Bài giảng Tịn học - Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?

Lợi ích:

- Gõ nhanh và chính xác hơn.

- Tiết kiệm được thời gian và công sức.

Cần làm:

- Phải luyện tập nhiều và không được nản chí.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tịn học - Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ThiÕt kÕ bµi gi¶ngThùc hiÖn: GV NguyÔn ThÞ Hµ HoaTin häcTrường tiểu học Thống NhấtKIỂM TRA BÀI CŨ2. Em h·y ®iÒn vµo chç chÊm:C¸c phÝm ë hµng phÝm c¬ së lµ: - Hai phÝm cã gai lµ phÝm  vµ phÝm Thø n¨m ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009TIN HỌC1. Em h·y nªu tªn phÇn mÒm em ®· ®­îc häc trong ch­¬ng 2 vµ cho biÕt t¸c dông cña phÇn mÒm ®ã? Tr¶ lêi: PhÇn mÒm em ®· ®­îc häc trong ch­¬ng 2 cã tªn lµ phÇn mÒm Paint. PhÇn mÒm Paint gióp cho em vÏ ®­îc vµ chØnh söa ®­îc nh÷ng bøc tranh mµ em yªu thÝch.Ch­¬ng 3: EM TËP Gâ 10 ngãnVì sao phải tập gõ 10 ngón?Bµi 1:TIN HỌCThø n¨m ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?Lợi ích: - Gõ nhanh và chính xác hơn.- Tiết kiệm được thời gian và công sức.Cần làm:- Phải luyện tập nhiều và không được nản chí.Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?2. Nhắc lạia/ Tư thế ngồi:(!) Quan sát tranh vẽ và nhận xét tư thế ngồi trước máy tính như thế nào là đúng.Tư thế ngồi đúng trước máy tính: - Ngồi thẳng, màn hình để ngang tầm mắt nhìn. - Hai bàn tay thả lỏng, đặt ngang bàn phímb/ Bµn phÝmHµng phÝm sèHµng phÝm trªnHµng phÝm c¬ sëHµng phÝm d­íiPhÝm c¸chHai phÝm ShiftHai phÝm cã gai lµ F vµ JPhÝm c¸ch ®­îc dïng ®Ó gâ dÊu c¸ch gi÷a hai tõ.Hai phÝm Shift dïng ®Ó gâ c¸c ch÷ in hoa vµ c¸c kÝ tù trªn cña phÝm.PhÝm Enter dïng ®Ó xuèng dßng.b/ Bµn phÝmEm sö dông c¸c phÝm ENTER, SHIFT, C¸CH ®Ó lµm g×?c/ C¸ch ®Æt tayd/ Quy t¾c gâ phÝm- LÊy hµng c¬ së lµm chuÈn - Ngãn nµo phÝm ÊyTay tr¸iTay ph¶iBài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?2. Nhắc lạia/ Tư thế ngồi:b/ Bµn phÝmc/ C¸ch ®Æt tayd/ Quy t¾c gâ phÝm1. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?3. PhÇn mÒm MARIO Khëi ®éng phÇn mÒm Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu t­îng MARIOBài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?Lợi ích của việc gõ phím bằng 10 ngón tay: - Gõ nhanh và chính xác hơn - Tiết kiệm được thời gian và công sức.Cñng cè - DÆn dß Về nhà các em hãy xem lại bài và giờ sau chúng ta sẽ thực hành gõ 10 ngón với phần mềm Mario.KÝnh chóc søc khoÎ c¸c thÇy c« gi¸o Bài học hôm nay kết thúc tại đây

File đính kèm:

  • pptVI_SAO_PHAI_TAP_GO_10_NGON.ppt
Bài giảng liên quan