Bài giảng Tuần 15 - Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí

 Hãy cho biết: khí N2.

a. Khí này nặng hay nhẹ hơn khí H2 và bằng bao nhiêu lần?

b. Khí này nặng hay nhẹ hơn khí O2 và bằng bao nhiêu lần?

 (Cho biết nguyên tử khối của O=16, N=14, H=1)

Khí N2 nặng hơn khí H2 và bằng 14 lần.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tuần 15 - Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HÓA HỌC 8GV Thực hiện: Nguyễn Huỳnh Khuyên Chào mừng quý Thầy Cô đến tham gia lớp họcHS 1: Viết công thức tính khối lượng chất.* Áp dụng: Tìm khối lượng của: + 0,15 mol Cu. + 1,5 mol CuSO4.HS2: Viết công thức tính thể tích mol chất khí ở đktc.* Áp dụng:Hãy tìm thể tích ở đktc của: - 1,25 mol phân tử H2 - 0,75 mol phân tử O2KIỂM TRA BÀI CŨ= 0,15 x 64= 9,6 (g)= 1,5 x 160= 240 (g)= 1,25 x 22,4= 28 (l)= 0,15 x 22,4= 3,36 (l)Neáu bôm khí hidro H2 vaøo quaû boùng, boùng seõ bay ñöôïc vaøo khoâng khí. Neáu bôm khí cacbon ñioxit CO2, quaû boùng seõ rôi xuoáng ñaát. Nhö vaäy nhöõng chaát khí khaùc nhau thì naëng, nheï khaùc nhau. Vaäy baèng caùch naøo coù theå bieát ñöôïc chaát khí naøy naëng hay nheï hôn chaát khí kia laø bao nhieâu laàn? Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta tìm hieåu veà tæ khoái cuûa chaát khí.= =16Tuần 15-Tiết 29Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ. I. Baèng caùch naøo coù theå bieát ñöôïc khí A naëng hay nheï hôn khí B?- Ñeå biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta so saùnh khoái löôïng mol cuûa khí A (MA) vôùi khoái löôïng mol cuûa khí B (MB):Xét ví dụ: So sánh hai chất khí oxi O2 và khí hiđro H2. Biết khối lượng mol O2 là 32g, khối lượng mol khí H2 là 2g. Vậy khí oxi O2 nặng hơn khí hiđro H2 bằng bao nhiêu lần?16 là tỉ khối của khí O2 đối với khí H2Tuần 15-Tiết 29Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ. I. Baèng caùch naøo coù theå bieát ñöôïc khí A naëng hay nheï hôn khí B?- Ñeå biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta so saùnh khoái löôïng mol cuûa khí A (MA) vôùi khoái löôïng mol cuûa khí B (MB):Coâng thöùc tính tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí B:dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B+ Áp dụng:- Haõy cho bieát khí CO2 naëng hay nheï hôn khí H2 và bằng bao nhieâu laàn? d = = = 22 - Bieát khí A coù tæ khoái ñoái vôùi khí oxi laø 1,375. Haõy xaùc ñònh khoái löôïng mol cuûa khí A?  MA = d .MKhí CO2 nặng hơn khí H2 và bằng 22 lần. MA = 1,375 x 32 =44Tuần 15-Tiết 29Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ. I. Baèng caùch naøo coù theå bieát ñöôïc khí A naëng hay nheï hôn khí B?- Ñeå biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta so saùnh khoái löôïng mol cuûa khí A (MA) vôùi khoái löôïng mol cuûa khí B (MB):dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B MA = dA/B.MB Hãy cho biết: khí N2.a. Khí này nặng hay nhẹ hơn khí H2 và bằng bao nhiêu lần?b. Khí này nặng hay nhẹ hơn khí O2 và bằng bao nhiêu lần? (Cho biết nguyên tử khối của O=16, N=14, H=1)Hoàn thành phiếu học tập 1Đáp ánKhí N2 nhẹ hơn khí O2 và bằng 0,875 lần.Khí N2 nặng hơn khí H2 và bằng 14 lần.Tuần 15-Tiết 29Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ. I. Baèng caùch naøo coù theå bieát ñöôïc khí A naëng hay nheï hôn khí B?II. Baèng caùch naøo coù theå bieát ñöôïc khí A naëng hay nheï hôn khoâng khí?II. Baèng caùch naøo coù theå bieát ñöôïc khí A naëng hay nheï hôn khoâng khí? Khi nghieân cöùu tính chaát vaät lí cuûa moät chaát khí, ngöôøi ta caàn bieát chaát khí ñoù naëng hay nheï hôn khoâng khí. Chuùng ta tìm hieåu tæ khoái cuûa chaát khí ñoái vôùi khoâng khí.Khoâng khí laø hoãn hôïp goàm 2 khí chính: 80% N2 vaø 20% O2 .Khoái löôïng “mol khoâng khí” là khối lượng của 0,8 mol khí (N2) + khối lượng của 0,2 mol khí oxi (O2):Mkk= (28g x 0,8) + (32g x 0,2) 29gII. Baèng caùch naøo coù theå bieát ñöôïc khí A naëng hay nheï hôn khoâng khí? Ñeå biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần, ta so saùnh khoái löôïng mol cuûa khí A (MA) vôùi khoái löôïng “mol không khí” là 29 gam.dA/kk là tỉ khối của khí A đối với không khíVí dụ: Haõy tính xem khí mêtan CH4 naëng hay nheï hôn khoâng khí và bằng bao nhieâu laàn?Khí CH4 nhẹ hơn không khí và bằng 0,55 lần.Dựa vào tỉ khối của chất khí đối với không khí người ta biết cách thu khí đó khi điều chế.Neáu bieát tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí thì coù theå bieát theâm moät ñaïi löôïng naøo cuûa khí A? Baèng caùch naøo? MA = 29.dA/kk Moät chaát khí A coù tæ khoái ñoái vôùi khoâng khí laø 2,207. Haõy xaùc ñònh khoái löôïng mol cuûa khí ñoù? MA= 2,207. 29= 64 (g) TiÕt 33: C¸c lo¹i hoaCoâng thöùc tính tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khoâng khí:dA/kk =Coâng thöùc tính tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí B: MA = dA/B .MB MA = 29.dA/kk CỦNG CỐ1. Khí amoniac NH3 naëng hay nheï hôn khí H2 bao nhieâu laàn?2. Khí amoniac NH3 naëng hay nheï hôn khoâng khí bao nhieâu laàn?PHIẾU HỌC TẬPĐÁP ÁNKhí NH3 nặng hơn khí H2 và bằng 8,5 lần.Khí NH3 nhẹ hơn không khí và bằng 0,59 lần.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài. Đọc em có biết. Làm bài tập ở sách giáo khoa. Chuẩn bị bài 21: Tính theo công thức hóa học. Ôn tập: Cách tính khối lượng mol M. - ChúcCácEmChămNgoanHọcGiỏiKínhChúcQuýThầyCôMạnhKhỏeBÀI HỌC TỚI ĐÂY LÀ KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptBai_20_Ti_khoi_cua_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan