Bài giảng Tuần 12 - Tiết 23 - Bài 16: Phương trình hóa học (tiếp theo)

 Bài tập 2: Chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ có dấu ? để hòan thành PTHH sau:

 a) ?Cu + ?  ?CuO

 b) Zn + ?HCl  ZnCl2 + ?

 c) CaO + ?HNO3  Ca(NO3)2 + ?

 

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tuần 12 - Tiết 23 - Bài 16: Phương trình hóa học (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN: HÓA HỌC 8TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNChào mừng quí thầy cô giáo về dự giờKIỂM TRA BÀI CŨHS 1: Em hãy nêu các bước lập  phương trình hóa học.HS2: Sửa bài tập số 2 Sgk trang 57HS 3: Sửa bài tập số 3 Sgk trang 58I. Lập phương trình hóa học TUẦN 12TIẾT 23BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC  (tiếp theo)II. Ý nghĩa phương trình hóa họcCâu hỏi thảo luận: Nhìn vào một phương trình chúng ta biết được điều gì ? Phöông trình hoaù hoïc cho bieát tæ leä veà soá nguyeân töû , soá phaân töû giöõa caùc chaát cuõng nhö töøng caëp chaát trong phaûn öùng.III. Luyện tập TUẦN 12TIẾT 23BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt) Bài tập 1: Lập PTHH của phản ứng sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất và 2 cặp chất trong phản ứng. a) Magiê (Mg) tác dụng với axit Clohiđric (HCl) tạo ra Magiê Clorua (MgCl2) và khí Hidro (H2) . b) Phốtpho đỏ (P) cháy trong khí khí Ôxi (O2) tạo ra hợp chất Anhiđricphotphoric(P2O5) .III. Luyện tập TUẦN 12TIẾT 23BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (Tiếp theo)Đáp án bài tập 1: a) PT: Mg + 2HCl MgCl2+ H2 Tỉ lệ: * Số nguyên tử Mg: Số phân tử HCl: Số phân tử MgCl2 : Số phân tử H2 =1:2:1:1 * Số nguyên tử Mg: Số phân tử HCl = 1:2 * Số nguyên tử Mg: Số phân tử MgCl2 = 1:1 PT: 4P + 5O2 2P2O5 Tỉ lệ : * Số nguyên tử P:số phân tử O2:Số phân tử P2O5 = 4:5:2 * Số nguyên tử P:số phân tử O2= 4:5 * Số nguyên tử P: Số phân tử P2O5 = 4:2 III. Luyện tập TUẦN 12TIẾT 23BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt) Bài tập 2: Chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ có dấu ? để hòan thành PTHH sau: a) ?Cu + ?  ?CuO b) Zn + ?HCl  ZnCl2 + ? c) CaO + ?HNO3  Ca(NO3)2 + ?III. Luyện tập TUẦN 12TIẾT 23BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)a) Cu + CuOto22O2b) Zn + HCl ZnCl2 + 2H2c) CaO + HNO3 Ca(NO3)2 + H2O2Đáp án bài tập 2 TUẦN 12TIẾT 23BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)Củng cố :Bài tập 1: Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học gồm:a. Các chất phản ứngb. Các sản phẩmc. Các số nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhaud. Tất cả đều đúngRất tiếc bạn sai rồiBài tập: 2 Sơ đồ phản ứng khác với phương trình hóa học ?c. Số nguyên tử mỗi nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứngb. Sản phẩma. Chất phản ứng d. Tất cả đều đúng Bài tập 3: Lập phương trình hóa học gồm mấy bước ?a. 1 böôùcc. 3 böôùcb. 2 böôùcd. 4 bướcBài tập 4 : Na + O2 --> Na2Ob. Là phương trình hóa họcc. Cả hai đều đúngd. Cả hai đều saia. Là sơ đồ phản ứng Rất tiếc bạn sai rồiBạn giỏi quáBài tập 5 : Cho Zn + HCl  ZnCl2 + H2Lập phương trình hóa học, hệ số của HCl là 1c. 3d. 4b. 2 Rất tiếc bạn sai rồiBạn giỏi quáHọc bài và làm hết bài tập còn lại sách giáo khoaĐọc trước bài 17, hãy cho biết bài luyện tập 3 cần ghi nhớ những kiến thức nào? Cho ví dụ. TUẦN 12TIẾT 23BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)Dặn dò:Chaøo taïm bieät heïn gaëp laïi laàn sau !&eqQxPhoøng Giaùo Duïc Huyeän Vónh CöûuTröôøng THCS Leâ Quùy ÑoânRất tiếc, bạn trả lời sai rồi! 23Bạn giỏi quá23

File đính kèm:

  • pptgiao an hoa 8 t 23.ppt
Bài giảng liên quan