Bài giảng Tuần 13 - Tiết 26 - Bài 18: Mol

*1 mol nguyên tử Al = 6.1023 nguyên tử Al.

*1,5 mol nguyên tử Al =1,5 x 6.1023 =9.1023 nguyên tử Al.

* Phân biệt giữa mol nguyên tử và mol phân tử.

Ví dụ: Nói 1 mol hiđro là chưa đầy đủ.

Hãy nói lại cho đúng?

 Có thể nói là 1 mol nguyên tử hiđro hoặc 1 mol phân tử hiđro.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tuần 13 - Tiết 26 - Bài 18: Mol, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
HÓA HỌC 8GV Thực hiện: Nguyễn Huỳnh Khuyên Chào mừng quý Thầy Cô đến tham gia lớp họcỞ chương II, các em đã tìm hiểu về phản ứng hóa học: - Phản ứng hóa học là gì?  Quaù trình bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc goïi laø phaûn öùng hoaù hoïc. Hãy cho biết diễn biến của phản ứng hóa học?  Trong phaûn öùng hoaù hoïc chæ coù lieân keát giöõa caùc nguyeân töû thay ñoåi laøm cho phaân töû naøy bieán ñoåi thaønh phaân töû khaùc. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.* Trong hóa học, khi tạo ra một chất mới thì lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử ; khối lượng hay thể tích của chất tham gia và tạo thành trong một phản ứng hóa học Để trả lời câu hỏi này, chúng ta tìm hiểu sang Chương III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌCChương III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào? Tỉ khối của khí A đối với khí B là gì? Công thức hóa học và phương trình hóa học được sử dụng trong tính toán hóa học như thế nào? - Caùc em ñaõ bieát kích thöôùc vaø khoái löôïng nguyeân töû, phaân töû laø voâ cuøng nhoû beù khoâng theå caân, ño, ñeám ñöôïc. Ví dụ: Kích thước của một nguyên tử khoảng 10-8 cm. Khối lượng 1 nguyên tử C bằng 1,9926 . 10-23 g. - Nhöng trong hoaù hoïc ta laïi caàn bieát chính xác caùc ñaïi löôïng veà soá nguyeân töû, phaân töû, khối löôïng vaø thể cuûa chuùng tham gia và tạo thành trong một phaûn öùng hoaù hoïc. - Ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu này, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ ñeà xuaát ra 1 khaùi nieäm daønh cho caùc haït vô cùng nhoû (hạt vi mô), đó laø Mol (đọc là “mon”). Vậy mol là gì?Tuần 13-Tiết 26Bài 18: MOL I- MOL LÀ GÌ?Hãy cho biết 1 kg gạo = .. g gạo.1 kg lúa = g lúa.10001000 Có nghĩa là: 1 kg gạo là lượng chất có chứa 1000g gạo và 1kg lúa là lượng chất có chứa 1000g lúa.Trong hóa học: 1 mol nguyên tử = 6.1023 nguyên tử. 1 mol phân tử = 6. 1023 phân tử. Có nghĩa gì? Có nghĩa là: 1 mol nguyên tử là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử và 1mol phân tử là lượng chất có chứa 6.1023 phân tử. Vậy mol là gì?Tuần 13-Tiết 26Bài 18: MOL I- MOL LÀ GÌ? Con số 6.1023 được gọi là số Avogađro và được kí hiệu là N. Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.- 1 mol nguyên tử Al laø moät löôïng Al coù chöùa N (hay 6.1023) nguyên tử Al.Ví dụ: -1 mol phaân töû nöôùc có nghĩa gì?- 1 mol phaân töû nöôùc laø moät löôïng nöôùc coù chöùa N (hay 6.1023) phaân töû nöôùc. *1 mol nguyên tử Al = 6.1023 nguyên tử Al. *1,5 mol nguyên tử Al =1,5 x 6.1023 =9.1023 nguyên tử Al.CHÚ Ý* Phân biệt giữa mol nguyên tử và mol phân tử. Ví dụ: Nói 1 mol hiđro là chưa đầy đủ. Hãy nói lại cho đúng? Có thể nói là 1 mol nguyên tử hiđro hoặc 1 mol phân tử hiđro.CHÚ Ý Xét 1mol nguyên tử Al và 1 mol nguyên tử Cu xem có khác nhau vế số nguyên tử không Không khác nhau vì đều chứa N( hay 6.1023) nguyên tử. Vậy khối lượng 1mol nguyên tử Al và 1 mol nguyên tử Cu xem có khác nhau khôngChúng ta tìm hiểu sang phần II:II- KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ?Bài 18: MOL I- MOL LÀ GÌ?- Khoái löôïng mol (kí hieäu M) cuûa moät chaát laø khoái löôïng tính baèng gam cuûa N nguyeân töû hoaëc phaân töû cuûa chaát ñoù.II- KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ?* Hãy cho biết nguyên tử khối và tính phân tử khối của:- Nguyên tử khối C: - Phân tử khối O2 :- Nguyên tử khối O: - Phân tử khối CO2:- Khối lượng mol nguyên tử oxi: MO= 16g- Khối lượng mol nguyên tử cacbon: MC= 12g- Khối lượng mol phân tử oxi: M = 32gO2- Khối lượng mol phân tử khí cacbonic: M = 44gCO212163244* Có nhận xét gì về khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó- Khối lượng mol nguyên tử oxi: MO= 16g- Khối lượng mol nguyên tử cacbon: MC= 12g- Khối lượng mol phân tử oxi: M = 32gO2- Khối lượng mol phân tử khí cacbonic: M = 44gCO2* Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó.II- KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ? Vậy khối lượng 1mol nguyên tử Al và 1 mol nguyên tử Cu xem có khác nhau không- Khối lượng mol nguyên tử nhôm: MAl= 27g- Khối lượng mol nguyên tử đồng: MCu= 64g Khối lượng 1mol nguyên tử Al và 1 mol nguyên tử Cu khác nhau.* Chú ý: Khối lượng mol nguyên tử của các nguyên tố không giống nhau. Dựa vào khối lượng 1 mol nguyên tử hay giúp ta xác đinh được tên nguyên tử của nguyên tố đó.II- KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ?- Hãy tính, khối lượng mol phân tử của các khí sau M = M = M =CO2N2H22g28g44g Ta thấy khối lượng mol phân của các chất khí khác nhau thì không như nhau. Vây thể tích mol của chúng (đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) có khác nhau khôngChúng ta tìm hiểu sang phần III:III- THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ?Bài 18: MOL I- MOL LÀ GÌ? Theå tích mol cuûa chaát khí laø theå tích chieám bôûi N phaân töû cuûa chaát khí ñoù.II- KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ? III- THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ? III- THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ? Theå tích Mol cuûa chaát khí laø theå tích chieám bôûi N phaân töû cuûa chaát khí ñoù.* Quan sát hình 3.1 Ngöôøi ta ñaõ xaùc ñònh ñöôïc: Trong cuøng ñieàu kieän nhieät ñoä vaø aùp suaát nhö nhau thì theå tích caùc chaát khí lần lượt: Hãy so sánh thể tích của các khí này với nhau III- THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ? Trong cuøng ñieàu kieän nhieät ñoä vaø aùp suaát nhö nhau thì theå tích caùc chaát khí baèng nhau. III- THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ? Ở điều kiện tiêu chuẩn ( viết tắt là đktc : t0 = 00C và áp suất là 1 atm) thì thể tích của 1mol chất khí bất kì đều bằng 22,4 lít.Vd: ÔÛ ñktc. = = = 22,4 (lít). = 2 x 22.4= 44.8 (lít) Hãy cho biết thể tích của 2mol N2 ở đktc? Ở điều kiện thường (t0 = 200C và áp suất là 1 atm) thì thể tích của 1mol chất khí bất kì đều bằng 24 lít.CỦNG CỐHoàn thành phiếu học tập : Mol là gì? Tìm khối lượng mol của:1mol nguyên tử Cl1 mol phân tử Cl23. Hãy tìm thể tích ở đktc của: - 2mol phân tử H2- 0,75 mol phân tử O2=35,5 (g)= 71 (g)= 2 x 22.4 = 44,8 (lít)= 0,75 x 22,4 = 16,8 (lít )HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài. Đọc em có biết. Làm bài tập ở sách giáo khoa. Xem trước bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất . - ChúcCácEmChămNgoanHọcGiỏiKínhChúcQuýThầyCôMạnhKhỏeBÀI HỌC TỚI ĐÂY LÀ KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptBai_18_Mol.ppt
Bài giảng liên quan