Bài giảng Tiết 7 - Bài 7: Bộ xương (tiếp)

Xương chi gồm những loại xương nào ?

Xương chi có đai vai, đai hông, các xương cánh, ngón tay, ống tay, bàn tay, xương đùi, ống chân, bàn chân, ngón chân.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1075 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 7 - Bài 7: Bộ xương (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỘ XƯƠNGTiÕt 7 - Bµi 7CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNGH·y nªu nh÷ng chøc n¨ng chÝnh cña bé x­¬ng ë ng­êi ? T¹o thµnh bé khung n©ng ®ì vµ t¹o c¬ thÓ cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh. Lµ n¬i b¸m cña c¬ gióp c¬ thÓ vËn ®éng.- T¹o thµnh c¸c khoang b¶o vÖ c¸c c¬ quan bªn trong c¬ thÓ1. Vai trò của bộ xương.I. c¸c phÇn chÝnh cña bé x­¬ngTìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa xương tay và xương chân ?*Giống nhau:*Khác nhau:+Về kích thước.+ Về cấu tạo khác nhau của đai vai và đai hông.+ Về sự sắp xếp và đặc điểm hình thái của xương cổ tay, cổ chân, bàn tay và bàn chân.2. Thành phần của bộ xươngQuan sát vào tranh cho biết bộ xương người chia làm mấy phần?x­¬ng ®ÇuXương đầu gồm những loại xương nào ?Xương đầu có xương sọ phát triển, xương mặt (lỗi cằm)x­¬ng th©nX­¬ng øcX­¬ng s­ênX­¬ng cét sèngXương thân gồm những loại xương nào ?Xương thân: Cột sống có nhiều đốt khớp lại, có 4 chỗ cong, lồng ngực có xương sườn, xương ức.x­¬ng chiXương chi gồm những loại xương nào ?Xương chi có đai vai, đai hông, các xương cánh, ngón tay, ống tay, bàn tay, xương đùi, ống chân, bàn chân, ngón chân.C¨n cø vµo h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o, cã thÓ chia bé x­¬ng thµnh mấy lo¹i:- x­¬ng dÑt:H×nh b¶n dÑt, mángVD:- x­¬ng ng¾n:kÝch th­íc ng¾nVD:- x­¬ng dµi:h×nh èng, gi÷a rỗng chøa tuû .VD:II. ph©n biÖt c¸c lo¹i x­¬ng- khíp ®éng:cö ®éng dÔ dµng, linh ho¹t.Vd:- khíp b¸n ®éng:cö ®éng h¹n chÕ.Vd:- khíp bÊt ®éng:kh«ng cö ®éng ®­îc.Vd:Khíp ®Çu gèiKhíp x­¬ng cét sèngKhíp hép säCó mấy loại khớp xương ?III. CÁC KHỚP XƯƠNGEm cã biªt	Bé x­¬ng cña ng­êi khi míi sinh cã tíi 300 chiÕc. Khi lín lªn, mét sè x­¬ng ghÐp l¹i víi nhau nªn khi tr­ëng thµnh chØ cßn 206 chiÕc.	X­¬ng ®ïi lµ x­¬ng dµi nhÊt trong c¬ thÓ, víi ng­êi cao 1.83m th× x­¬ng ®ïi dµi tíi 50cmDÆn dß vÒ nhµ Häc bµi Tr¶ lêi c©u hái vë bµi tËp. ChuÈn bÞ bµi 8

File đính kèm:

  • ppttiet_7_Bo_xuong.ppt
Bài giảng liên quan