Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Thị Châu - Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số

Có 31 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ áo quần và còn thừa mấy mét vải ?

 Bài giải:

Ta có 31 : 3 = 10 (dư 1)

Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1 m vải

 

ppt25 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 16/04/2015 | Lượt xem: 2264 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Thị Châu - Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TiÕt d¹y To¸n líp 3 Héi thi gi¸o viªn giái bËc tiÓu häc Ng­êi thùc hiÖn : nguyÔn thÞ ch©u Tr­êng tiÓu häc Nam Tr¹ch- Bè Tr¹ch - Qu¶ng B×nh Phßng gd -§t bè tr¹ch Tieát tröôùc chuùng ta hoïc baøi gì ? KIEÅM TRA BAØI CUÕ Tính: KIỂM TRA BÀI CŨ 48 2 84 4 66 36 6 3 1 4 0 8 2 8 0 4 8 0 4 2 4 0 1 6 0 6 1 6 0 3 1 0 6 2 6 0 BAØI MÔÙI Chia sè cã cã 2 ch÷ sè cho sè Cã 1 ch÷ sè 1. Ví dụ: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số * 7 chia 3 bằng 2, 2 nhân 3 bằng 6; * Hạ 2, a) 72 : 3 = ? Vậy: 72: 3 = 72 2 3 4 nhân 3 6 1 2 4 12 0 24 7 trừ 6 bằng 1 12 chia 3 bằng 4, 12 trừ 12 bằng 0 được 12; viết 2 viết 4 bằng 12; 1. Ví dụ: * 6 chia 2 bằng 3, 3 nhân 2 bằng 6; * Hạ 5, b) 65 : 2 = ? Vậy: 65 : 2 = 65 3 2 2 nhân 2 6 0 5 2 4 1 32 (dư 1) 6 trừ 6 bằng 0 5 chia 2 bằng 2, 5 trừ 4 bằng 1 viết 3 viết 2 bằng 4; 2. Thực hành: Bµi 1: TÝnh a) 84 3 96 90 6 5 b) 68 97 59 6 3 5 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 2. Thực hành: Bµi 1: TÝnh a) 84 3 96 90 6 5 b) 68 97 59 6 3 5 2 6 2 24 0 8 4 1 6 3 36 6 6 0 1 5 4 0 8 40 0 1 6 0 8 1 6 2 3 9 0 7 2 6 1 1 5 0 9 1 5 4 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 2: Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi 1/5 giờ có bao nhiêu phút Bài giải Số phút của 1/5 giờ là: 60 : 5 = 12 (phút) Đáp số: 12 phút Chia số có ba chữ só cho số có một chữ số Bài 3: Bài giải: Ta có 31 : 3 = 10 (dư 1) Có 31 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ áo quần và còn thừa mấy mét vải ? Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1 m vải Đáp số: 10 bộ quần áo, thừa 1m vải CUÛNG COÁ  Trß ch¬i 91 7 90 5 10 68 6 s ® Đ 1 7 2 1 3 21 0 5 4 1 6 0 8 1 6 2 Ñöôøng khoâng coù væa heø Ñi treân væa heø Ñöôøng coù væa heø Ñeán ngaõ tö ñeøn hieäu Ñi vaøo vaïch sôn Ñi saùt leà phaûi Noái yù cho phuø hôïp a/ Ñi döôùi loøng ñöôøng b/ Ñi treân væa heø c/ Ñi ôû nôi naøo em thích S Khi ñi boä treân ñöôøng nôi coù væa heø em phaûi : S Ñ Ñuùng ghi Ñ , sai ghi S vaøo oâ sau em cho laø ñuùng : a/ - Phaûi qua ñöôøng phaûi qua b/ - Phaûi ñöùng laïi c/ - Ñi chaàm chaäm sang ñöôøng Tín hieäu ñeøn hình ngöôøi baät maøu ñoû laø tín hieäu baùo cho ngöôøi ñi boä: Döøng laïi Khi ñeøn hieäu maøu xanh ñöôïc Khi ñeøn hieäu maøu ñoû Pheùp ñi Ñieàn caùc töø thích hôïp vaøo choã troáng: Döøng laïi Pheùp ñi Chuaån bò Khi ñeøn hieäu maøu vaøng Chuaån bò DÆn dß T¹m biÖt-hÑn gÆp l¹i 

File đính kèm:

  • pptT3-Chia số cos2 CS cho số có 1 CS.ppt.ppt