Bài giảng Tiết 9 - Bài 9: Vẽ tranh Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam

Vẽ nhiều nội dung để chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20/11

Học sinh chăm ngoan học tập để tặng điểm tốt cho thầy cô giáo.

Những hoạt động thể thao văn nghệ để chào mừng 20-11.

Chân dung Thầy Cô giáo.

 

 

ppt27 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 1077 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 9 - Bài 9: Vẽ tranh Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNGMĨ THUẬTBÀI GIẢNG3Sinh viên: Lê Thị LýKIỂM TRA BÀI CŨChấm một số bài vẽ theo mẫu lọ hoa và quả của học sinhTIẾT 9 BÀI 9:Vẽ tranhĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAMI. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµiTHẢO LUẬN NHÓMNhóm 1Nhóm 2Nhóm 3Nhóm 4Tìm hiểu nhuwxng bức tranh có kí hiệu A xem chúng thỏa mãn nội dung đề tài nào ?Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu B xem chúng thỏa mãn nội dung đề tài nào?Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu C xem chúng thỏa mãn nội dung đề tài nào?Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu D xem chúng thỏa mãn nội dung đề tài nào?I. Tìm và chọn nội dung đề tàiTHẢO LUẬN NHÓMABABccddI. Tìm và chọn nội dung đề tàiTHẢO LUẬN NHÓMABABccddI. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµiTHAÛO LUAÄN NHOÙMDBABDDddI. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi- Học sinh tặng hoa thầy cô giáo.Nh÷ng bøc tranh trªn thuéc néi dung ®Ò tµi nµo?I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi- Häc sinh ch¨m ngoan häc tËp.Những bức tranh trên thuộc nọi dung đề tài nào?I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi- V¨n nghÖ chµo mõng 20/11.Những bức tranh trên thuộc nọi dung đề tài nào?I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi- ThÓ thao chµo mõng 20/11Những bức tranh trên thuộc nọi dung đề tài nào?I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀII.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀIVẽ nhiều nội dung để chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20/11Học sinh chăm ngoan học tập để tặng điểm tốt cho thầy cô giáo.Những hoạt động thể thao văn nghệ để chào mừng 20-11.Chân dung Thầy Cô giáo.TIẾT 9 BÀI 9:Vẽ tranh ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM II. C¸ch vÏB1:T×m chän néi dung vÏB2:VÏ ph¸c bè côcB3:VÏ h×nhB5:VÏ mµuB4:VÏ chi tiÕtB2:VÏ ph¸cB3:ChØnh söa h×nhB4:VÏ mµuB1T×m chän néi dung ®Ò tµiB2T×m bè côc ph©n m¶ng chÝnh, m¶ng phôB3:VÏ h×nh vµ vÏ chi tiÕtB4:Hoµn thµnh bµi vÏ vµ t« mµuBAc§¸p ¸n A§¸p ¸n C§¸p ¸n B§¸p ¸n A vµ BEm hãy chọn đáp án đúngB1:T×m chän néi dung ®Ò tµiII. C¸ch vÏCấu trúc tiến hành vẽ tranhBước 1: Tìm nội néi dung cho đề tài. Bước 2:Tìm bố cục phân mảng chính, mảng phụ.B­íc 3: Vẽ hình vào mảng chi tiết. B­íc 4: Hoàn thành bài, tô màu.II. C¸ch vÏCÁC BƯỚC TiẾN HÀNH VẼ TRANHB­íc 1: T×m chän néi dung ®Ò tµi B­íc 2: T×m bè côc, ph©n m¶ng chÝnh m¶ng phôB­íc 3: VÏ h×nh vµo m¶ng chi tiÕt B­íc 4: Hoàn thành bài mẫuVD: đề tài một số học sinh chăm chỉMỘT SỐ BÀI THAM KHẢOIII. BÀI TẬPVẽ tranh : Đề tài ngày nhà giáo Việt NamNhận xét :Nội dung.Bố cục.Hình vẽ.Màu sắc.CUÛNG COÁTìm và chọn nội dung đề tài.Sắp xếp hình mảng ( bố cục ).Vẽ phác hình.Vẽ theo mẫu.Về nhà các em hãy tiếp tục hoàn thiên bài vẽ nhé!Cảm ơn quý thầy cô giáo đã đến dự giờTIẾT HỌC KẾT THÚC Chúc các em thành công trong Học tập

File đính kèm:

  • pptVe_tranh_de_tai_ngay_nha_giao_Viet_Nam.ppt
Bài giảng liên quan