Bài giảng Tin học - Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?

Lợi ích của việc gõ phím bằng 10 ngón tay:

 - Gõ nhanh và chính xác hơn

 - Tiết kiệm được thời gian và công sức.

Về nhà các em hãy xem lại bài và giờ sau chúng ta sẽ thực hành gõ 10 ngón với phần mềm Mario.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 05/10/2016 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tin học - Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ThiÕt kÕ bµi gi¶ngThùc hiÖn: GV NguyÔn ThÞ Hµ HoaTin häcTrường tiểu học Thống NhấtKIỂM TRA BÀI CŨ2. Em h·y ®iÒn vµo chç chÊm:C¸c phÝm ë hµng phÝm c¬ së lµ: - Hai phÝm cã gai lµ phÝm  vµ phÝm Thø n¨m ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009TIN HỌC1. Em h·y nªu tªn phÇn mÒm em ®· ®­îc häc trong ch­¬ng 2 vµ cho biÕt t¸c dông cña phÇn mÒm ®ã? Tr¶ lêi: PhÇn mÒm em ®· ®­îc häc trong ch­¬ng 2 cã tªn lµ phÇn mÒm Paint. PhÇn mÒm Paint gióp cho em vÏ ®­îc vµ chØnh söa ®­îc nh÷ng bøc tranh mµ em yªu thÝch.Ch­¬ng 3: EM TËP Gâ 10 ngãnVì sao phải tập gõ 10 ngón?Bµi 1:TIN HỌCThø n¨m ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?Lợi ích: - Gõ nhanh và chính xác hơn.- Tiết kiệm được thời gian và công sức.Cần làm:- Phải luyện tập nhiều và không được nản chí.Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?2. Nhắc lạia/ Tư thế ngồi:(!) Quan sát tranh vẽ và nhận xét tư thế ngồi trước máy tính như thế nào là đúng.Tư thế ngồi đúng trước máy tính: - Ngồi thẳng, màn hình để ngang tầm mắt nhìn. - Hai bàn tay thả lỏng, đặt ngang bàn phímb/ Bµn phÝmHµng phÝm sèHµng phÝm trªnHµng phÝm c¬ sëHµng phÝm d­íiPhÝm c¸chHai phÝm ShiftHai phÝm cã gai lµ F vµ JPhÝm c¸ch ®­îc dïng ®Ó gâ dÊu c¸ch gi÷a hai tõ.Hai phÝm Shift dïng ®Ó gâ c¸c ch÷ in hoa vµ c¸c kÝ tù trªn cña phÝm.PhÝm Enter dïng ®Ó xuèng dßng.b/ Bµn phÝmEm sö dông c¸c phÝm ENTER, SHIFT, C¸CH ®Ó lµm g×?c/ C¸ch ®Æt tayd/ Quy t¾c gâ phÝm- LÊy hµng c¬ së lµm chuÈn - Ngãn nµo phÝm ÊyTay tr¸iTay ph¶iBài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?2. Nhắc lạia/ Tư thế ngồi:b/ Bµn phÝmc/ C¸ch ®Æt tayd/ Quy t¾c gâ phÝm1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?3. PhÇn mÒm MARIO Khëi ®éng phÇn mÒm Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu t­îng MARIOBài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?Lợi ích của việc gõ phím bằng 10 ngón tay: - Gõ nhanh và chính xác hơn - Tiết kiệm được thời gian và công sức.Cñng cè - DÆn dß Về nhà các em hãy xem lại bài và giờ sau chúng ta sẽ thực hành gõ 10 ngón với phần mềm Mario.KÝnh chóc søc khoÎ c¸c thÇy c« gi¸o Bài học hôm nay kết thúc tại đây

File đính kèm:

  • pptVI_SAO_PHAI_TAP_GO_MUOI_NGON.ppt