Bài giảng Unit 12 :Let’s eat (tiếp)

1. Câu hợp ý khẳng định: SO/ TOO

A: I like bananas.

B: So do I.

A: I like pork

B: So does Lan

A: I’m a student.

B: She is,too.

 

 

 

ppt27 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Unit 12 :Let’s eat (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Unit 12 :Let’s eat Teacher : Nguyen Thi Thanh MaiA1. Listen and read. Then practice with a partner.* New wordscucumber (n)pineapple (n)spinach (n)papaya (n)durian (n)meat stall (n)vegetable stall (n)fruit stall (n)New words-cucumber (n) : -pineapple (n):-spinach (n) : rau chân vịt-papaya (n): -durian (n) : -meat stall (n) : -vegetable stall (n): -fruit stall (n) : Matching gamepapaya (n)spinach (n)pineapple (n)fruit stall (n)cucumber (n)meat stall (n)durian (n)vegetable (n)ABCDEFGH GrammarSo + trî ®éng tõ (do/ does) + SA: I’m a student.B: She is,too.A: I like bananas.B: So do I.S + (be/ have/ can) , too1. Câu hợp ý khẳng định: SO/ TOOA: I like porkB: So does LanA: I can swimB: Nam can, tooBe + not + OS + (be/ have/ can) + not , either.Do/ does + not + ONeither + (do/ does) + SA: I don’t like pork.B: Neither do I. A: I’m not a student.B: She isn’t either.1. Câu hợp ý phñ định: either/ neitherA: She doesn’t like durianB: Neither does heA: She hasn’t sisterB: I haven’t eitherTrue or False True or False Hoa doesn’t like pork and her aunt doesn’t like it ,either.They buy spinach and cucumber for dinner.They didn’t buy durian but they buy some oranges.IV. PracticeWhat did they buy at the market?What did they buy at the market?V. Home workReview the new words.Retell the stories.

File đính kèm:

  • pptunit_12_A_1.ppt
Bài giảng liên quan