Bài giảng Tiết 8 - Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử (tiết 2)

1. Hãy tìm một số chất trong số các chất sau có thành phần như khí oxi, khí hidro (gồm một nguyên tố hoá học): {HS thảo luận bn 2’}

a/Phốt pho do nguyên tố phốtpho tạonên.(P)

b/Sắt do nguyên tố sắt tạo nên.(Fe)

c/Đi phốtpho pentaoxit do nguyên tố phốt pho và nguyên tố oxi tạo nên.(P, O).

d/Khí nitơ do nguyên tố nitơ tạo nên. (N)

e/Khí amoniắc do nguyên tố nitơ và nguyên tố hidro tạo nên (N,H).

f/Axít sunfuric do nguyên tố hidro, lưu huỳnh và oxi tạo nên. (H, S, O)

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 8 - Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử (tiết 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CƠ ĐẾN DỰ GIỜ ?Kiểm tra bài cũ :+ Nguyên tử khối là gì ?+ Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? +Mỗi nguyên tố hóa học có bao nhiêu nguyên tử khối ? +Hãy cho biết nguyên tử Mg nặng hay nhẹ hơn nguyên tử C bao nhiêu lần?(Biết NTK của Mg=24, C=12)17++ Hãy xác định số p, số e, số lớp e, tên nguyên tố, nguyên tử khối của 2 nguyên tố hĩa học A và B? + So sánh nguyên tử A nặng hay nhẹ hơn nguyên tử B bao nhiêu lần?12+AB Tiết 8: BÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ CuOHMUỐI ĂN (RẮN) NaClCho biết điểm khác nhau giữa các chất trên là gì? NƯỚCOHH1. Hãy tìm một số chất trong số các chất sau có thành phần như khí oxi, khí hidro (gồm một nguyên tố hoá học): {HS thảo luận bàn 2’}a/Phốt pho do nguyên tố phốtpho tạonên.(P)b/Sắt do nguyên tố sắt tạo nên.(Fe)c/Đi phốtpho pentaoxit do nguyên tố phốt pho và nguyên tố oxi tạo nên.(P, O).d/Khí nitơ do nguyên tố nitơ tạo nên. (N)e/Khí amoniắc do nguyên tố nitơ và nguyên tố hidro tạo nên (N,H).f/Axít sunfuric do nguyên tố hidro, lưu huỳnh và oxi tạo nên. (H, S, O)?Cu CuĐƠN CHẤT KIM LOẠIĐƠN CHẤT PHI KIMHHOOFeCuCho biết đặc điểm cấu tạo của đơn chất ? +Nước được tạo nên từ hai nguyên tố oxi và hidro. Hãy tìm một số chất trong số các chất sau đây có thành phần 2 hay nhiều nguyên tố (tương tự H2O) {HS trao đổi đôi bạn 2’}*Phiếu học tập.a/ Axít clohidric tạo nên từ 2nguyên tố H và Cl.b/ Sắt (III) oxít tạo nên từ 2 nguyên tố Fe và O.c/ Nhôm do nguyên tố nhôm tạo nên Al.d/ Đường tạo nên từ 3 nguyên tố C,H và O. e/ Khí clo do nguyên tố clo tạo nên.(Cl)f/ Đồng sunfat tạo nên từ 3 nguyên tố Cu,S và Og/ Khí mêtan tạo nên từ 2 nguyên tố C và H.h/ Rượu etylic tạo nên từ 3 nguyên tố hĩa học C,H,O. ?Nước ( H2O )Muối ăn ( NaCl )HOCho biết đặc điểm cấu tạo của hợp chất ?đơnchấtnguyêntốhốhọckíhiệuhốhọcnguyêntửkhốihợpchấtTRỊ CHƠI Ơ CHỮ-Hàng ngang thứ nhất cĩ 7 chữ cái cĩ từ cho biết chất được tạo nên từ một nguyên tố hĩa học?Hàng ngang thứ hai cĩ 14 chữ cái cĩ từ cho biết tập hợp những nguyên tử cùng loại?Hàng ngang thứ ba cĩ 12 chữ cái cho biết từ biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đĩHàng ngang thứ tư cĩ 12 chữ cái cĩ từ cho biết khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon?Hàng ngang thứ năm cĩ 7 chữ cái cĩ từ cho biết chất tạo nên từ 2,3 nguyên tố hĩa học trở lên .Từ chìa khĩa chứa các chữ cái nĩi đến hạt vơ cùng bé và trung hịa về điện*Phiếu học tập:Hãy tìm trong số các chất sau đây các chất nào là đơn chất, hợp chất?+ Rượu etilic do 3 nguyên tố C, H, O tạo ra.+ Khí flo do nguyên tố F tạo ra.+ Canxi oxit do 2 nguyên tố Ca, O tạo ra.+ Nhôm hidroxít do 3 nguyên tố Al, H, O tạo ra.+ Kẽm do nguyên tố Zn tạo ra.+ Canxi sunfat do 3 nguyên tố Ca, S, O tạo ra.+ Kali do nguyên tố K tạo ra+ Natri hidro cacbonat do 4 nguyên tố Na, H, C, O tạo ra.+ Natri do nguyên tố Na tạo raHCHCHCHCHCĐCĐCĐCĐC?Một số người phát biểu như sau cĩ đúng khơng? Vì sao?a/ Nước gồm 2 đơn chất là hiđro và oxi tạo nên.b/ Khí sunfurơ gồm 2 đơn chất là lưu huỳnh và oxi tạo nên.?Về nhà- Học bài Làm các bài tập 1,2,3 SGK /25,26 .- Đọc mục em có biết SGK/27.- HS khá, giỏi làm thêm bài tập 6.1,6.2 ở vở bài tậpChuẩn bị: phần còn lại, tìm hiểu: + Phân tử là gì ? Phân tử khối là gì? + Cách tính PTK của chất?. + Chất tồn tại ở những trạng thái nào?Về nhà- Học bài Làm các bài tập 1,2,3 SGK /25,26 -Đọc mục em có biết SGK/27.HS khá, giỏi làm thêm bài tập 6.1,6.2 ở vở bài tập BT thêm: Khi đốt chất A cháy hồn tồn, sinh ra khí cacbonic(CO2) và hơi nước, hỏi chất A do nguyên tố nào tạo nên?Chuẩn bị: phần còn lại, tìm hiểu: + Phân tử là gì ? Phân tử khối là gì? + Cách tính PTK của chất?. + Chất tồn tại ở những trạng thái nào?Bài học đến đây kết thúc+Chất được phân chia thành hai loại lớn là : .vàĐơn chất được tạo nên từ một., cịn  được tạo nên từ hai nguyên tố hĩa học trở lên.+Đơn chất chia thành  và .Kim loại cĩ ánh kim,dẫn điện và nhiệt , khác với khơng cĩ những tính chất này( trừ than chì dẫn được điện yếu.)+Cĩ hai loại hợp chất là: hợp chất . và hợp chất..Nguyên tố hĩa họcHợp chấtĐơn chấtHợp chấtKim loạiPhi kimPhi kimVơ cơHữu cơ

File đính kèm:

  • pptDON_CHAT_HOP_CHAT_PHAN_TU.ppt
Bài giảng liên quan