Bài giảng Tiết 60 - Bài 40: Dung dịch (tiếp theo)

Hiểu được các khái niệm: Dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch chưa bão hoà, dung dịch bão hoà.

Biết cách làm cho quá trình hoà tan của chất rắn trong nước được nhanh hơn.

Biết cách pha chế một dung dịch chưa bão hoà và dung dịch bão hoà.

Rèn luyện cho các em kỹ năng làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm để rút ra nhận xét.

 

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 60 - Bài 40: Dung dịch (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
10 	M«n: HÓA HỌC - líp 8 Gi¸o viªn: Cao Thò LyùTRÖÔØNG THCS TRAÀN HÖNG ÑAÏOPHOØNG GD vaø ÑT HUYEÄN LAÊKKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁOEm hãy nêu tính chất vật lí của nước?Nước là chất lỏng, không màu không mùi không vị, lớp nước dày có màu xanh nhạt.Nước có t0sôi = 1000C; t0đông đặc = 00 C; ở 40C có D =1g/ml.Nước có thể hòa tan được nhiều chất khác nhauKIỂM TRA BÀI CŨ:CHƯƠNG 6: DUNG DỊCHTiết 60 - Bài 40DUNG DỊCHCh­¬ng VI: DUNG DỊCH	 Dung dịch là gì? Độ tan là gì? Nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch là gì? Làm thế nào pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước?MỤC TIÊU BÀI HỌC:Hiểu được các khái niệm: Dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch chưa bão hoà, dung dịch bão hoà.Biết cách làm cho quá trình hoà tan của chất rắn trong nước được nhanh hơn.Biết cách pha chế một dung dịch chưa bão hoà và dung dịch bão hoà. Rèn luyện cho các em kỹ năng làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm để rút ra nhận xét.Cho một thìa nhỏ đường vào cốc nước, khuấy nhẹ.quan sát hiện tượng?Chất tanDung môi của đườngDung dịchĐườngNướcNước đường Bài 40: DUNG DỊCHI. Dung môi- chất tan – dung dịch: aThí nghiệm 1:1.Thí nghiệm:b.ThÝ nghiÖm 2: Cho vµi giät dÇu ¨n vµo:Cèc1: ®ùng x¨ng.Cèc2 : ®ùng n­íc.KhuÊy nhÑ, quan s¸t hiÖn t­îng ?I. Dung môi- chất tan – dung dịch: BÀI 40 : DUNG DỊCH1. ThÝ nghiÖm. a.ThÝ nghiÖm 1: Hiện tượng: + Xăng hoà tan được dầu ăn tạo chất lỏng đồng nhất. + Nước không hoà tan được dầu ăn.Ai nhanh hônH·y chän ®¸p ¸n ®óng :B. X¨ng kh«ng lµ dung m«i cña dÇu ¨n.C. N­íc kh«ng lµ dung m«i cña dÇu ¨n.D. N­íc lµ dung m«i cña dÇu ¨n.A . X¨ng lµ dung m«i cña dÇu ¨nA.CTa nãi : + X¨ng lµ dung m«i cña dÇu ¨n+ N­íc kh«ng lµ dung m«i cña dÇu ¨n DÇu ¨nN­ícX¨ngDung dÞchDÇu ¨nN­ícCèc 1Cèc 2Bài 40: DUNG DỊCHI. Dung môi- chất tan – dung dịch: 1. Thí nghiệm:a. Thí nghiệm 1:b. Thí nghiệm 2:2. Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch?	- Dung môi: là chất hòa tan chất khác tạo thành dung dịch	- Chất tan: là chất bị dung môi hòa tan	- Dung dịch: là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tanThảo luận nhóm:	Lấy vài ví dụ về dung dịch và chỉ rõ chất tan, dung môi trong mỗi dung dịch đó.Bài 40: DUNG DỊCHI. Dung môi - chất tan - dung dịch: 1. ThÝ nghiÖm :II. Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa:ĐườngNướcGiai ®o¹n ®ÇuĐường không tanDung dịch bão hoàGiai ®o¹n sauNước đườngĐường1-Thí nghiệm: Cho dần dần và liên tục đường vào cốc nước, khuấy nhẹ.Quan sát hiện tượng?Dung dịch chưa bão hoà2. Kết luận: Ở một nhiệt độ xác định:- Dung dịch  là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan- Dung dịch  là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tanbão hòachưa bão hòa BÀI 3/ SGK.Trang138	a. Chuyển đổi dung dịch NaCl chưa bão hòa thành dung dịch NaCl bão hòa ở nhiệt độ phòng	b. Chuyển đổi dung dịch NaCl bão hòa thành dung dịch NaCl chưa bão hòa ở nhiệt độ phòngĐáp ána. Cho thêm NaClb. Cho thêm nướcCủng cố:Tr­êng hîp 1( KhuÊy ®Òu )( §un nãng)( NghiÒn nhá) ( §Ó yªn )H·y quan s¸t thÝ nghiÖm m« pháng trªn vµ cho biÕt : Nh÷ng tr­êng hîp nµo gióp cho qu¸ tr×nh hßa tan chÊt r¾n trong n­íc x¶y ra nhanh h¬n ?N­ícChÊt r¾nChó thÝch:L­îng n­íc, l­îng chÊt r¾n cã trong mçi cèc nh­ nhau:ThÝ nghiÖm m« pháng:+ KhuÊy dung dÞch + §un nãng dung dÞch+ NghiÒn nhá chÊt r¾nTr­êng hîp 2Tr­êng hîp 3Tr­êng hîp 4	Bài 40: DUNG DỊCHI. Dung môi- chất tan – dung dịch: a. ThÝ nghiÖm 1: 1. ThÝ nghiÖm. b. ThÝ nghiÖm 2: 2. ThÕ nµo lµ dung m«i, chÊt tan, dung dÞch? - Dung m«i: Lµ chÊt cã kh¶ n¨ng hoµ tan chÊt kh¸c ®Ó t¹o thành dung dịch. - ChÊt tan : Lµ chÊt bÞ dung m«i hoµ tan.- Dung dÞch : Lµ hçn hîp ®ång nhÊt cña chÊt tan vµ dung m«i.II. Dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa1. ThÝ nghiÖm :2. KÕt luËn: ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh:Dung dÞch 	lµ dung dÞch cã thÓ hßa tan thªm chÊt tanch­a b·o hßaDung dÞch	 lµ dung dÞch kh«ng thÓ hßa tan thªm chÊt tan b·o hßaIII. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn. KhuÊy dung dÞch/ §un nãng dung dÞch /NghiÒn nhá chÊt r¾nINT¬HYÐRO1S¦CHAY23TAXI4«iMU5hDUnGDiC6DUNGM«I7CT©HNAT8C©u1: Tõ gåm 5 ch÷ c¸i: Lµ chÊt khÝ nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ. C©u3: Tõ gåm 4 ch÷ c¸i: Lµ chÊt khÝ chiÕm tû lÖ lín nhÊt vÒ thÓ tÝch trong thµnh phÇn cña kh«ng khÝ. C©u 5: Tõ gåm 4 ch÷ c¸i: Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc axitC©u 4: Tõ gåm 4 ch÷ c¸i: Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm cã mét hay nhiÒu nguyªn tö hydro liªn kÕt víi gèc axitC©u 6: Tõ gåm 8 ch÷ c¸i: Lµ hçn hîp ®ång nhÊt cña dung m«i vµ chÊt tan.C©u7: Tõ gåm7ch÷ c¸i: Lµ chÊt cã kh¶ n¨ng hßa tan chÊt kh¸c ®Ó t¹o thµnh dung dÞch.C©u 8 : Tõ gåm7 ch÷ c¸i: Lµ chÊt bÞ hßa tan trong dung m«i. Trß ch¬i « chåNÐNGHÊTC©u2: Tõ gåm 6 ch÷ c¸i : Lµ sù «xi ho¸ cã to¶ nhiÖt vµ ph¸t s¸ng÷HYÐROS¦CHAYTAXI«iMUhDUnGDiCDUNGM«ICT©HNATTrò chơi ô chữ hoá họcINT¬ÐåNgnhÊtTõ khãa : Gåm 8 ch÷ c¸i : Nãi lªn tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña dung dÞch.DẶN DÒ:Học bài, làm các bài tập 2, 4, 5 (trang 138 SGK)Xem trước bài “Độ tan”Làm thí nghiệm sau:- Lấy 2 cốc đựng lượng nước như nhau một cốc cho muối và một cốc cho đường hòa tan đến khi thu được dung dịch bão hòa. So sánh lượng muối và lượng đường đã dùng.Theo em thì chất khí có tan nhiều trong nước không ( Dựa vào hồ nuôi cá cảnh để suy luận)Trân trọng cảm ơn!Chào tạm biệt quý thầy cô!

File đính kèm:

  • pptbai_40.ppt
Bài giảng liên quan