Bài giảng Tiết 60 - Bài 40: Dung dịch (tiết 15)

 Để thu được gang thép người ta nung nóng chảy sắt ( Fe ) trộn với một số nguyên tố khác chủ yếu là cacbon (C). Sau đó để nguội ta thu được gang, thép. Theo em gang, thép có phải là dung dịch không vì sao? Nếu phải thì em hãy cho biết chất nào là chất tan, chất nào là dung môi?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 60 - Bài 40: Dung dịch (tiết 15), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HOÁ HỌC 8Tiết 60 - Bài 40NGƯỜI THỰC HIỆN:Em hãy nêu tính chất vật lí của nước.Nước là chất lỏng, không màu không mùi không vị, lớp nước dày có màu xanh nhạt.Nước có t osôi = 1000C; to đông đặc = 00 C; ở 40C có D =1g/ml.Nước có thể hòa tan được nhiều chất khác nhau nên thường được dùng làm dung môi.KIỂM TRA BÀI CŨCHƯƠNG 6: DUNG DỊCHDUNG DỊCHTiết 60 :Cho 1 th×a nhá ®­êng vµo cèc n­íc 1, khuÊy nhÑ. Quan s¸t hiÖn t­îng?HiÖn t­îng: §­êng tan trong n­íc t¹o thµnh n­íc ®­êng.ChÊt tan. Dung m«i cña ®­êngDung dÞch.§­êng N­ícN­íc ®­êng 	Tiết 60: DUNG DỊCHI. Dung môi- chất tan – dung dịch: a. ThÝ nghiÖm 1: 1. ThÝ nghiÖm. b. ThÝ nghiÖm 2: Cho vµi giät dÇu ¨n vµo:Cèc: ®ùng x¨ng.Cèc : ®ùng n­íc.KhuÊy nhÑ, quan s¸t hiÖn t­îng ?I. Dung m«I - chÊt tan - dung dÞch.Tiết 60 : DUNG DICH1. ThÝ nghiÖm. a. ThÝ nghiÖm 1: HiÖn t­îng :+ X¨ng hoµ tan ®­îc dÇu ¨n + N­íc kh«ng hoµ tan ®­îc dÇu ¨n.Ai nhanh h¬nH·y chän ®¸p ¸n ®óng :B. X¨ng kh«ng lµ dung m«i cña dÇu ¨n.C. N­íc kh«ng lµ dung m«i cña dÇu ¨n.D. N­íc lµ dung m«i cña dÇu ¨n.A . X¨ng lµ dung m«i cña dÇu ¨nA.CTa nãi : + X¨ng lµ dung m«i cña dÇu ¨n+ N­íc kh«ng lµ dung m«i cña dÇu ¨n DÇu ¨nN­ícX¨ngDung dÞchDÇu ¨nN­ícCèc 1Cèc 2 dung dÞch. 	Tiết 60: DUNG DỊCHI. Dung môi- chất tan – dung dịch: a. ThÝ nghiÖm 1: 1. ThÝ nghiÖm. b. ThÝ nghiÖm 2: 2. ThÕ nµo lµ dung m«i, chÊt tan, dung dÞch? -Dung m«i: Lµ chÊt cã kh¶ n¨ng hoµ tan chÊt kh¸c ®Ó t¹o thành dung dịch. - ChÊt tan : Lµ chÊt bÞ dung m«i hoµ tan.- Dung dÞch : Lµ hçn hîp ®ång nhÊt cña chÊt tan vµ dung m«i.Thảo luận nhóm: 	Để thu được gang thép người ta nung nóng chảy sắt ( Fe ) trộn với một số nguyên tố khác chủ yếu là cacbon (C). Sau đó để nguội ta thu được gang, thép. Theo em gang, thép có phải là dung dịch không vì sao? Nếu phải thì em hãy cho biết chất nào là chất tan, chất nào là dung môi?ĐÁP ÁNGang, thép là 1 dung dịch vì đây là hỗn hợp đồng nhất giữa sắt ( Fe) và cacbon ( C)Dung môi là sắt.( Fe )Chất tan là cacbon.( Fe )	Tiết 60: DUNG DỊCHI. Dung môi- chất tan – dung dịch: a. ThÝ nghiÖm 1: 1. ThÝ nghiÖm. b. ThÝ nghiÖm 2: 2. ThÕ nµo lµ dung m«i, chÊt tan, dung dÞch? -Dung m«i: Lµ chÊt cã kh¶ n¨ng hoµ tan chÊt kh¸c ®Ó t¹o thành dung dịch. - ChÊt tan : Lµ chÊt bÞ dung m«i hoµ tan.- Dung dÞch : Lµ hçn hîp ®ång nhÊt cña chÊt tan vµ dung m«i.II. Dung dÞch ch­a b·o hoµ vµ dung dÞch b·o hoµ.1. ThÝ nghiÖm :II. Dung dÞch ch­a b·o hoµ vµ dung dÞch b·o hoµ.Tiết 60: DUNG DỊCHI. Dung m«I - chÊt tan - dung dÞch.1. ThÝ nghiÖm :Cho dÇn dÇn vµ liªn tôc ®­êng vµo cèc n­íc 2, khuÊy nhÑ.Quan s¸t hiÖn t­îng ?2.HiÖn t­îng : ë giai ®o¹n ®Çu ta ®­îc dung dÞch ®­êng,dung dÞch nµy vÉn cã thÓ hßa tan thªm ®­êng.ë giai ®o¹n sau ta ®­îc mét dung dÞch ®­êng kh«ng thÓ hßa tan thªm ®­êng .*NhËn xÐt :Ta nãi dung dÞch ®­êng ch­a b·o hßa.Ta nãi dung dÞch ®­êng b·o hßa.2. KÕt luËn: ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh:§­êngN­ícGiai ®o¹n ®Çu§­êng kh«ng tanDung dÞch b·o hoµGiai ®o¹n sauDung dÞch ch­a b·o hoµH·y ®iÒn vµo dÊu ba chÊm (..) ®Ó ®­îc mét kh¼ng ®Þnh ®óng :Dung dÞch .. lµ dung dÞch cã thÓ hßa tan thªm chÊt tanDung dÞch. lµ dung dÞch kh«ng thÓ hßa tan thªm chÊt tanch­a b·o hßa b·o hßaN­íc ®­êngI. Dung môi- chất tan – dung dịch: a. ThÝ nghiÖm 1: 1. ThÝ nghiÖm. b. ThÝ nghiÖm 2: 2. ThÕ nµo lµ dung m«i, chÊt tan, dung dÞch? - Dung m«i: Lµ chÊt cã kh¶ n¨ng hoµ tan chÊt kh¸c ®Ó t¹o thành dung dịch. - ChÊt tan : Lµ chÊt bÞ dung m«i hoµ tan.- Dung dÞch : Lµ hçn hîp ®ång nhÊt cña chÊt tan vµ dung m«i.II. Dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa.1. ThÝ nghiÖm :2. KÕt luËn: ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh:Dung dÞch 	lµ dung dÞch cã thÓ hßa tan thªm chÊt tan.ch­a b·o hßaDung dÞch	 lµ dung dÞch kh«ng thÓ hßa tan thªm chÊt tan. b·o hßaTiết 60: DUNG DỊCH*Bµi tËp nhóma) ChuyÓn ®æi dung dịch NaCl ch­a b·o hßa thµnh dung dịch NaCl b·o hßa ë nhiÖt ®é phßng. Bµi sè 3/ 138. Em h·y m« t¶ c¸ch tiÕn hµnh nh÷nh thÝ nghiÖm sau:b) ChuyÓn ®æi dung dịch NaCl b·o hßa thµnh dung dịch NaCl ch­a b·o hßa ë nhiÖt ®é phßng.a) Cho thªm NaCl.b) Cho thªm n­íc. §¸p ¸n Tr­êng hîp 1( KhuÊy ®Òu )( §un nãng)( NghiÒn nhá) ( §Ó yªn )H·y quan s¸t thÝ nghiÖm m« pháng trªn vµ cho biÕt : Nh÷ng tr­êng hîp nµo gióp cho qu¸ tr×nh hßa tan chÊt r¾n trong n­íc x¶y ra nhanh h¬n ?N­ícChÊt r¾nChó thÝch:L­îng n­íc, l­îng chÊt r¾n cã trong mçi cèc nh­ nhau:ThÝ nghiÖm m« pháng:+ KhuÊy dung dÞch + §un nãng dung dÞch+ NghiÒn nhá chÊt r¾nTr­êng hîp 2Tr­êng hîp 3Tr­êng hîp 4Tiết 60: DUNG DỊCHI. Dung môi- chất tan – dung dịch: a. ThÝ nghiÖm 1: 1. ThÝ nghiÖm. b. ThÝ nghiÖm 2: 2. ThÕ nµo lµ dung m«i, chÊt tan, dung dÞch? - Dung m«i: Lµ chÊt cã kh¶ n¨ng hoµ tan chÊt kh¸c ®Ó t¹o thành dung dịch. - ChÊt tan : Lµ chÊt bÞ dung m«i hoµ tan.- Dung dÞch : Lµ hçn hîp ®ång nhÊt cña chÊt tan vµ dung m«i.II. Dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa1. ThÝ nghiÖm :2. KÕt luËn: ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh:Dung dÞch 	lµ dung dÞch cã thÓ hßa tan thªm chÊt tanch­a b·o hßaDung dÞch	 lµ dung dÞch kh«ng thÓ hßa tan thªm chÊt tan b·o hßaIII. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn.+ KhuÊy dung dÞch	 + §un nãng dung dÞch + NghiÒn nhá chÊt r¾nMuèn cho chÊt r¾n hoµ tan nhanh h¬n trong n­íc cÇn:Tiết 60: DUNG DỊCHINT¬HYÐRO1S¦CHAY23TAXI4«iMU5hDUnGDiC6DUNGM«I7CT©HNAT8C©u1: Tõ gåm 5 ch÷ c¸i: Lµ chÊt khÝ nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ. C©u3: Tõ gåm 4 ch÷ c¸i: Lµ chÊt khÝ chiÕm tû lÖ lín nhÊt vÒ thÓ tÝch trong thµnh phÇn cña kh«ng khÝ. C©u 5: Tõ gåm 4 ch÷ c¸i: Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc axitC©u 4: Tõ gåm 4 ch÷ c¸i: Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm cã mét hay nhiÒu nguyªn tö hydro liªn kÕt víi gèc axitC©u 6: Tõ gåm 8 ch÷ c¸i: Lµ hçn hîp ®ång nhÊt cña dung m«i vµ chÊt tan.C©u7: Tõ gåm7ch÷ c¸i: Lµ chÊt cã kh¶ n¨ng hßa tan chÊt kh¸c ®Ó t¹o thµnh dung dÞch.C©u 8 : Tõ gåm7 ch÷ c¸i: Lµ chÊt bÞ hßa tan trong dung m«i. Trß ch¬i « chåNÐNGHÊTC©u2: Tõ gåm 6 ch÷ c¸i : Lµ sù «xi ho¸ cã to¶ nhiÖt vµ ph¸t s¸ng÷HYÐROS¦CHAYTAXI«iMUhDUnGDiCDUNGM«ICT©HNATTrß ch¬i « ch÷INT¬ÐåNgnhÊtTõ khãa : Gåm 8 ch÷ c¸i : Nãi lªn tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña dung dÞch.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ + HỌC BÀI, LÀM CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA. + XEM TRƯỚC BÀI ĐỘ TAN.CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁOCHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO

File đính kèm:

  • pptTiet 60-DUNG DỊCH.ppt
Bài giảng liên quan