Bài giảng Tiết 9 - Bài 6: Đơn chất và hợp chất phân tử (tiết 1)

1. Định nghĩa

2. Phân tử khối

-ĐN: Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị Cacbon

-Phân tử khối: bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 9 - Bài 6: Đơn chất và hợp chất phân tử (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ Tiết 9 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩaQuan sát các mô hình phóng đại sau của Oxi và HidroNguyên tử OxiNguyên tử HIdroHHPhân tử OxiPhân tử HidroKhí oxiKhí HidroBài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩaNguyên tử OxiNguyên tử HIdroHHNướcPhân tử nước Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩaNguyên Tử NatriNguyên tử Clo Phân tử muối ăn Qua các ví dụ trên em hãy cho biết Phân tử là gì?Muối ăn ĐN: Phân tử là hạt đại diện cho chất mang đầy đủ tính chất hóa học của chất 2. Phân tử khốiBài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩaH146532H1HHHH2NGUYÊN TỬ HIĐROPHÂN TỬ HIĐRO(Đơn vị đ.v.C )2. Phân tử khốiBài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩaO16NGUYÊN TỬ OXYBài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩa2. Phân tử khối VD: HHOHHO18PHÂN TỬ NƯỚCBài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩa2. Phân tử khối VD: Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩa2. Phân tử khối Qua những ví dụ và hình ảnh em hãy cho biết phân tử khối là gì?Phân tử khối được tính như thế nào?-ĐN: Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị Cacbon -Phân tử khối: bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tửBài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩa2. Phân tử khối IV- TRẠNG THÁI CỦA CHẤT Quan sát hình ảnh sau và điền tiếp vào phiếu học tậpÔÛ traïng thaùi raén caùc phaân töû nöôùc saép xeáp khít nhau vaø dao ñoäng taïi choãNEXT Caùc haït nöôùc loûng ôû gaàn saùt nhau vaø chuyeån ñoäng tröôït leân nhauNEXT Caùc haït hôi nöôùc ôû raát xa nhau, chuyeån ñoäng nhanh vaø hoãn ñoän.NEXTPHIẾU HỌC TẬP Quan sát hình ảnh sau và điền tiếp vào phiếu học tập Trạng thái Sắp xếp giữa các hạt Chuyển động của các hạt Trạng thái Rắn Trặng thái lỏng Trạng thái khí sắp xếp khít nhauDao động tại chỗ Các hạt ở gần sát nhautrượt trên nhaurất xa nhauNhanh và hỗn độnBài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ (Tiếp )III. PHÂN TỬ:1. Định nghĩa2. Phân tử khối IV- TRẠNG THÁI CỦA CHẤT - Trạng thái rắn: Các phân tử hay nguyên tử sắp xếp khít nhau và chuyển động tại chỗ - Trạng thái lỏng: Các hạt ở gần sát nhau và chuyển động trượt trên nhau -Trạng thái khí: Các hạt ở rất xa nhau chuyển động nhanh hơn về nhiều phía Bài tập Daën doø: -Hoïc thuoäc caùc khaùi nieäm vaø ñònh nghóa veà ñôn chaát, hôïp chaát, phaân töû. Tìm ví duï minh hoaï. -Laøm caùc baøi taäp 1,2,3,4,5,7,8 trang 25-26 saùch giaùo khoa-Chuaån bò cho tieát thöïc haønh: xem tröôùc caùch tieán haønh thí nghieäm, chuaån bò phieáu thöïc haønh

File đính kèm:

  • pptTiet 9 Don chat hop chat phan tu.ppt
Bài giảng liên quan