá trị của kim loạiTIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: Công thức hoá họcThành phầnHoá trị của kim loạiSố nguyên tử kim loạiSố nhóm hiđroxit (-OH)NaOH11 nhóm OHICa(OH)212 nhóm OHIIFe(OH)313 nhóm OHIII1/ Khaùi nieäm: (OH)mMmTIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: 1/ Khaùi nieäm: 2/ Coâng thöùc hoùa hoïc: 	M(OH)m. Trong đó M : KHHH chung của kim loại m : hóa trị của M (hay chỉ số của nhóm –OH)3/ Teân goïi: Tên bazơCông thức hoá họcHoá trị của kim loạiNaOHIKOHIFe(OH)2IIFe(OH)3IIINatri hiđroxitKali hiđroxitSắt(II) hiđroxitSắt(III) hiđroxitTIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: 1/ Khaùi nieäm: 2/ Coâng thöùc hoùa hoïc: 3/ Teân goïi: 4/ Phaân loaïi: Thí nghiệm:Bước 1: Lấy hai cốc thủy tinh	Cốc 1: Đựng natri hiđroxit. 	Cốc 2: Đựng đồng (II) hiđroxit.Bước 2: Rót vài ml nước vào hai cốc thủy tinh trên, khuấy đều.Quan sát thật kĩ thí nghiệm, trả lời các câu hỏi sau:1/ Trạng thái của NaOH và Cu(OH)2 trước khi cho nước vào? ...................................................................................................................2/ Sau khi cho nước vào, khuấy đều. Nêu hiện tượng quan sát được?...........................................................................................................................................................................................................................3/ Qua thí nghiệm có thể chia bazơ thành mấy loại, là loại nào? ...................................................................................................................Nhóm hiđroxit và gốc axitHIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠIHIKINaIAgIMg IICaIIBaIIZnIIHgIIPbIICuIIFeIIFeIIIAlIIIOHtt-kitk-kkkkkClttkt ttttitttt- NO3tttt ttttttttt-CH3COOttttttttttt-i= Sttk-ttkkkkkk-= SO3ttkk kkkkkkk--= SO4ttitikt-ktttt=CO3ttkkkkk-k-k--= SiO3tt-kkkk-k-kkk PO4ttkkkkkkkkkkkBẢNG TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA CÁC AXIT – BAZƠ – MUỐIt/bt/bt/bt/bt/bt/bt/kbk/kbt/kbTIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: 1/ Khaùi nieäm: 2/ Coâng thöùc hoùa hoïc: 3/ Teân goïi: 4/ Phaân loaïi: - Bazơ tan được trong nước (gọi là kiềm). Ví dụ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,Ba(OH)2,...- Bazơ không tan trong nước:Ví dụ: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3,...Bài tập 1/SGK trang 130:Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp: Bazơ là hợp chất mà phân tử có một ..................... liên kết với một hay nhiều nhóm......................nguyên tử kim loạihiđroxit (-OH)TIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: III/ Muoái: 1/ Khaùi nieäm: KClAl2(SO4)3Fe3(PO4)2NaClKIM LOẠI GỐC AXIT(1 hay nhiều nguyên tử)THÀNH PHẦN PHÂN TỬ MUỐI (1 hay nhiều gốc axit)KAlFeNaTIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: III/ Muoái: 1/ Khaùi nieäm: 2/ Coâng thöùc hoùa hoïc: Trong đó M : KHHH chung của kim loại. A: gốc axit. x,y lần lượt là chỉ số của M,AMxAyTIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: III/ Muoái: 1/ Khaùi nieäm: 2/ Coâng thöùc hoùa hoïc: 3/ Teân goïi: KClAl2(SO4)3Fe3(PO4)2NaClKOHAl(OH)3Fe(OH)2NaOHTIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: III/ Muoái: 1/ Khaùi nieäm: 2/ Coâng thöùc hoùa hoïc: 3/ Teân goïi: KClAl2(SO4)3Fe3(PO4)2NaClKOHAl(OH)3Fe(OH)2NaOHHiđroxitOH(OH)3OH(OH)2Gốc axitBài tập 1: Hãy cho biết chất nào thuộc loại: oxit, axit, bazơ, muối (bằng cách đánh dấu x)? Gọi tên mỗi chất?CTHHOxitBaz¬AxitMuèiTªn gäi K2O Cu(OH)2 MgCO3 HClNaHCO3Bài tập 1: Hãy cho biết chất nào thuộc loại: oxit, axit, bazơ, muối (bằng cách đánh dấu x)? Gọi tên mỗi chất?CTHHOxitBaz¬AxitMuèiTªn gäi K2O Cu(OH)2 MgCO3 HClNaHCO3xxxxKali oxit§ång(II) hi®roxitMagie cacbonatAxit clohi®ricNatri hiđrocacbonatxBài tập 1: Hãy cho biết chất nào thuộc loại: oxit, axit, bazơ, muối (bằng cách đánh dấu x)? Gọi tên mỗi chất?CTHHOxitBaz¬AxitMuèiTªn gäi K2O Cu(OH)2 MgCO3 HClNaHCO3xxxxKali oxit§ång(II) hi®roxitMagie cacbonatAxit clohi®ricNatri hiđrocacbonatxTIẾT 57. BÀI 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI(tt)I./ Axit: II/ Bazô: III/ Muoái: 1/ Khaùi nieäm: 2/ Coâng thöùc hoùa hoïc: 3/ Teân goïi: 4/ Phaân loaïi: NaHSO4, K2HPO4, NaF, KI,ZnCl2Na2 S, NaHCO3,KHCO3,MUỐIMuối Trung hòaMuối axitNaHSO4, K2HPO4, NaF, KI,ZnCl2Na2 S, NaHCO3,KHCO3,Bài tập 3: Hãy sắp xếp các muối sau thành hai nhóm : muối trung hòa và muối axit?Bài tập 4:Có ba lọ mất nhãn đựng ba chất lỏng không màu là dung dịch axit clohiđric (HCl), dung dịch natrihiđoxit (NaOH) và nước cất (H2O), bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt ba lọ trên?HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học bài: Nắm chắc khái niệm, công thức hóa học, tên gọi, phân loại axit, bazơ, muối. Xem lại nội dung bài nước, chú ý thành phần định tính của nước, tính chất hóa học của nước. Đọc phần đọc thêm. Bài tập: Làm bài tập 4, 5, 6b,6c SGK trang 130. - Xem trước nội dung bài luyện tập7, xem trước các bài tập trong SGK.XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN QUYÙ THAÀY CO VAØ TAÄP THEÅ LÔÙP 8A1 ÑAÕ VEÀ DÖÏ TIEÁT DAÏY.

File đính kèm:

  • ppthoa_8_tiet_57.ppt
Bài giảng liên quan