Bài giảng Toán - Tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC

Thực hành :

Tính chất:

Định lí : Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm . Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy

ppt14 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 14/10/2016 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán - Tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
G lµ ®iÓm nh­ thÕ nµo trong tam gi¸c th× miÕng b×a h×nh tam gi¸c n»m th¨ng b»ng trªn gi¸ nhän ?G TIẾT: 53TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC I/ ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC BACM=>AM là đường trung tuyến của tam giác ABC xuất phát từ đỉnh AHay AM là đường trung tuyến của tam giác ABC ứng với cạnh BC TIẾT: 53TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC Cho Δ ABC có:MB = MC HEDFMBACTrên các hình vẽ sau đường nào là đường trung tuyếnĐôi khi đường thẳng HE cũng gọi là đường trung tuyến của tam giác.BACMEVậy trong một tam giác có bao nhiêu đường trung tuyến ?KII/ TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC A/ Thực hành :-Thực hành 1 :-Thực hành 2 :DBCAFGEI/ ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC T 54 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - Vẽ đường trung tuyến BE-Vẽ đường trung tuyến CF- Tia AG c¾t c¹nh BC t¹i DC¾t mét tam gi¸c b»ng giÊy. GÊp l¹i ®Ó x¸c ®Þnh trumg ®iÓm mét c¹nh cña nã. KÎ ®o¹n th¼ng nèi trung ®iÓm nµy víi ®Ønh ®èi diÖn. B»ng c¸ch t­¬ng tù h·y vÏ tiÕp hai ®­êng trung tuyÕn cßn l¹i .?2 Quan sat tam gi¸c võa c¾t ( trªn ®ã ®· vÏ ba ®­êng trungtuyÕn). Cho biÕt: Ba ®­êng trung tuyÕn cña tam gi¸c nµy cã ®i qua mét ®iÓm kh«ng?Bµi ?3 Xem h×nh vÏ bªn cho biÕt a, AD cã lµ ®­êng trung tuyÕn cña tam gi¸c ABC kh«ng ?b, C¸c tØ sè b»ng bao nhiªuBa ®­êng trung tuyÕn cña tam gi¸c c¾t nhau t¹i mét ®iÓmDBCAFEGII/ TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC A/ Thực hành :I/ ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC B/ Tính chất:Định lí : Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm . Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy . ECBAFGDGTKLABCAD,BE,CF là các đường trung tuyến của tam giác ABC===AD,BE,CF Cắt nhau tại G T 54 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC G là trọng tâm của tam giácI/ ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC II/ TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC A/ Thực hành :sgkB/Tính chất:sgkĐịnh lí:KLGTABCAD,BE,CF là các đường trung tuyến của tam giác ABC===AD,BE,CF Cắt nhau tại GG là trọng tâm của tam giácAM là đường trung tuyến của tam giác ABC xuất phát từ đỉnh AHay AM là đường trung tuyến của tam giác ABC ứng với cạnh BC.Mçi tam gi¸c cã ba ®­êng trung tuyÕnMABCECBAFGD T 54 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC Em hãy nêu cách vẽ trọng tâm của tam giác?BACMGECBAFGMGEDFHCho hình vẽ, G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH1/ Điền thích hợp vào ô trống:DG =.....................DHDG =....................GHGH =....................DHGH = .DG2/ Điền đúng (Đ), sai(S), vào ô trống: SSSĐ23/ Cho DH=12cm tìm DG, HG ?GG lµ ®iÓm nh­ thÕ nµo trong tam gi¸c th× miÕng b×a h×nh tam gi¸c n»m th¨ng b»ng trªn gi¸ nhän ?G -Vẽ được đường trung tuyến của tam giác,thuộc và nắm vững nội dung của định lí.-BTVN: 24, 25,26,27 sgk-Về nhà thực hành tìm trọng tâm của tam giác như phần “Có thể em chưa biết”.HDVN

File đính kèm:

  • ppttiet_53_hinh_7.ppt